Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

  1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z jej postanowieniami w Powiecie Złotoryjskim w 2016 roku działać będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które usytuowane zostały w następujących lokalach powiatowych:

1) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie -  ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa;

2) w Starostwie Powiatowym w Złotoryi – Referat Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja;

Oba punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:


Prowadzenie punktu umiejscowionego w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego powierzone zostało w wyniku otwartego konkursu ofert Fundacji W Służbie Wsi z siedzibą we Wrocławiu. W ramach umów z Fundacją pomoc świadczyć będzie radca prawny i adwokat.

W punkcie umiejscowionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będzie radca prawny i adwokat, zgodnie   z porozumieniem z dnia 30 października 2015 r. zawartym pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez:

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r., lub
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • złożenie oświadczenia, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej, znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz. U. 2015 r., poz. 1255).

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »