Akcja społeczna Przejrzysta Polska

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, o przystąpieniu samorządu do kontynuacji ogólnopolskiej akcji społecznej dla samorządów ''PRZEJRZYSTA POLSKA'' w 2006r.

W ramach akcji samorząd zobowiązany jest do wykonania zadań według zasad i standardów określonych przez organizatorów akcji tj.

I.ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1.1.Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług.

II.ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

2.1.Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu i społeczność lokalną.

III.ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

3.1.Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych .

Zapraszam mieszkańców miasta i gminy Świerzawa do włączenia się do wspólnej realizacji zadań uwzględniających udział społeczności lokalnej.

Zawiadamiam,że w dniu 29 czerwca 2006r. o godz.18,oo w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji w Świerzawie odbędzie się ogólne zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych,grup społecznych ,działających na terenie miasta i gminy Świerzawa .Przedmiotem spotkania będzie między innymi wspólne opracowanie zagadnień ważnych dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa wymagających rozstrzygnięcia w trybie konsultacji społecznych .

Zapraszam do udziału w spotkaniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA Świerzawa dnia 14.02.2006

RAPORT

z wykonania przez Urząd Miasta i Gminy Świerzawa zadań w ramach Akcji Społecznej dla samorządów “PRZEJRZYSTA POLSKA”

W miesiącu grudniu 2004r. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zgłosił Urząd Miasta i Gminy do Ogólnopolskiej Akcji Społecznej dla Samorządów “PRZEJRZYSTA POLSKA”. Akcja została przeprowadzona od stycznia do grudnia 2005r. Organizatorami Akcji są Agora S.A., wydawca Gazety Wyborczej z: Fundacją Agory, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bankiem Światowym. Patronami medialnymi są TVP1, TVP3, 1 Program Polskiego Radia. Założeniem organizatorów Akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach przyczyniających się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatami akcji są samorządy,które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą doskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania,dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii . Uczestnikom biorącym udział w Akcji organizatorzy ustalili do wykonania zadania w ramach 6 zasad o nazwie:

I.Zasada przejrzystości.

II.Zasada braku tolerancji dla korupcji.

III.Zasada partycypacji społecznej.

IV.Zasada przewidywalności.

V.Zasada fachowości.

VI.Zasada rozliczalności.

Dla każdej zasady określono zadania jako obligatoryjne i zadania fakultatywne do wyboru przez uczestników konkursu. Zarówno zadania obligatoryjne jak i zadania dodatkowe wybrane przez Urząd mają służyć mieszkańcom poprzez usprawnienie funkcjonowania Urzędu w zakresie obsługi i dostępu do szerszej informacji o jego działalności,nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach zgłoszenia do Akcji, Urząd zobowiązany był do wykonania następujących zadań:

I.Zadanie Nr 1.1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług, świadczonych przez Urząd. W tym celu opracowano “Przewodnik po usługach świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie”, który zawiera karty usług określające: nazwę usługi, podstawę prawną, wymagane dokumenty do załatwienia sprawy, opłatę, miejsce wykonania usługi, tryb odwoławczy i inne informacje. Przewodnik po usługach został udostępniony do wiadomości mieszkańcom poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu, pok. nr 2, Gminne Infocentrum Przedsiębiorczości w Świerzawie, sołtysów poszczególnych sołectw oraz radnych Rady Miasta i Gminy. Dodatkowo karty usług umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swierzawa.pl. Karty usług są powszechnie dostępne, mogą być drukowane ze strony internetowej wraz z załącznikami (wzorami druków i formularzy) do wypełnienia przez osoby zainteresowane załatwieniem sprawy. O wprowadzeniu kart usług, ich funkcji i sposobach ich rozpowszechniania, mieszkańcy zostali poinformowani poprzez informacje zamieszczone w “Kurierze Złotoryjskim”, biuletynie informacyjnym “Wieści Kaczawskie”. Burmistrz Miasta i Gminy w tym zakresie, wydał zarządzenie w sprawie wzoru oraz procedury wdrożenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie.

Zadanie Nr 1.8. Opracowanie gminnego katalogu firm.

Celem zadania było sporządzenie katalogu, a także stworzenie elektronicznej bazy danych firm świadczących usługi dla mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa. Katalog daje mieszkańcom możliwość wyboru wykonawcy usługi, według zasady uczciwej i wolnej konkurencji. Katalog firm ma być pomocny mieszkańcom w wyborze usługodawcy pomocnego w postępowaniach przed organami administracji samorządowej lub w postępowaniach cywilnych. W tym zakresie Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu, na łamach “Kuriera Złotoryjskiego” i “Wieści Kaczawskich”, powiadomił mieszkańców i firmy zarejestrowane na terenie miasta i gminy, jak i poza tym terenem , o przystąpieniu do opracowania katalogu firm. Do zgłoszenia firm, celem umieszczenia jej w katalogu firm podano do publicznej wiadomości druk ankiety. Dotychczas utworzony katalog zawiera 12 firm o różnym rodzaju usług. Jest on nadal otwarty, do którego w dalszym ciągu mogą zgłaszać się firmy i inne podmioty świadczące usługi dla mieszkańców. Druki zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.bip.swierzawa.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu pok. Nr 2. Informacje o możliwości wykonania usługi dla mieszkańców można uzyskać z katalogu udostępnionego w formie zbroszurowanej w Urzędzie w Biurze Obsługi lub na innych stanowiskach pracy, a także w bazie danych znajdującej się na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl. Burmistrz dla realizacji powyższego zadania wydał zarządzenie w sprawie procedury opracowania, wdrożenia oraz posługiwania się katalogiem firm w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa, świadczących usługi dla mieszkańców miasta i gminy Świerzawa.

II. Zadanie Nr 2.1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy.

Celem zadania było opracowanie przez pracowników Urzędu Kodeksu zawierającego zasady i wartości jakimi będą się kierować pracownicy w naszym Urzędzie w codziennej pracy. Tekst Kodeksu wypracowany został w wyniku dyskusji pracowników i zawiera wartości przez nich przyjęte. Kodeks podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszenie jego treści w budynku Urzędu.

III. Zadanie Nr 3.1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem tego zadania było opracowanie przy współudziale organizacji pozarządowych zaproszonych do współpracy i przyjęcie przez Radę Miasta i Gminy w formie uchwały wieloletniego programu współpracy. W tym zakresie zorganizowano spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych (12.04. i 05.08.2005.), na których omówiono zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zapoznano z zadaniami do realizacji w ramach Akcji “PRZEJRZYSTA POLSKA”, analizowano projekt programu współpracy organów samorządowych z organizacjami samorządowymi, wyłoniono osoby do składu Zespołu Doradczo-Opiniującego Burmistrza. Dla realizacji tego zadania Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego oraz regulaminu pracy Zespołu Doradczo-Opiniującego. Uchwałą Nr XXXVI/22/2005 Rady Miasta i Gminy Świerzawa, przyjęto “Strategię współpracy Samorządu Miasta i Gminy z Organizacjami Pozarządowymi”, która będzie pomocna w następnych latach do przygotowywania rocznych programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Zadanie Nr 3.2. Stworzenie “mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

Celem zadania było stworzenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, który pozwoli zarówno Urzędowi jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować. Wykaz jest również podstawą do zapraszania organizacji do konsultacji oraz do informowania ich o działaniach Urzędu i Rady. Do utworzenia wykazu organizacji pozarządowych wydano organizacjom ankiety. Na podstawie danych zamieszczonych w ankietach utworzono bazę danych organizacji pozarządowych ogólnie dostępną mieszkańcom . Dla utrzymania stałej aktualności bazy danych o organizacjach pozarządowych Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych.

IV. Zadanie Nr 4.1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom.

Celem zadania było opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju gminy oraz udostępnienie materiałów przybliżających strategię mieszkańcom ,a także raportów na temat jej realizacji. Strategię rozwoju miasta i gminy na lata 2004-2014, Rada przyjęła uchwałą z dnia 20 czerwca 2004r. Do wiadomości publicznej podano zadania strategiczne na łamach gminnego biuletynu “Wieści Kaczawskie” (Nr 2/6/2005). Raport z realizacji strategii rozwoju miasta i gminy na lata 2004-2014 był przedmiotem obrad Rady Miasta i Gminy Świerzawa w miesiącu październiku 2005r. Treść raportu z realizacji strategii podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl

V. Zadanie Nr 5.1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.

Celem zadania było zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości. W tym celu należało opracować i wdrożyć procedury przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne w Urzędzie Miasta i Gminy. W zakresie realizacji tego zadania Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na wolne urzędnicze stanowiska do Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa. Zarządzenie podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl.

Zadanie Nr 5.3. Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników.

Celem zadania było opracowanie i wdrożenie systemu oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa. Dla realizacji tego celu Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie oraz zarządzenie w sprawie procedury oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa. Zarządzenia zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl. Pierwsza ocena pracy pracowników Urzędu przeprowadzona zostanie do końca kwietnia 2006 r.

VI. Zadanie Nr 6.1. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.

Celem zadania było opublikowanie do wiadomości mieszkańców w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie książeczki pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Książeczka została rozpowszechniona mieszkańcom Miasta i Gminy Świerzawa w miesiącu kwietniu 2005r. W sprawie opracowywania i rozpropagowania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa Burmistrz wydał zarządzenie, które umieszczono do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.swierzawa.pl. W roku 2006 książeczka również zostanie wydana według zasad określonych w wyżej wymienionym zarządzeniu w miesiącu kwietniu. Sposób wykonania poszczególnych zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie raportowany był na platformie udostępnionej przez organizatorów Akcji za pomocą strony internetowej na login i hasło przypisane dla Urzędu. Raportowanie zadań odbywało się w formie odpowiedzi na standardy określone dla każdego zadania w ustalonych przez organizatorów terminach .Kontrola realizacji zadań przez organizatorów Akcji odbywała się poprzez analizę dokumentów i informacji udostępnianej na stronie internetowej urzędu i strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wszystkie procedury związane z wykonaniem zadań przez Urząd były analizowane również podczas spotkań Sekretarza Miasta i Gminy Danuty Pirus z konsultantami organizatorów Akcji we Wrocławiu. Ostatecznym terminem zaliczenia wykonania zadań przez organizatorów był dzień 7 luty 2006r. Spełnienie standardów i złożenie raportów z wykonania poszczególnych zadań to warunek konieczny do uznania zadania za wykonane. Nie spełnienie standardów powodowało nie zaliczenie zadania. Wszystkie zadania wykonane przez Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zostały przez organizatorów Akcji zaliczone. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa otrzymał od organizatorów Akcji zaproszenie na uroczyste wręczenie certyfikatu dla Urzędu Miasta i Gminy w dniu 4 marca 2006 r.w Warszawie w siedzibie redakcji Gazety Wyborczej – współorganizatora Akcji.

W 2006r. w ramach Akcji ''PRZEJRZYSTA POLSKA'' nastąpi dalsza kontynuacja zadań ustalonych przez organizatorów.

Raport sporządziła : Sekretarz Miasta i Gminy Danuta Pirus

Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy (-) Józef Kołcz

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Użytkownik techniczny ESC S.A.

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »