Statut Miasta i Gminy 安ierzawa

Uchwa豉 Nr 28/V/2003 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 05 marca 2003 r.

W sprawie statutu Miasta i Gminy 安ierzawa

Na podstawie art. 169 sut. 4 ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kkonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78 poz. 483 ) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorz康zie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), Rada Miasta i Gminy uchwala co nast瘼uje:

§ 1.

Uchwala si statut Miasta i Gminy 安ierzawa w brzmieniu jak w za陰czniku do niniejszej uchwa造

§ 2.

Trac moc:

 1. Uchwa豉 Nr 255/XXXIX/98 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy 安ierzawa;
 2. Uchwa豉 Nr 96/XV/99 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 29 pa盥ziernika 1999 r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gmiany 安ierzawa;
 3. Uchwa豉 Nr 215/XXXI/2001 Rada Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gmiany 安ierzawa;
 4. Uchwa豉 Nr 224/XXXIV/2001 Rada Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 27 wrze郾ia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miasta i Gmiany 安ierzawa;
 5. Uchwa豉 Nr 235/XXXVII/97 Rada Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 30 grudnia 1997 w sprawie regulaminu Komisji Bud瞠towo- Finansowej, O鈍iaty i Spraw Spo貫cznych Rady Miasta i Gminy;
 6. Uchwa豉 Nr 236/XXXVII/97 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Miasta i Gminy;
 7. Uchwa豉 Nr 237/XXXVII/97 Rada Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego.

Za陰cznik do Uchwa造 Nr 28/V/2003

Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 05 marca 2003 r.

STATUT MIASTA I GMINY 名IERZAWA

Rozdzia I. Postanowienia og鏊ne

§ 1.

Statut okre郵a:

 1. ustr鎩 Miasta i Gminy 安ierzawa;
 2. zasady tworzenia, 陰czenia, podzia逝 i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia逝 przewodnicz帷ych tych jednostek w pracach Rady Miasta i Gminy;
 3. organizacj wewn皻rzn oraz tryb pracy Rady Miasta i Gminy 安ierzawa, komisji Rady Miasta i Gminy 安ierzawa;
 4. tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy 安ierzawa;
 5. zasady tworzenia klub闚 radnych Rady Miasta i Gminy 安ierzawa;
 6. zasady dost瘼u obywateli do dokument闚 rady, jej komisji i burmistrza oraz korzystania z nich;
 7. tryb i zasady rozpatrywania skarg przez rad.

§ 2.

Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. gminie – nale篡 przez to rozumie Miasto i Gmin 安ierzawa;
 2. przewodnicz帷ym rady – nale篡 przez to rozumie Przewodnicz帷ego Rady Miasta i Gminy w 安ierzawie;
 3. radzie – nale篡 przez to rozumie Rad Miasta i Gminy 安ierzawa;
 4. komisji – nale篡 przez to rozumie komisje Rady Miasta i Gminy 安ierzawa;
 5. komisji rewizyjnej – nale篡 przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady Miasta i Gminy 安ierzawa;
 6. burmistrzu – nale篡 przez to rozumie Burmistrza Miasta i Gminy 安ierzawa;
 7. statucie – nale篡 przez to rozumie statut Miasta i Gminy 安ierzawa;
 8. urz璠zie – nale篡 przez to rozumie Urz康 Miasta i Gminy w 安ierzawie;

Rozdzia II. Gmina.

§ 3.

 1. Gmina jest podstawow jednostk lokalnego samorz康u terytorialnego, powo豉n dla organizacji 篡cia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, kt鏎e na sta貫 zamieszkuj na obszarze miasta i gminy, z mocy ustawy o samorz康zie gminnym, stanowi gminn wsp鏊not samorz康ow, realizuj帷 swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia w referendum oraz poprzez swe organy.
 3. Organami gminy s:
  1. Rada Miasta i Gminy;
  2. Burmistrz Miasta i Gminy.
 4. Gmina mo瞠 nale瞠 do stowarzysze i zwi您k闚 mi璠zygminnych za zgod rady wg zasad okre郵onych odr瑿nie.
 5. W sprawach wa積ych dla gminy mog by prowadzone konsultacje z mieszka鎍ami wg zasad okre郵onych odr瑿nie.

§ 4.

 1. Gmina po這穎na jest w powiecie z這toryjskim, w wojew鏚ztwie dolno郵御kim i obejmuje obszar 159,8 km2.
 2. Granice terytorialne gminy okre郵a mapa, stanowi帷a za陰cznik nr 1 do statutu.
 3. W gminie mog by tworzone jednostki pomocnicze: so貫ctwa, osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
 4. Jednostk pomocnicz gminy jest miasto 安ierzawa.
 5. Wykaz jednostek pomocniczych zawiera za陰cznik nr 2 do statutu.
 6. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

§ 5.

 1. W celu wykonywania swych zada gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Gmina, tworz帷 jednostki organizacyjne, nadaje im statut odr瑿n uchwa陰 rady,o ile przepisy szczeg鏊ne nie okre郵aj innego trybu nadawania statutu.
 3. Statut, o kt鏎ym mowa w ust. 2 okre郵a mi璠zy innymi: nazw, zakres dzia豉nia, siedzib, wyposa瞠nie w maj徠ek oraz uprawnienia do rozporz康zania maj徠kiem, zasady gospodarki finansowej.
 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za陰cznik nr 3 do statutu
 5. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.

Wz鏎 herbu, flagi i piecz璚i okazjonalnej dla gminy oraz zasady ich u篡wania okre郵i rada odr瑿n uchwa陰.

§ 7.

Siedzib organ闚 gminy jest miasto 安ierzawa.

Rozdzia III. Zasady tworzenia, 陰czenia, podzia逝 oraz znoszenia jednostki pomocniczej.

§ 8.

 1. O utworzeniu, po陰czeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a tak瞠 zmianie jej granic rozstrzyga rada w drodze uchwa造, z uwzgl璠nieniem nast瘼uj帷ych zasad:
  1. inicjatorem utworzenia, po陰czenia, podzia逝 lub zniesienia jednostki pomocniczej mog by mieszka鎍y obszaru, kt鏎y ta jednostka obejmuje lub ma obejmowa albo organy gminy,
  2. utworzenie, po陰czenie, podzia lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zosta poprzedzone konsultacjami, kt鏎ych tryb okre郵a rada odr瑿n uchwa陰,
  3. projekt granic jednostki pomocniczej sporz康za burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
  4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miar mo磧iwo軼i – uwzgl璠nia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wi瞛i spo貫czne.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje si odpowiednio ust. 1.

§ 9.

Uchwa造, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okre郵a w szczeg鏊no軼i:

 1. obszar,
 2. granice,
 3. siedzib w豉dz,
 4. nazw jednostki pomocniczej.

§ 10.

 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz gospodark finansow w ramach bud瞠tu gminy.
 2. Rada w rocznym bud瞠cie gminy zapewnia 鈔odki finansowe do dyspozycji jednostek pomocniczych.
 3. Wysoko嗆 鈔odk闚 finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych okre郵a uchwa豉 bud瞠towa.
 4. Jednostki pomocnicze podejmuj uchwa喚 o rozdysponowaniu przydzielonych 鈔odk闚 w ramach bud瞠tu gminy, zgodnie z uprawnieniami okre郵onymi w swoich statutach.
 5. Kontrol podejmowanych uchwa w zakresie wykorzystania 鈔odk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 4 sprawuje skarbnik miasta i gminy i przedk豉da informacj w tym zakresie burmistrzowi.

§ 11.

Jednostki pomocnicze podlegaj nadzorowi organ闚 gminy na zasadach okre郵onych w statutach tych jednostek w zakresie:

 1. podejmowanych uchwa;
 2. gospodarowania przydzielonym mieniem gminnym.

§ 12.

 1. Przewodnicz帷y organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi您ek uczestniczy w sesjach rady.
 2. Przewodnicz帷y rady obowi您any jest umo磧iwi uczestnictwo w sesjach rady przewodnicz帷emu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 3. Przewodnicz帷y mo瞠 zabiera g這s na sesjach w punkcie „wolne wnioski”.
 4. O terminie, miejscu i porz康ku obrad sesji przewodnicz帷y jednostek pomocniczych s zawiadamiani pisemnie.

Rozdzia IV. Organizacja wewn皻rzna Rady

§ 13.

 1. Rada jest organem stanowi帷ym i kontrolnym w gminie.
 2. Ustawowy sk豉d rady wynosi 15 radnych.
 3. 3/5 ustawowego sk豉du rady stanowi – 9 radnych.
 4. Po這w ustawowego sk豉du rady stanowi – 8 radnych.
 5. 1/4 ustawowego sk豉du rady stanowi – 4 radnych

§ 14.

 1. Rada dzia豉 na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa造 rady.
 2. Burmistrz i komisje rady pozostaj pod kontrol rady, kt鏎ej sk豉daj sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i.

§ 15.

Do wewn皻rznych organ闚 rady nale膨:

 1. przewodnicz帷y,
 2. wiceprzewodnicz帷y w liczbie 1,
 3. komisja rewizyjna,
 4. komisje sta貫.

§ 16.

 1. Rada powo逝je nast瘼uj帷e sta貫 komisje:
  1. rewizyjn;
  2. bud瞠towo – finansow, o鈍iaty i spraw spo貫cznych;
  3. rolnictwa, ochrony 鈔odowiska i infrastruktury technicznej.
 2. Radny mo瞠 by cz這nkiem najwy瞠j 1 komisji sta貫j.
 3. W czasie trwania kadencji rada mo瞠 powo豉 dora幡e komisje do wykonywania okre郵onych zada, okre郵aj帷 ich sk豉d i zakres dzia豉nia.

§ 17.

 1. Pierwsz sesj nowo wybranej rady zwo逝je przewodnicz帷y rady poprzedniej kadencji, a jej obrady prowadzi najstarszy wiekiem radny.
 2. Czynno軼i zwi您ane ze zwo豉niem pierwszej sesji obejmuj:
  1. okre郵enie daty, godziny i miejsca sesji,
  2. przygotowanie projektu porz康ku obrad,
  3. przygotowanie organizacyjno-techniczne sali obrad oraz wszelkich materia堯w zwi您anych z przeprowadzeniem g這sowania,
  4. pisemne zawiadomienie radnych oraz os鏏 zaproszonych.
 3. Projekt porz康ku obrad mo瞠 obejmowa:
  1. wr璚zenie za鈍iadcze o wyborze radnym i burmistrzowi,
  2. z這瞠nie 郵ubowania przez radnych i burmistrza,
  3. wyb鏎 przewodnicz帷ego i wiceprzewodnicz帷ego rady,
  4. sprawozdanie burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy,
  5. wyst徙ienie nowo wybranego burmistrza.

§ 18.

 1. Przewodnicz帷y rady organizuje prac rady i prowadzi jej obrady.
 2. Przewodnicz帷y rady, a w przypadku jego nieobecno軼i wiceprzewodnicz帷y, w szczeg鏊no軼i:
  1. zwo逝je sesje rady,
  2. przewodniczy obradom,
  3. sprawuje policj sesyjn,
  4. kieruje obs逝g kancelaryjn posiedze rady,
  5. zarz康za i przeprowadza g這sowanie nad projektami uchwa,
  6. podpisuje uchwa造 rady,
  7. czuwa nad zapewnieniem warunk闚 niezb璠nych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 3. Przewodnicz帷y mo瞠 organizowa wsp鏊ne posiedzenia z udzia貫m wiceprzewodnicz帷ego rady, przewodnicz帷ych komisji sta造ch, w celu om闚ienia wa積ych spraw dla rady.

§ 19.

W przypadku odwo豉nia z funkcji b康 wyga郾i璚ia mandatu przewodnicz帷ego lub wiceprzewodnicz帷ego rady przed up造wem kadencji, rada na swej najbli窺zej sesji dokona wyboru na wakuj帷e stanowisko.

§ 20.

 1. Przewodnicz帷y, opr鏂z uprawnie przewidzianych w § 18 statutu, jest upowa積iony do reprezentowania rady na zewn徠rz.
 2. Rada, na wniosek przewodnicz帷ego, mo瞠 upowa積i w drodze uchwa造 inn, ni przewodnicz帷y, osob do reprezentowania jej na zewn徠rz.
 3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodnicz帷y mo瞠 dzia豉 przez pe軟omocnika.
 4. Pe軟omocnikiem przewodnicz帷ego mo瞠 by wy陰cznie radny.

§ 21.

Pod nieobecno嗆 przewodnicz帷ego jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz帷y.

§ 22.

W razie jednoczesnej nieobecno軼i przewodnicz帷ego oraz wiceprzewodnicz帷ego rady obrady prowadzone s przez radnego wybranego przez rad.

§ 23.

 1. Przewodnicz帷y oraz wiceprzewodnicz帷y rady koordynuj z ramienia rady prace komisji rady.
 2. Podzia逝 zada w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje przewodnicz帷y rady.

§ 24.

Obs逝g rady i jej organ闚 zapewnia pracownik urz璠u, zatrudniony przez burmistrza na stanowisku d.s. obs逝gi rady i jej organ闚.

Rozdzia V. Tryb pracy rady.

1. Sesje rady

§ 25.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa sprawy nale膨ce do jej kompetencji, okre郵one w ustawie o samorz康zie gminnym oraz w innych ustawach, a tak瞠 w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Opr鏂z uchwa rada mo瞠 podejmowa:
  1. postanowienia proceduralne,
  2. deklaracje – zawieraj帷e samozobowi您anie si do okre郵onego post瘼owania,
  3. o鈍iadczenia – zawieraj帷e stanowisko w okre郵onej sprawie,
  4. apele – zawieraj帷e formalnie niewi捫帷e wezwania adresat闚 zewn皻rznych do okre郵onego post瘼owania, podj璚ia inicjatywy czy zadania,
  5. opinie – zawieraj帷e o鈍iadczenia wiedzy oraz oceny.
 3. Do postanowie, deklaracji, o鈍iadcze, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zg豉szania inicjatywy uchwa這dawczej i podejmowania uchwa.

§ 26.

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z cz瘰totliwo軼i potrzebn do wykonania zada rady, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta.
 2. Sesjami zwyczajnymi s sesje przewidziane w planie pracy rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi s tak瞠 sesje nie przewidziane w planie, ale zwo豉ne w zwyk造m trybie.

2. Przygotowanie i zwo造wanie sesji.

§ 27.

 1. Sesje przygotowuje przewodnicz帷y.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porz康ku obrad,
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materia堯w, w tym projekt闚 uchwa, dotycz帷ych poszczeg鏊nych punkt闚 porz康ku obrad wraz z uzasadnieniem.
 3. Sesje zwo逝je przewodnicz帷y rady lub z jego upowa積ienia wiceprzewodnicz帷y.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porz康ku obrad sesyjnych powiadamia si radnych najp騧niej na 7 dni przed terminem obrad w spos鏏 skuteczny.
 5. Powiadomienie wraz z materia豉mi dotycz帷ymi sesji po鈍i璚onej uchwaleniu bud瞠tu i sprawozdania z wykonania bud瞠tu przesy豉 si radnym najp騧niej na 14 dni przed sesj.
 6. W razie niedotrzymania termin闚, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rada mo瞠 podj望 uchwa喚 o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo瞠 by zg這szony przez radnego tylko na pocz徠ku obrad, przed g這sowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian porz康ku obrad.
 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad rady powinno by podane do publicznej wiadomo軼i w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y na 3 dni przed terminem sesji.
 8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj bieg od dnia nast瘼nego po dor璚zeniu powiadomie i nie obejmuj dnia odbywania sesji.
 9. Przedmiotem obrad mog by projekty uchwa nie przedstawione w terminie okre郵onym w ust. 4, w wyj徠kowych sytuacjach i za zgod rady.

§ 28.

 1. Przed ka盥 sesj przewodnicz帷y rady, w porozumieniu z burmistrzem ustala list os鏏 zaproszonych na sesj.
 2. W sesjach rady uczestnicz burmistrz, z-ca burmistrza oraz sekretarz i skarbnik gminy.
 3. W sesjach rady uczestnicz tak瞠 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wskazani przez burmistrza.

§ 29.

Burmistrz obowi您any jest udzieli radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

3. Przebieg sesji.

§ 30.

 1. Obrady sesji rady s jawne.
 2. Wy陰czenie jawno軼i sesji lub jej cz窷ci jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi您uj帷ego prawa.

§ 31.

Publiczno嗆 oraz prasa, radio, telewizja obserwuj帷a przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 32.

 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek przewodnicz帷ego obrad b康 radnego, rada mo瞠 postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 rada mo瞠 postanowi w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠u na niemo磧iwo嗆 wyczerpania porz康ku obrad lub konieczno嗆 jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materia堯w lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo磧iwiaj帷e radzie w豉軼iwe obradowanie lub podj璚ie uchwa.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, kt鏎zy bez uspra­wiedliwienia opu軼ili obrady przed ich zako鎍zeniem, odnotowuje si w protok鏊e.

§ 33.

Kolejne sesje rady zwo造wane s w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okre郵onych przez przewodnicz帷ego rady.

§ 34.

 1. Rada mo瞠 rozpocz望 obrady tylko w obecno軼i co najmniej po這wy swego ustawowego sk豉du.
 2. Przewodnicz帷y rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poni瞠j po這wy sk豉du; jednak瞠 rada nie mo瞠 w闚czas podejmowa uchwa.

§ 35.

 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz帷y rady.
 2. W razie nieobecno軼i przewodnicz帷ego czynno軼i okre郵one w ust. 1 wykonuje wiceprzewodnicz帷y rady.
 3. Rada na wniosek przewodnicz帷ego rady mo瞠 powo豉 spo鈔鏚 radnych sekretarza obrad i powierzy mu prowadzenie listy m闚c闚, rejestrowanie zg這szonych wniosk闚, obliczanie wynik闚 g這sowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno軼i o podobnym charakterze.
 4. Rada powo逝je dla potrzeb sesji spo鈔鏚 radnych komisj wniosk闚 i uchwa.

§ 36.

 1. Otwarcie sesji nast瘼uje po wypowiedzeniu przez przewodnicz帷ego rady formu造: „Otwieram …… sesj Rady Miasta i Gminy 安ierzawa”.
 2. Po otwarciu sesji przewodnicz帷y rady stwierdza na podstawie listy obecno軼i prawomocno嗆 obrad.

§ 37.

 1. Po otwarciu sesji przewodnicz帷y rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz康ku obrad.
 2. Zmiany porz康ku obrad mog by wprowadzone w g這sowaniu jawnym bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 ustawowego sk豉du rady.

§ 38.

Porz康ek obrad sesji mo瞠 obejmowa:

 1. przyj璚ie protoko逝 z obrad poprzedniej sesji,
 2. sprawozdanie z dzia豉lno軼i burmistrza w okresie mi璠zysesyjnym,
 3. sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwa w okresach p馧rocznych,
 4. informacje przewodnicz帷ego rady i sprawozdania przewodnicz帷ych komisji,
 5. rozpatrzenie projekt闚 uchwa lub zaj璚ie stanowiska,
 6. interpelacje i zapytania radnych,
 7. odpowiedzi na interpelacje,
 8. wolne wnioski i sprawy r騜ne.

§ 39.

 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt 2 i 3 sk豉da burmistrz lub wyznaczony przez niego zast瘼ca.
 2. Sprawozdania komisji rady sk豉daj przewodnicz帷y komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 40.

 1. Interpelacje i zapytania s kierowane do burmistrza.
 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsp鏊noty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawiera kr鏒kie przedstawienie stanu faktycznego, b璠帷ego jej przedmiotem oraz wynikaj帷e ze pytania.
 4. Interpelacje sk豉da si w formie ustnej na sesji.
 5. Interpelacje mi璠zy sesjami sk豉da si na pi鄉ie przewodnicz帷emu rady za po鈔ednictwem biura rady. Przewodnicz帷y niezw這cznie przekazuje interpelacj burmistrzowi.
 6. Odpowied na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub w formie pisemnej, w terminie 21 dni.
 7. Odpowied na pi鄉ie przekazywana jest radnemu i do wiadomo軼i przewodnicz帷ego rady.
 8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj帷, radny interpeluj帷y mo瞠 zwr鏂i si do przewodnicz帷ego rady o nakazanie niezw這cznego uzupe軟ienia odpowiedzi.
 9. Odpowiedzi na interpelacj udziela pisemnie burmistrz lub w豉軼iwe rzeczowo osoby, upowa積ione do tego przez burmistrza.

§ 41.

 1. Zapytania sk豉da si w sprawach aktualnych problem闚 gminy, tak瞠 w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania sk豉dane s pisemnie na r璚e przewodnicz帷ego rady lub ustnie, w trakcie sesji rady.
 3. Je郵i bezpo鈔ednia odpowied na zapytanie nie jest mo磧iwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni.

§ 42.

 1. Przewodnicz帷y rady prowadzi obrady wed逝g ustalonego porz康ku, otwieraj帷 i zamykaj帷 dyskusje nad ka盥ym z punkt闚.
 2. Przewodnicz帷y rady udziela g這su wed逝g kolejno軼i zg這sze; w uzasadnionych przypadkach mo瞠 tak瞠 udzieli g這su poza kolejno軼i.
 3. Radnemu nie wolno zabiera g這su bez zezwolenia przewodnicz帷ego rady.
 4. Przewodnicz帷y rady mo瞠 zabiera g這s w ka盥ym momencie obrad.
 5. Przewodnicz帷y rady mo瞠 udzieli g這su osobie nie b璠帷ej radnym, w punkcie obrad „sprawy r騜ne”, po uprzednim zg這szeniu przewodnicz帷emu rady.

§ 43.

 1. Przewodnicz帷y rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw豉szcza nad zwi瞛這軼i wyst徙ie radnych oraz innych os鏏 uczestnicz帷ych w sesji.
 2. Przewodnicz帷y rady mo瞠 czyni radnym uwagi dotycz帷e tematu, formy i czasu trwania ich wyst徙ie, a w szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach przywo豉 m闚c „do rzeczy”.
 3. Je瞠li temat lub spos鏏 wyst徙ienia albo zachowania radnego w spos鏏 oczywisty zak堯caj porz康ek obrad b康 uchybiaj powadze sesji, przewodnicz帷y rady przywo逝je radnego „do porz康ku”, a gdy przywo豉nie nie odnios這 skutku mo瞠 odebra mu g這s, nakazuj帷 odnotowanie tego faktu w protok鏊e.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do os鏏 spoza rady zaproszonych na sesj i do publiczno軼i.
 5. Po uprzednim ostrze瞠niu przewodnicz帷y rady mo瞠 nakaza opuszczenie sali tym osobom spo鈔鏚 publiczno軼i, kt鏎e swoim zachowaniem lub wyst徙ieniami zak堯caj porz康ek obrad b康 naruszaj powag sesji.

§ 44.

Na wniosek radnego, przewodnicz帷y rady przyjmuje do protok馧u sesji wyst徙ienie radnego zg這szone na pi鄉ie, lecz nie wyg這szone w toku obrad, informuj帷 o tym rad.

§ 45.

 1. Przewodnicz帷y rady udziela g這su poza kolejno軼i w sprawie wniosk闚 natury formalnej, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych:
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zmiany porz康ku obrad,
  3. ograniczenia czasu wyst徙ienia dyskutant闚,
  4. zamkni璚ia listy m闚c闚 lub kandydat闚,
  5. zako鎍zenia dyskusji i podj璚ia uchwa造,
  6. zarz康zenia przerwy,
  7. odes豉nia projektu uchwa造 lub sprawy do komisji,
  8. przeliczenia g這s闚,
  9. przestrzegania porz康ku obrad,
  10. g這sowania bez dyskusji,
  11. ograniczenia dyskusji do wyst徙ie w imieniu komisji lub klub闚.
 2. Wnioski formalne przewodnicz帷y rady, po dopuszczeniu jednego g這su „za” i jednego g這su „przeciwko” wnioskowi, poddaje pod g這sowanie zaraz po ich zg這szeniu.

§ 46.

 1. Sprawy osobowe radnych rada rozpatruje w obecno軼i zainteresowanego. Rada mo瞠 jednak postanowi inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadk闚 nieusprawiedliwionej nieobecno軼i zainteresowanego na sesji.

§ 47.

 1. W czasie obrad sesji radni prowadz dyskusj nad projektami uchwa lub innych dokument闚.
 2. Po wyczerpaniu listy m闚c闚, przewodnicz帷y rady zamyka dyskusj.
 3. W razie potrzeby zarz康za przerw w celu umo磧iwienia w豉軼iwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania si do zg這szonych wniosk闚, a je郵i zaistnieje taka konieczno嗆 – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 4. Po zamkni璚iu dyskusji przewodnicz帷y rady rozpoczyna procedur g這sowania.
 5. Po rozpocz璚iu procedury g這sowania, do momentu zako鎍zenia g這sowania, przewodnicz帷y rady mo瞠 udzieli radnym g這su tylko w celu zg這szenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz康ku g這sowania.
 6. Podejmowanie uchwa przez rad przeprowadza si wed逝g procedury okre郵onej w § 58.
 7. Przyjmowanie uchwa造 bud瞠towej odbywa si wed逝g procedur okre郵onych odr瑿n uchwa陰.

§ 48.

 1. W czasie obrad sesji radni mog sk豉da wnioski nie zwi您ane z podejmowanymi uchwa豉mi.
 2. Wnioski s rejestrowane przez komisj wymienion w § 35 ust. 4.
 3. Wnioski mog by r闚nie sk豉dane w punkcie „wolne wnioski” w ramach porz康ku obrad.
 4. Przewodnicz帷y obrad poddaje pod g這sowanie wnioski, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3.
 5. Przewodnicz帷y obrad przed poddaniem wniosku pod g這sowanie precyzuje i og豉sza proponowan tre嗆 wniosku w taki spos鏏, aby jego redakcja nie budzi豉 w徠pliwo軼i wnioskodawcy.
 6. W przypadku wniosk闚 w sprawie wyboru os鏏, przewodnicz帷y obrad zapytuje o zgod na kandydowanie.

§ 49.

 1. Po wyczerpaniu porz康ku przewodnicz帷y obrad ko鎍zy sesj, wypowiadaj帷 formu喚 „ Zamykam ……… sesj Rady Miasta i Gminy 安ierzawa.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zako鎍zenia uwa瘸 si za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak瞠 sesji, kt鏎a obj窸a wi璚ej ni jedno posiedzenie.

§ 50.

 1. Rada jest zwi您ana uchwa陰 od chwili jej podj璚ia.
 2. Uchylenie lub zmiana podj皻ej uchwa造 mo瞠 nast徙i tylko w drodze odr瑿nej uchwa造 podj皻ej nie wcze郾iej, ni na nast瘼nej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do oczywistych omy貫k.

§ 51.

Do wszystkich os鏏 pozostaj帷ych w miejscu obrad po zako鎍zeniu sesji lub posiedzenia maj zastosowanie og鏊ne przepisy porz康kowe w豉軼iwe dla miejsca, w kt鏎ym sesja si odbywa.

§ 52.

 1. Pracownik Urz璠u Miasta i Gminy, wyznaczony przez burmistrza w uzgodnieniu z przewodnicz帷ym rady, sporz康za z ka盥ej sesji protok馧.
 2. Przebieg sesji nagrywa si na ta鄉 magnetofonow, kt鏎 przechowuje si do czasu przyj璚ia protoko逝 przez rad.

§ 53.

 1. Protok馧 z sesji musi wiernie odzwierciedla jej przebieg.
 2. Protok馧 z sesji powinien w szczeg鏊no軼i zawiera:
  1. numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpocz璚ia i zako鎍zenia oraz wskazywa numery uchwa, imi i nazwisko przewodnicz帷ego obrad i protokolanta,
  2. stwierdzenie prawomocno軼i posiedzenia,
  3. imiona i nazwiska nieobecnych cz這nk闚 rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecno軼i,
  4. odnotowanie przyj璚ia protok馧u z poprzedniej sesji,
  5. ustalony porz康ek obrad,
  6. przebieg obrad, a w szczeg鏊no軼i tre嗆 wyst徙ie albo ich streszczenie, teksty zg這szonych lub uchwalonych wniosk闚, a nadto odnotowanie fakt闚 zg這szenia pisemnych wyst徙ie lub wniosk闚,
  7. przebieg g這sowania z wyszczeg鏊nieniem liczby g這s闚: „za”, „przeciw” i „wstrzymuj帷ych” oraz g這s闚 niewa積ych,
  8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania, odr瑿nego do tre軼i uchwa造,
  9. podpis przewodnicz帷ego obrad i osoby sporz康zaj帷ej protok馧.
 3. Protok馧 wyk豉da si do wgl康u radnym w biurze rady.

§ 54.

 1. Na najbli窺zej sesji radni mog zg豉sza poprawki lub uzupe軟ienia do protok馧u, przy czym o ich uwzgl璠nieniu rozstrzyga przewodnicz帷y rady po wys逝chaniu protokolanta i przes逝chaniu ta鄉y magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 2. Je瞠li wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzgl璠niony, wnioskodawca mo瞠 wnie嗆 sprzeciw do rady.
 3. Rada mo瞠 podj望 uchwa喚 o przyj璚iu protok馧u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 55.

 1. Do protoko逝 do陰cza si list obecno軼i radnych oraz odr瑿n list zaproszonych go軼i, teksty przyj皻ych przez rad uchwa, usprawiedliwienia os鏏 nieobecnych, o鈍iadczenia i inne dokumenty z這穎ne na r璚e przewodnicz帷ego rady.
 2. Uchwa造 przewodnicz帷y rady dor璚za burmistrzowi najp騧niej w ci庵u 4 dni od dnia zako鎍zenia sesji.

§ 56.

 1. Obs逝g biurow sesji sprawuje pracownik urz璠u w uzgodnieniu z przewodnicz帷ym rady.
 2. Pracownik, o kt鏎ym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych przewodnicz帷emu rady.

4. Uchwa造.

§ 57.

 1. Uchwa造, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a tak瞠 deklaracje, o鈍iadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 25 ust. 2 s sporz康zone w formie odr瑿nych dokument闚.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowie proceduralnych.

§ 58.

Bezpo鈔ednie podj璚ie uchwa造 winno by poprzedzone:

 1. odczytaniem projektu uchwa造 przez przewodnicz帷ego obrad lub wskazanego radnego,
 2. przedstawieniem uzasadnienia przez wnioskodawc uchwa造,
 3. wnoszeniem uwag, zapyta, wniosk闚 przez radnych, przedstawieniem opinii komisji,
 4. wyja郾ieniami do wniesionych uwag i wniosk闚,
 5. g這sowaniem wniosk闚, wg procedury okre郵onej w § 65,
 6. g這sowaniem nad projektem uchwa造.

§ 59.

Inicjatyw uchwa這dawcz posiada:

 1. burmistrz
 2. ka盥y z radnych,
 3. komisje rady,
 4. stu sta造ch mieszka鎍闚 gminy.
 5. Projekt uchwa造 powinien okre郵a w szczeg鏊no軼i:
 6. tytu uchwa造,
 7. podstaw prawn,
 8. postanowienia merytoryczne,
 9. w miar potrzeby okre郵enie 廝鏚豉 sfinansowania realizacji uchwa造,
 10. okre郵enie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa造 i z這瞠nia sprawozdania po jej wykonaniu,
 11. ustalenie terminu obowi您ywania lub wej軼ia w 篡cie uchwa造,
 12. wnioskodawc.
 13. Projekt uchwa造 powinien by przed這穎ny przewodnicz帷emu rady wraz z uzasadnieniem, w kt鏎ym nale篡 wskaza potrzeb podj璚ia uchwa造 oraz informacj o ewentualnych skutkach finansowych jej realizacji.
 14. Projekt uchwa造 winien by przed這穎ny przewodnicz帷emu rady w terminie na co najmniej 30 dni przed terminem najbli窺zej sesji.
 15. Projekty uchwa musz by opiniowane co do ich zgodno軼i z prawem przez radc prawnego wnioskodawcy.
 16. Projekt z這穎ny przez wnioskodawc闚 wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 przewodnicz帷y rady przekazuje burmistrzowi celem wydania opinii.
 17. Burmistrz ma prawo wyst徙i do inicjatora uchwa造 o dodatkowe uzupe軟ienie wyja郾ie na pi鄉ie.
 18. Opini, o kt鏎ej mowa w ust. 6 burmistrz przedstawia na sesji rady.

§ 60.

Projekty uchwa rady powinny by zredagowane w spos鏏 zwi瞛造, syntetyczny, przy u篡ciu wyra瞠 w ich powszechnym znaczeniu.

§ 61.

 1. Ilekro przepisy prawa ustanawiaj wym鏬 dzia豉nia rady po zaopiniowaniu jej uchwa造, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rz康owej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk豉dany jest projekt uchwa造 przyj皻y przez rad.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepis闚 prawa wynika, 瞠 przed這瞠niu podlega projekt uchwa造 rady, sporz康zony przez burmistrza.

§ 62.

 1. Uchwa造 rady podpisuje przewodnicz帷y rady.
 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do wiceprzewodnicz帷ego prowadz帷ego obrady.

§ 63.

 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina造 uchwa w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protoko豉mi sesji rady.
 2. Burmistrz przekazuje odpisy uchwa w豉軼iwym jednostkom do realizacji i do wiadomo軼i zale積ie od ich tre軼i.

  5. Procedura g這sowania.

§ 64.

 1. W g這sowaniu bior udzia wy陰cznie radni.
 2. W przypadku r闚nej liczby g這s闚 „za” i „przeciw” g這sowanie nale篡 powt鏎zy.
 3. W przypadku nie rozstrzygni璚ia w drugim g這sowaniu, g這sowanie zarz康za si po przerwie lub przenosi si na nast瘼n sesj rady.

§ 65.

 1. Wnioski radnych sk豉dane do projekt闚 uchwa podlegaj g這sowaniu.
 2. W pierwszej kolejno軼i rada g這suje nad wnioskami o odrzucenie projektu uchwa造.
 3. G這sowanie nad poprawkami do poszczeg鏊nych paragraf闚 lub ust瘼闚 projektu uchwa造 nast瘼uje wed逝g ich kolejno軼i.
 4. W pierwszej kolejno軼i przewodnicz帷y obrad poddaje pod g這sowanie te poprawki, kt鏎ych przyj璚ie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 5. W przypadku przyj璚ia poprawki wykluczaj帷ej inne poprawki do projektu uchwa造, poprawek tych nie poddaje si pod g這sowanie.
 6. W przypadku zg這szenia do tego samego fragmentu projektu uchwa造 kilku poprawek stosuje si zasad okre郵on w ust. 3.
 7. Przewodnicz帷y obrad mo瞠 zarz康zi g這sowanie 陰cznie nad grup poprawek do projektu uchwa造.
 8. Przewodnicz帷y obrad zarz康za g這sowanie w ostatniej kolejno軼i za przyj璚iem projektu uchwa造 w ca這軼i ze zmianami wynikaj帷ymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa造.
 9. Przewodnicz帷y obrad mo瞠 odroczy g這sowanie na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyj皻ych poprawek nie zachodzi sprzeczno嗆 pomi璠zy poszczeg鏊nymi postanowieniami uchwa造.

§ 66.

 1. G這sowanie jawne odbywa si przez podniesienie r瘯i.
 2. G這sowanie jawne zarz康za i przeprowadza przewodnicz帷y obrad, przelicza oddane g這sy „za”, „przeciw” i „wstrzymuj帷e si”, sumuje je i por闚nuj帷 z list radnych obecnych na sesji, wzgl璠nie ze sk豉dem lub ustawowym sk豉dem rady, nakazuje odnotowanie wynik闚 g這sowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia g這s闚 przewodnicz帷y obrad mo瞠 wyznaczy radnych.
 4. Wyniki g這sowania jawnego og豉sza przewodnicz帷y obrad.

§ 67.

 1. W g這sowaniu tajnym radni g這suj za pomoc ponumerowanych kart ostemplowanych piecz璚i rady, przy czym ka盥orazowo rada ustala spos鏏 g這sowania, a samo g這sowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wy這nionym spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ym.
 2. Komisja skrutacyjna przed przyst徙ieniem do g這sowania obja郾ia spos鏏 g這sowania i przeprowadza je.
 3. Kart do g這sowania nie mo瞠 by wi璚ej ni radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu g這s闚 przewodnicz帷y komisji skrutacyjnej odczytuje protok馧, podaj帷 wynik g這sowania.
 5. Karty z oddanymi g這sami i protok馧 g這sowania stanowi za陰cznik do protoko逝 sesji.

§ 68.

 1. G這sowanie jawne imienne odbywa si przy u篡ciu kart do g這sowania podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz g這郾ym o鈍iadczeniem o sposobie g這sowania odnotowanym w protokole. Lista os鏏 g這suj帷ych „za”, „przeciw”, „wstrzymuj帷ych si” jest za陰cznikiem do protoko逝 sesji z zaznaczeniem, do kt鏎ego punktu obrad si odnosi.
 2. G這sowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

§ 69.

 1. G這sowanie zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 oznacza, 瞠 przechodzi wniosek lub kandydatura, kt鏎a uzyska豉 wi瘯sz liczb g這s闚 „za” ni „przeciw”. G這s闚 wstrzymuj帷ych si i niewa積ych nie dolicza si do 瘸dnej z grup g這suj帷ych.
 2. Je瞠li celem g這sowania jest wyb鏎 jednej z kilku os鏏 lub mo磧iwo軼i, przechodzi kandydatura lub wniosek, na kt鏎y oddano liczb g這s闚 wi瘯sz od liczby g這s闚 oddanych na pozosta貫.

§ 70.

 1. G這sowanie bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這s闚 oznacza, 瞠 przechodzi wniosek lub kandydatura, kt鏎e uzyska造 co najmniej o jeden g這s wi璚ej od sumy pozosta造ch wa積ie oddanych g這s闚.
 2. G這sowanie bezwzgl璠n wi瘯szo軼i ustawowego sk豉du rady oznacza, 瞠 przechodzi wniosek lub kandydatura, kt鏎a uzyska豉 liczb ca趾owit wa積ych g這s闚 oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy窺zaj帷 po這w ustawowego sk豉du rady.

6. Komisje rady.

§ 71.

 1. Przedmiot dzia豉nia poszczeg鏊nych komisji sta造ch i zakres zada komisji dora幡ych okre郵a rada w odr瑿nych uchwa豉ch.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy komisji rewizyjnej rady.

§ 72.

 1. Komisje sta貫 dzia豉j zgodnie z rocznym planem pracy przed這穎nym radzie.
 2. Rada mo瞠 nakaza komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 73.

 1. Komisje rady mog odbywa wsp鏊ne posiedzenia.
 2. Komisje rady mog podejmowa wsp馧prac z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw豉szcza s御iaduj帷ych, a nadto z innymi podmiotami, je郵i jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia豉lno軼i.
 3. Komisje uchwalaj opinie oraz wnioski i przedk豉daj je radzie.
 4. Na podstawie upowa積ienia rady, przewodnicz帷y lub wiceprzewodnicz帷y rady, koordynuj帷y prac komisji rady mog zwo豉 posiedzenie komisji i nakaza z這瞠nie radzie sprawozdania.

§ 74.

Pracami komisji kieruje przewodnicz帷y komisji lub zast瘼ca przewodnicz帷ego komisji, wybrany przez cz這nk闚 danej komisji.

§ 75.

 1. Komisje pracuj na posiedzeniach.
 2. Do posiedze komisji sta造ch stosuje si odpowiednio przepisy o posiedzeniach komisji rewizyjnej okre郵onych w rozdziale VI niniejszego statutu.

§ 76.

Przewodnicz帷y komisji sta造ch co najmniej raz do roku przedstawiaj na sesji rady sprawozdania z dzia豉lno軼i komisji.

§ 77.

Opinie i wnioski komisji uchwalane s w g這sowaniu jawnym zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

7. Radni.

§ 78.

 1. Radni potwierdzaj swoj obecno嗆 na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na li軼ie obecno軼i.
 2. Radny w ci庵u 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwi swoj nieobecno嗆, sk豉daj帷 wyja郾ienie na r璚e przewodnicz帷ego rady lub przewodnicz帷ego komisji.

§ 79.

 1. Radni powinni odbywa spotkania z wyborcami.
 2. Radni mog przyjmowa w swoich okr璕ach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomo軼i wyborc闚 – osoby, kt鏎e chcia造by z這篡 skargi i wnioski czy postulaty.
 3. Radni mog, stosownie do potrzeb, przyjmowa obywateli gminy w siedzibie urz璠u w sprawach dotycz帷ych gminy i jej mieszka鎍闚.

§ 80.

 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonywania jego obowi您k闚, przewodnicz帷y rady mo瞠 wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia.
 2. Uchwa喚 w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 rada podejmuje po uprzednim umo磧iwieniu radnemu z這瞠nia wyja郾ie, chyba, 瞠 oka瞠 si to nie mo磧iwe.

§ 81.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj帷ego radnego o rozwi您anie z nim stosunku pracy, rada mo瞠 powo豉 komisj dora幡 do szczeg馧owego zbadania wszystkich okoliczno軼i sprawy.
 2. Komisja przedk豉da swoje ustalenia i propozycje na pi鄉ie przewodnicz帷emu rady.
 3. Przed podj璚iem uchwa造 w przedmiocie wskazanym w ust. 1 rada powinna umo磧iwi radnemu z這瞠nie wyja郾ie.

§ 82.

Radni mog zwraca si bezpo鈔ednio do rady we wszystkich sprawach zwi您anych z pe軟ieniem przez nich funkcji radnego.

8. Wsp鏊ne sesje z radami innych jednostek samorz康u terytorialnego. 

§ 83.

 1. Rada mo瞠 odbywa wsp鏊ne sesje z radami innych jednostek samorz康u terytorialnego, w szczeg鏊no軼i dla rozpatrzenia i rozstrzygni璚ia ich wsp鏊nych spraw.
 2. Wsp鏊ne sesje organizuj przewodnicz帷y rad zainteresowanych jednostek samorz康u terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wsp鏊nej sesji podpisuj wsp鏊nie przewodnicz帷y lub upowa積ieni wiceprzewodnicz帷y zainteresowanych jednostek samorz康u terytorialnego.

§ 84.

 1. Koszty wsp鏊nej sesji ponosz r闚nomiernie zainteresowane jednostki samorz康u terytorialnego, chyba 瞠 radni uczestnicz帷y we wsp鏊nej sesji postanowi inaczej.
 2. Przebieg wsp鏊nych obrad mo瞠 by uregulowany wsp鏊nym regulaminem uchwalonym przed przyst徙ieniem do obrad.

Rozdzia VI. Zasady i tryb dzia豉nia komisji rewizyjnej.

1. Organizacja komisji rewizyjnej.

§ 85.

 1. Komisja rewizyjna sk豉da si z przewodnicz帷ego, zast瘼cy przewodnicz帷ego oraz pozosta造ch cz這nk闚 w liczbie trzech.
 2. Przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej wybiera rada.
 3. Zast瘼c przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej wybiera komisja rewizyjna na wniosek przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej.

§ 86.

Przewodnicz帷y komisji rewizyjnej organizuje prac komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

W przypadku nieobecno軼i przewodnicz帷ego lub niemo積o軼i dzia豉nia, jego zadania wykonuje jego zast瘼ca.

§ 87.

 1. Cz這nkowie komisji rewizyjnej podlegaj wy陰czeniu od udzia逝 w jej dzia豉niach w sprawach, w kt鏎ych mo瞠 powsta podejrzenie o ich stronniczo嗆 lub interesowno嗆.
 2. W sprawie wy陰czenia zast瘼cy przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej oraz poszczeg鏊nych cz這nk闚 decyduje pisemnie przewodnicz帷y komisji rewizyjnej.
 3. O wy陰czeniu przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej decyduje rada.

2. Zasady kontroli.

§ 88.

 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia豉lno嗆 burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod wzgl璠em:
  1. legalno軼i,
  2. gospodarno軼i,
  3. rzetelno軼i,
  4. celowo軼i,
  5. zgodno軼i dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja rewizyjna bada w szczeg鏊no軼i gospodark finansow kontrolowanych podmiot闚, w tym wykonanie bud瞠tu gminy.

  § 89.

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa豉ch rady.

§ 90.

Komisja rewizyjna przeprowadza nast瘼uj帷e rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe – obejmuj帷e ca這嗆 dzia豉lno軼i kontrolowanego podmiotu lub obszerny zesp馧 dzia豉 tego podmiotu,
 2. problemowe – obejmuj帷e wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia豉lno軼i kontrolowanego podmiotu, stanowi帷e niewielki fragment w jego dzia豉lno軼i,
 3. sprawdzaj帷e – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zosta造 uwzgl璠nione w toku post瘼owania danego podmiotu.

§ 91.

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez rad.
 2. Rada mo瞠 podj望 decyzj w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie obj皻ej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 92.

Kontrola kompleksowa nie powinna trwa d逝瞠j ni 3 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj帷a – nie d逝瞠j ni 1 dzie roboczy.

§ 93.

 1. Rada mo瞠 nakaza komisji rewizyjnej zaniechanie, a tak瞠 przerwanie kontroli lub odst徙ienie od poszczeg鏊nych czynno軼i kontrolnych.
 2. Rada mo瞠 nakaza rozszerzenie lub zaw篹enie zakresu i przedmiotu kontroli.
 3. Uchwa造 rady, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2 wykonywane s niezw這cznie.
 4. Komisja rewizyjna jest obowi您ana na wniosek rady do przeprowadzenia kontroli w ka盥ym przypadku podj璚ia takiej decyzji przez rad. Dotyczy to zar闚no kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj帷ych.

§ 94.

 1. Post瘼owanie kontrolne przeprowadza si w spos鏏 umo磧iwiaj帷y bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia豉lno軼i kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dzia豉lno軼i wed逝g kryteri闚 ustalonych w § 88 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowod闚 zebranych w toku post瘼owania kontrolnego.
 3. Jako dow鏚 mo瞠 by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeg鏊no軼i: dokumenty, wyniki ogl璠zin, zeznania 鈍iadk闚, opinie bieg造ch oraz pisemne wyja郾ienia i o鈍iadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli.

§ 95.

 1. Kontroli kompleksowych dokonuj wszyscy cz這nkowie komisji rewizyjnej lub zespo造 kontrolne sk豉daj帷e si co najmniej z trzech cz這nk闚 komisji.
 2. Przewodnicz帷y komisji rewizyjnej wyznacza na pi鄉ie kierownika zespo逝 kontrolnego, kt鏎y dokonuje podzia逝 czynno軼i pomi璠zy kontroluj帷ych.
 3. Kontrole problemowe i sprawdzaj帷e mog by przeprowadzane przez co najmniej 3 cz這nk闚 komisji rewizyjnej.
 4. Kontrole (z zastrze瞠niem ust. 6) przeprowadzane s na podstawie pisemnego upowa積ienia wydanego przez przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej, okre郵aj帷ego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 5. Kontroluj帷y obowi您ani s przed przyst徙ieniem do czynno軼i kontrolnych okaza kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa積ienie, o kt鏎ych mowa w ust. 4 oraz dowody to窺amo軼i.
 6. W przypadkach nie cierpi帷ych zw這ki, ka盥y z cz這nk闚 komisji rewizyjnej mo瞠 przyst徙i do kontroli problemowej bez wcze郾iejszej uchwa造 komisji rewizyjnej oraz upowa積ienia, o kt鏎ym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi帷e zw這ki uwa瘸 si w szczeg鏊no軼i sytuacje, w kt鏎ych cz這nek komisji rewizyjnej powe幟ie uzasadnione podejrzenie pope軟ienia przest瘼stwa lub gdy zachodz przes豉nki pozwalaj帷e przypuszcza, i niezw這czne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn望 niebezpiecze雟twa dla zdrowia lub 篡cia ludzkiego lub te zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
 7. W przypadku podj璚ia dzia豉 kontrolnych, o kt鏎ych mowa w ust. 6, kontroluj帷y jest obowi您any zwr鏂i si – w najkr鏒szym mo磧iwym terminie – do przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej, o wyra瞠nie zgody na ich kontynuowanie.
 8. W przypadku niezwr鏂enia si o wyra瞠nie zgody, lub te odmowy wyra瞠nia zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 7, kontroluj帷y niezw這cznie przerywa kontrol, sporz康zaj帷 notatk z podj皻ych dzia豉, kt鏎a podlega w陰czeniu do akt komisji rewizyjnej.
 9. O terminie kontroli nale篡 powiadomi kierownika jednostki kontrolowanej na 3 dni przed terminem kontroli.

§ 96.

 1. W razie powzi璚ia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope軟ienia przest瘼stwa, kontroluj帷y niezw這cznie zawiadamia o tym pisemnie kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazuj帷 dowody uzasadniaj帷e zawiadomienie.
 2. Je瞠li podejrzenie dotyczy osoby burmistrza, kontroluj帷y zawiadamia o tym przewodnicz帷ego rady w formie pisemnej.

§ 97.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi您any jest zapewni warunki i 鈔odki dla prawid這wego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi您any jest w szczeg鏊no軼i przedk豉da na 膨danie kontroluj帷ych dokumenty i materia造 niezb璠ne do przeprowadzenia kontroli oraz umo磧iwi kontroluj帷ym wst瘼 do obiekt闚 i pomieszcze kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, kt鏎y odm闚i wykonania czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, obowi您any jest do niezw這cznego z這瞠nia na r璚e osoby kontroluj帷ej pisemnego wyja郾ienia.
 4. Na 膨danie kontroluj帷ych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi您any jest udzieli ustnych i pisemnych wyja郾ie, tak瞠 w przypadkach innych, ni okre郵one w ust. 3.

§ 98.

Czynno軼i kontrolne wykonywane s w miar mo磧iwo軼i w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko造 kontroli.

§ 99.

 1. Kontroluj帷y sporz康zaj z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zako鎍zenia – protok馧 pokontrolny, obejmuj帷y:
  1. nazw i adres kontrolowanego podmiotu,
  2. imi i nazwisko kontroluj帷ego (kontroluj帷ych),
  3. daty rozpocz璚ia i zako鎍zenia czynno軼i kontrolnych,
  4. okre郵enie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj皻ego kontrol,
  5. imi i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
  6. przebieg i wynik czynno軼i kontrolnych, a w szczeg鏊no軼i wnioski kontroli wskazuj帷e na stwierdzenie nieprawid這wo軼i w dzia豉lno軼i kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowod闚 potwierdzaj帷ych ustalenia zawarte w protokole,
  7. dat i miejsce podpisania protoko逝,
  8. podpisy kontroluj帷ego (kontroluj帷ych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatk o odmowie podpisania protoko逝 z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protok馧 pokontrolny mo瞠 tak瞠 zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usuni璚ia nieprawid這wo軼i stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 100.

 1. W przypadku odmowy podpisania protoko逝 przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi您any do z這瞠nia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyja郾ienia jej przyczyn.
 2. Wyja郾ienia, o kt鏎ych mowa w ust. 1 sk豉da si na r璚e przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej.

§ 101.

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo瞠 z這篡 na r璚e przewodnicz帷ego rady uwagi dotycz帷e kontroli i jej wynik闚.
 2. Uwagi, o kt鏎ych mowa w ust. 1 sk豉da si w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko逝 pokontrolnego do podpisania.

§ 102.

Protok馧 pokontrolny sporz康za si w trzech egzemplarzach, kt鏎e - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko逝 – otrzymuj: przewodnicz帷y rady, przewodnicz帷y komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej.

§ 103.

 1. Komisja rewizyjna przedk豉da radzie do zatwierdzenia okresowy plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka盥ego roku, a roczny do ko鎍a pierwszego kwarta逝.
 2. Plan przed這穎ny radzie musi zawiera co najmniej:
  1. terminy odbywania posiedze,
  2. terminy i wykaz jednostek, kt鏎e zostan poddane kontroli.
 3. Rada mo瞠 zatwierdzi cz窷 planu pracy komisji rewizyjnej,
 4. Przyst徙ienie do wykonywania kontroli mo瞠 nast徙i po zatwierdzeniu planu pracy lub jego cz窷ci.

§ 104.

 1. Komisja rewizyjna sk豉da radzie – w terminie do dnia 30 stycznia ka盥ego roku – roczne sprawozdanie ze swojej dzia豉lno軼i w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawiera:
  1. liczb, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  2. wykaz najwa積iejszych nieprawid這wo軼i wykrytych w toku kontroli,
  3. wykaz wniosk闚 podj皻ych przez komisj rewizyjn,
  4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa積iejszymi wnioskami, wynikaj帷ymi z tych kontroli.
 3. Poza przypadkiem okre郵onym w ust. 1, komisja rewizyjna sk豉da sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i po podj璚iu stosownej uchwa造 rady, okre郵aj帷ej przedmiot i termin z這瞠nia sprawozdania.

6. Posiedzenia komisji rewizyjnej.

§ 105.

 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo造wanych przez jej przewodnicz帷ego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar potrzeb.
 2. Przewodnicz帷y komisji rewizyjnej zwo逝je jej posiedzenia, kt鏎e nie s obj皻e zatwierdzonym planem pracy komisji.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog by zwo造wane z w豉snej inicjatywy przewodnicz帷ego komisji rewizyjnej, a tak瞠 na pisemny umotywowany wniosek:
  1. przewodnicz帷ego rady,
  2. nie mniej ni 5 radnych,
  3. nie mniej ni 3 cz這nk闚 komisji rewizyjnej.
 4. Przewodnicz帷y komisji rewizyjnej mo瞠 zaprosi na jej posiedzenia:
  1. radnych nie b璠帷ych cz這nkami komisji rewizyjnej,
  2. osoby zaanga穎wane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze bieg造ch,
  3. ekspert闚.
 5. Z posiedzenia komisji rewizyjnej nale篡 sporz康za protok馧, kt鏎y winien by podpisany przez przewodnicz帷ego komisji i osob sporz康zaj帷 protok馧.

§ 106.

Rozstrzygni璚ia komisji rewizyjnej zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i co najmniej po這wy sk豉du komisji w g這sowaniu jawnym.

§ 107.

Obs逝g biurow komisji rewizyjnej zapewnia burmistrz.

§ 108.

 1. Komisja rewizyjna mo瞠 korzysta z porad, opinii i ekspertyz os鏏 posiadaj帷ych wiedz fachow w zakresie zwi您anym z przedmiotem jej dzia豉nia.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy瞠j wskazanych 鈔odk闚 wymaga zawarcia odr瑿nej umowy i dokonania wyp豉ty wynagrodzenia ze 鈔odk闚 jednostki kontrolowanej, przewodnicz帷y komisji rewizyjnej przedstawia spraw na posiedzeniu rady, celem podj璚ia uchwa造 zobowi您uj帷ej osoby zarz康zaj帷e mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy.
 3. Komisja wskazuje bieg貫go lub eksperta , z kt鏎ym nale篡 nawi您a umow.

§ 109.

 1. Komisja rewizyjna mo瞠 na zlecenie rady lub po powzi璚iu stosownych rozstrzygni耩 przez wszystkie zainteresowane komisje, wsp馧dzia豉 w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich w豉軼iwo軼i rzeczowej.
 2. Wsp馧dzia豉nie mo瞠 polega w szczeg鏊no軼i na wymianie uwag, informacji i do鈍iadcze dotycz帷ych dzia豉lno軼i kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wsp鏊nych kontroli.
 3. Przewodnicz帷y komisji rewizyjnej mo瞠 zwraca si do przewodnicz帷ych innych komisji rady o oddelegowanie w sk豉d zespo逝 kontrolnego radnych maj帷ych kwalifikacje w zakresie tematyki obj皻ej kontrol.
 4. Do cz這nk闚 innych komisji uczestnicz帷ych w kontroli, prowadzonej przez komisj rewizyjn stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia逝.
 5. Przewodnicz帷y rady zapewnia koordynacj wsp馧dzia豉nia poszczeg鏊nych komisji w celu w豉軼iwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno軼i dzia豉nia oraz unikania zb璠nych kontroli.

§ 110.

Komisja rewizyjna mo瞠 wyst瘼owa do organ闚 gminy z wnioskami o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln Izb Obrachunkow, Najwy窺z Izb Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdzia VII. Zasady dzia豉nia klub闚 radnych.

§ 111.

Radni mog tworzy kluby radnych, wed逝g kryteri闚 przez siebie przyj皻ych.

§ 112.

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia逝 przez co najmniej 3 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zosta niezw這cznie zg這szone przewodnicz帷emu rady.
 3. W zg這szeniu podaje si:
  1. nazw klubu,
  2. list cz這nk闚,
  3. imi i nazwisko przewodnicz帷ego klubu.
 4. W razie zmiany sk豉du klubu lub jego rozwi您ania przewodnicz帷y klubu jest obowi您any do niezw這cznego poinformowania o tym przewodnicz帷ego rady.

§ 113.

 1. Kluby dzia豉j wy陰cznie w ramach rady.
 2. Przewodnicz帷y rady prowadzi rejestr klub闚.

§ 114.

 1. Kluby dzia豉j w okresie kadencji rady. Up造w kadencji rady jest r闚noznaczny z rozwi您aniem klub闚.
 2. Kluby mog ulega wcze郾iejszemu rozwi您aniu na mocy uchwa ich cz這nk闚, podejmowanych bezwzgl璠n wi瘯szo軼i w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nk闚 klubu.
 3. Kluby podlegaj rozwi您aniu uchwa陰 rady, gdy liczba ich cz這nk闚 spadnie poni瞠j 3.

§ 115.

Prace klub闚 organizuj przewodnicz帷y klub闚, wybierani przez cz這nk闚 klubu.

§ 116.

 1. Kluby mog uchwala w豉sne regulaminy.
 2. Regulaminy klub闚 nie mog by sprzeczne ze statutem gminy.
 3. Przewodnicz帷y klub闚 s obowi您ani do niezw這cznego przedk豉dania regulamin闚 klub闚 przewodnicz帷emu rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak瞠 zmian regulamin闚.

§ 117.

 1. Klubom przys逝guj uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia豉nia rady.
 2. Kluby mog przedstawia swoje stanowisko na sesji rady wy陰cznie przez swych przedstawicieli.

§ 118.

Na wniosek przewodnicz帷ych klub闚 burmistrz obowi您any jest zapewni klubom organizacyjne warunki w zakresie niezb璠nym do ich funkcjonowania.

Rozdzia VIII. Tryb pracy Burmistrza.

§ 119.

Burmistrz wykonuje:

 1. uchwa造 rady,
 2. przypisane jemu zadania i kompetencje,
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepis闚 obowi您uj帷ego prawa - nale篡 do niego,
 4. inne zadania okre郵one ustawami i niniejszym statutem.

§ 120.

Burmistrz uczestniczy w sesjach rady.

§ 121.

Komisje rady mog 膨da przybycia burmistrza na ich posiedzenie.

§ 122.

Zast瘼ca burmistrza przejmuje wykonywanie zada i kompetencji okre郵onych w § 119 - § 120 w przypadku uzyskania upowa積ienia od burmistrza.

Rozdzia IX. Zasady dost瘼u i korzystania przez obywateli z dokument闚 rady, komisji i burmistrza.

§ 123.

 1. Dzia豉lno嗆 organ闚 gminy jest jawna. Ograniczenia jawno軼i mog wynika wy陰cznie z ustaw.
 2. Jawno嗆 dzia豉nia organ闚 gminy obejmuje w szczeg鏊no軼i prawo obywateli do uzyskiwania informacji o dzia豉lno軼i organ闚 samorz康owych, wst瘼u na sesj rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak瞠 dost瘼u do dokument闚 wynikaj帷ych z wykonywania zada publicznych, w tym protoko堯w z dzia豉lno軼i organ闚 gminy i komisji.
 3. Osoby zainteresowane, uczestnicz帷e w posiedzeniu, mog rejestrowa przebieg posiedzenia za pomoc d德i瘯u lub obrazu, jednak przed rozpocz璚iem posiedzenia maj obowi您ek poinformowania przewodnicz帷ego rady o fakcie rejestracji.
  Osoby rejestruj帷e przebieg posiedzenia nie mog zak堯ca porz康ku obrad.
 4. W celu uzyskania informacji i wgl康u do dokument闚 organ闚 gminy i jej komisji obywatel sk豉da w sekretariacie urz璠u wniosek, w kt鏎ym nale篡 okre郵i:
  1. przedmiot sprawy, kt鏎ej dotyczy uzyskanie informacji,
  2. dat odbytego posiedzenia organ闚 gminy lub jej komisji
 5. Udost瘼nienie do wgl康u dokument闚 lub uzyskanie informacji nast瘼uje na terenie urz璠u w godzinach przyjmowania interesant闚 w asy軼ie pracownika urz璠u wyznaczonego przez burmistrza.
 6. W przypadkach korzystania z materia堯w archiwalnych udost瘼nienie dokument闚 mo瞠 nast徙i w terminie 14 dni od z這瞠nia wniosku.
 7. Protoko造 z obrad rady i jej komisji udost瘼niane s do wgl康u w biurze rady.
 8. Udost瘼nienie polega na umo磧iwieniu osobie zainteresowanej przegl康ania akt oraz sporz康zania z nich notatek i odpis闚.
 9. Obywatele mog 膨da uwierzytelnienia sporz康zonych przez siebie notatek z dokument闚 wymienionych w ust. 7.
 10. Odmowa udost瘼nienia informacji lub dokumentu nast瘼uje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny odmowy oraz przepisu prawnego, na podstawie kt鏎ego dana kategoria informacji lub dokumentu obj皻a jest ochron prawn.

§ 124.

Uprawnienia okre郵one w § 123 nie znajduj zastosowania:

 1. w przypadku wy陰czenia – na podstawie ustaw - jawno軼i.
 2. gdy informacje publiczne stanowi prawem chronione tajemnice,
 3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni art. 73 Kodeksu post瘼owania administracyjnego.

Rozdzia X. Tryb i zasady rozpatrywania skarg przez rad.

§ 125.

 1. Mieszka鎍y mog sk豉da skargi na pi鄉ie do rady miasta i gminy na burmistrza i kierownik闚 gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Skargi, o kt鏎ych mowa w ust. 1 rozpatruje rada na sesjach.
 3. Skargi przyjmuje przewodnicz帷y rady, kt鏎y kieruje skarg do rozpoznania przez komisj rewizyjn.
 4. Komisja rewizyjna mo瞠 wyst徙i o opini do w豉軼iwej merytorycznie sta貫j komisji rady.
 5. Komisja rewizyjna zapoznaje si z wyja郾ieniami osoby, na kt鏎 z這穎no skarg.
 6. Po rozpoznaniu skargi komisja rewizyjna wnioskuje do rady o uznanie skargi za zasadn b康 bezzasadn.
 7. Rada rozpatruje skarg na pierwszej sesji nast瘼uj帷ej po posiedzeniu komisji rewizyjnej, na kt鏎ym nast徙i這 rozpatrzenie skargi.
 8. Rada ustala swoje stanowisko w g這sowaniu jawnym zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.
 9. Stanowisko rady sporz康za si w formie pisemnej i przekazuje si skar膨cemu i burmistrzowi.
 10. O terminie sesji, na kt鏎ej nast徙i rozpatrzenie skargi przewodnicz帷y rady zawiadamia skar膨cego.
 11. Ewidencj rozpatrywanych skarg prowadzi burmistrz.

Rozdzia XI. Pracownicy samorz康owi.

§ 126.

W urz璠zie miasta i gminy zatrudnia si pracownik闚 samorz康owych na podstawie:

 1. wyboru – burmistrza,
 2. powo豉nia – zast瘼c burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy
 3. umowy o prac – pozosta造ch pracownik闚.

§ 127.

Stosunek pracy z zast瘼c burmistrza nawi您uje burmistrz w drodze zarz康zenia.

 1. Stosunek pracy z sekretarzem gminy i skarbnikiem nawi您uje si na podstawie uchwa造 rady o powo豉niu.

§ 128.

Status prawny pracownik闚 samorz康owych okre郵a odr瑿na ustawa.

§ 129.

Czynno軼i w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuj:

 1. wobec burmistrza – rada w formie uchwa造 lub przewodnicz帷y rady w zakresie ustalonym odr瑿n uchwa陰,
 2. wobec pozosta造ch pracownik闚 samorz康owych – burmistrz.

§ 130.

Burmistrz nawi您uje stosunek pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje wobec nich czynno軼i z zakresu prawa pracy, o ile przepis szczeg鏊ny nie reguluje inaczej.

Rozdzia XII. Postanowienia ko鎍owe.

§ 131.

Zmiany statutu dokonywane s w trybie i na zasadach jego nadania.

Uchwa豉 Opublikowana w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego Nr 78 z dnia 11.06.2003 poz.1668

Uchwa豉 Nr 47/VII/2003 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 30 kwietnia 2003 r.

W sprawie zmiany w statucie Miasta i Gminy 安ierzawa.

Na podstawie art. 169 ust 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78 , poz 483 )

oraz art. 3 sut. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr. 142 , poz 1591 ze zmian. )

RADA MIASTA I GMINY UCHWALA CO NAST襾UJE

§ 1.

W statucie Miasta i Gminy 安ierzawa stanowi帷ym za陰cznik do Uchwa造 Nr 28/V/2003 Rady Miasta i Gminy 安ierzawa z dnia 05 marca 2003 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy 安ierzawa wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany :

 1. w § 25 ust. 2 dotychczasowe zadanie “Opr鏂z uchwa rada mo瞠 podejmowa : “zast瘼uje si zdaniem: “ Rada mo瞠 podejmowa:”
 2. skre郵a si paragraf 80 .

§ 2.

Pozosta貫 postanowienia statutu , o kt鏎ym mowa w § 1 pozostaj bez zmian.

§ 3.

Uchwa豉 wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego.

Zmiany w statucie:

Uchwa豉 Nr XVII/102/2004 z 24.03.2004r.

Uchwa豉 Nr XXII/134/2004 z 29.09.2004r.

Uchwa豉 Opublikowana w Dzienniku Urzedowym

Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego Nr 78 z dnia 11.06.2003 poz.1669

 

Dodano przez: U篡tkownik techniczny ESC S.A.
Autor tre軼i: U篡tkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikuj帷a: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »