OPIS PROJEKTU

 

"Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami" - projekt realizowany w gminie miejsko-wiejskiej, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie, w okresie: 01.09.2016 - 30.04.2018. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów/nic uczęszczających do szkół w gminie Świerzawa. Wsparciem obejmiemy 506 uczniów w tym 237 uczennic uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele (29 dz, 29 ch); Szkoły Podstawowej w Sokołowcu (34 dz, 48 ch); Szkoły Podstawowej w Świerzawie (110 dz, 100 ch) oraz do Gimnazjum w Świerzawie (64 dz, 92 ch). Przeprowadzone diagnozy, pokazały konieczność wzmocnienia kompetencji uczniów/nic, przez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Ilość oferowanych przez szkoły dodatkowych zajęć, jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Uczniowie/nice mają ograniczony dostęp do edukacji pozaszkolnej, gdzie mogliby pogłębiać wiedzę i nadrabiać zaległości. Działania podejmowane w projekcie to realizacja zajęć: rozwijających (j.angielski, niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, przyroda, szachy), wyrównujących (matematyka, j.angielski, informatyka, przyroda), doradztwa zawodowego i Akademii myślenia kreatywnego oraz zajęć skierowanych do uczniów/nic o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych. Wsparciem obejmiemy także 50 nauczycieli w tym 45 kobiet. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce; wykorzystania metod eksperymentu w edukacji; przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć. W ramach projektu, w szkołach podstawowych utworzone zostaną międzyszkolne laboratoria przyrodnicze oraz laboratorium biologiczne w gimnazjum.

 

HARMONOGRAMY

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: