Załatwianie spraw obywateli w Urzędzie Miasta i Gminy

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób załatwiania spraw przez organ administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz U. z 2000 r nr 98 ,poz.1071 ze zmianami),a także inne przepisy regulujące szczególny tryb postępowania dla załatwiania spraw obywateli.

Dla ułatwienia klientom załatwiania spraw, Urząd opracował karty usług realizowanych przez poszczególne merytoryczne stanowiska pracy wraz z drukami wniosków (formularzy),które zostały zamieszczone w BIP Urzędu www.bip.swierzawa.pl > OGŁOSZENIA > Akcja Społeczna Przejrzysta Polska > Karty usług.

Karty usług oraz druki wniosków i innych formularzy niezbędnych do załatwienia spraw można pobrać w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 2 ,które czynne jest codziennie w godzinach pracy Urzędu

tj. od poniedziałku do piątku od 7,30 do 15,30 .

Klient w Urzędzie Miasta i Gminy ma prawo

–żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach mających wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości klient ma prawo zwrócić się o szczegółowe wyjaśnienie,

a urzędnik załatwiający sprawę ma obowiązek udzielić je w sposób wyczerpujący i zrozumiały,

–być załatwionym niezwłocznie, a jeżeli dla załatwienia spraw określone są terminy ustawowe

ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w określonym terminie ,

–odwołania się od decyzji wydanej przez Urząd według trybu i do organu określonego w decyzji .

Terminy załatwienia spraw

Nie później ,niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego .

Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego ,pracownik prowadzący sprawę zobowiązany jest zawiadomić strony postępowania ,podając przyczynę zwłoki ze wskazaniem nowego terminu jej załatwienia .

Wymagane dokumenty

Przed złożeniem podania(wniosku) należy upewnić się, jaki rodzaj innych dokumentów należy

załączyć .Szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 2 lub

telefonicznie 075 7 135 388 lub 075 7135360 wew. 33. Informacje o sposobie załatwienia spraw wysokość opłat oraz rodzaje druków ,formularzy wniosków znajdują się na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl > OGŁOSZENIA >  Przejrzysta Polska > Karty usług, lub www.swierzawa.pl > karty usług, które można pobrać i po ich wypełnieniu przedłożyć w Biurze Obsługi Interesantów . Opłaty skarbowe uiszcza się w banku, na dowód wpłaty wypełniony w Biurze Obsługi Interesanta codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski na działalność Urzędu. Burmistrz Miasta i Gminy

przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 13,00 do 16,00, a w razie jego nieobecności skargi i wnioski przyjmuje jego zastępca lub sekretarz. Skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia

można składać do protokołu lub napisane na piśmie przez zainteresowanego w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 2 .

Sprawy załatwiane przez Urząd mogą Państwo przeglądać, a także pobierać wnioski, podania i formularze klikając na link poniżej.

Dla potrzeb załatwiania osób niepełnosprawnych o ograniczonym poruszaniu się przyjęto zasadę załatwiania tych interesantów w miejscu ich zamieszkania po uprzednim uzgodnieniu terminu nr tel. 75 7135 388 lub 75 7135 360 wew. 33.

Dla osób niepełnosprawnych mających problem wejścia do urzędu po schodach lub poruszających się na wózkach inwalidzkich pracownicy urzędu mogą załatwić ich sprawy na parterze w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Przejdź do wniosków do pobrania >>

Informacje na temat E-PUAP >>

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »