AKTUALNOŚCI, WYTYCZNE

Czy dofinansowanie wymiany kotłów c.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Gmina realizuje zadanie ograniczenia poziomu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów w domach prywatnych. Wymiana następuje na kotły nowej generacji. Źródłem finansowania zadania są środki unijne. Czy beneficjenci dofinansowania zapłacą podatek dochodowy? Czy gmina ma obowiązek pobrania zaliczki z tego tytułu?

Nie, takie dofinansowanie na wymianę pieców c.o., przekazane właścicielom domów, korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Na tej podstawie z podatku zwolnione zostały dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie to nie będzie miało jednak zastosowania do części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.
W najnowszej interpretacji indywidualnej z 21 marca 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.44.2017.2.KK) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dofinansowanie z budżetu gminy dla osób fizycznych na modernizację kotłów ma charakter dotacji. W związku z tym - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 updof - przychód podatnika z tego tytułu będzie wolny od podatku dochodowego.
Interpretacja dotyczyła realizacji zadania ograniczania tzw. poziomu niskiej emisji w gminie, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Nowe źródła ciepła to kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę, a także kotły na paliwa stałe.
Środki na finansowanie zadania były pozyskane i wydatkowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Środki te stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł UE.
Wypłata dofinansowania kosztów wymiany kotła c.o. odbywała się na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy gminą (będącą operatorem projektu) a właścicielem budynku - osobą fizyczną (będącą beneficjentem końcowym). Umowa określała szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji. Beneficjent końcowy miał obowiązek dostarczyć imienną fakturę potwierdzającą wymianę kotła. Po spełnieniu warunków umowy beneficjent końcowy otrzymywał dotację z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła. Organ podatkowy uznał też, że z wypłatą dofinansowania nie wiąże się obowiązek wystawienia PIT-8C z informacją o udzieleniu osobom fizycznym dotacji na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Podstawa prawna
art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 528)
TOMASZ KRÓL

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: