Badanie satysfakcji klienta

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT  sporządzony w dniu 2 października 2009r. z przeprowadzonego próbnego badania satysfakcji klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie  w okresie od 18 do 30 września 2009r.


Zespół osobowy powołany Postanowieniem Nr 1/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa  z dnia 15 września 2009r.w składzie:

 • Jakub Hatko
 • Beata Sosnowska
 • Julita Kowalska

zorganizował i przeprowadził próbne badanie satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta i Gminy  w Świerzawie na podstawie anonimowych ankiet skierowanych do klientów załatwiających sprawy w Urzędzie w/w okresie na poszczególnych stanowiskach pracy. Dla potrzeb przeprowadzenia badania wydano 150 formularzy ankiet.
Wypełnione ankiety składano do oznaczonej skrzynki klienta umiejscowionej na korytarzu I piętra Urzędu. Po otwarciu skrzynki i przeliczeniu znajdujących się w niej ankiet, zespół ustalił, że do skrzynki klienta złożono ogółem 109 ankiet tj. 72,66 %. Wszystkie ankiety poddano analizie.

Z poszczególnych miejsc załatwiania spraw przez klientów wpłynęło:

 • Biuro Obsługi Interesanta, działalność gospodarcza - 27 ankiet
 • Podatki i opłaty lokalne - 19 ankiet
 • Sekretariat - 15 ankiet
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste - 12 ankiet
 • Budownictwo,planowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa - 11 ankiet
 • Gospodarka nieruchomościami, geodezja, ochrona środowiska - 10 ankiet
 • Urząd Stanu Cywilnego - 8 ankiet
 • Oświata i promocja - 7 ankiet

Na poszczególne zadane pytania ankietowani wskazali następujące oceny:

Na pytanie "Jakie ma Pan/i inne oczekiwania wobec sposobu obsługi klienta w Urzędzie?" wypowiedziało się tylko 20 ankietowanych tj.18,34% .

W odpowiedziach wskazano na następujące zagadnienia:

 1. poprawić warunki funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów -3 ankietowanych
 2. brak windy w Urzędzie -4 ankietowanych
 3. poprawa warunków lokalowych -1 ankietowany
 4. nie ma innych oczekiwań -12 ankietowanych

W badaniu udział wzięło według zaznaczonych odpowiedzi według płci:27 mężczyzn i 34 kobiety.

W 48 przypadkach nie określono płci.

Swoje wykształcenie ujawniło ogółem 95 osób i tak:

 • wykształcenie podstawowe-13,
 • zawodowe-12,
 • średnie-40,
 • wyższe-30.

Wiek biorących udział w badaniu wykazało ogółem 88 osób w tym:
w przedziale wiekowym:

 • 18- 30 lat-28 osób
 • 31- 40-20 osób
 • 41- 50-25 osób
 • 51- 60-14 osób
 • powyżej 65 lat-1 osoba

Kierownik projektu: Danuta Pirus

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Użytkownik techniczny ESC S.A.