PODSUMOWANIE PROJEKTU

1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem - 50
2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie - 21 
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 106 
4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK
do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] - 4 
5. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie [szt.] - 4 
6. Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu - 5 
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie  - 534 /265 k, 269 m/
8. Liczba uczniów uczestniczących w "Akademii myślenia kreatywnego" - 503 /266k i 237m/
9. Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym - 128
10. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających z języka angielskiego i niemieckiego - 68
11. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wparciem w programie - 64

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: