Wzory dokumentów

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Udostępniamy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci formularza do pobrania (pliku *.PDF), dostosowanego dla osób kandydujących z terenu miasta i gminy Świerzawa.

Załączniki

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 

UWAGA!

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Od dnia 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 108 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5), koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Do formularza należy dołączyć oświadczenie osoby zgłaszającej (wpisanej w części C pkt. 2 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika) o zgłoszeniu osoby występującej o zaświadczenie jako kandydata na ławnika.

Załączniki

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Załączniki

 • oświadczenie - przestępstwo z oskarżenia publicznego

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Załączniki

 • oświadczenie - władza rodzicielska

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

UWAGA!

Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki

 • zaświadczenie lekarskie

5) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

UWAGA!

Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru, czyli miasta i gminy Świerzawa.

Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli. Ta osoba powinna również podpisać Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika w części C pkt 3 oraz na ostatniej stronie Karty.

Załączniki

 • lista osób

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa,

UWAGA!

Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika i powinien on być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa),

Od dnia 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 108 pkt 27 lit. c ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5),  koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA!

Wymogi do fotografii:

 • wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • kolorowa,
 • o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wykonana na jednolitym jasnym tle,
 • mająca dobrą ostrość,
 • odwzorująca naturalny kolor skóry,
 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków (tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii),
 • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (dopuszczalne są odstępstwa - zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności),
 • patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

UWAGA!

Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

8) dodatkowe oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »