REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI

UCHWAŁA NR …XXXI… /…176………./2017
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się " Regulamin udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu".

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Paweł Kisowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: