Wybory ławników

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia mieszkańców miasta i gminy Świerzawa, że rozpoczęto kampanię wyborczą na  ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego  na kadencję 2016 - 2019.

 

 

Na podstawie decyzji Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy Rada Miasta i Gminy Świerzawa będzie wybierać:
1. do Sądu Okręgowego w Legnicy - 1 ławnika,
2. do Sądu Rejonowego w Złotoryi - 2 ławników.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się do dnia  30 czerwca 2015 r. w biurze Rady Miasta i Gminy Świerzawa - Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, pokój nr 13, codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy lub w pokoju nr 13, a także za pośrednictwem internetu na stronach www.ms.gov.pl.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego, którą można pobrać w Sądzie Okręgowym w Legnicy lub w Jeleniej Górze,
2/ oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6/ listę osób zgłaszających kandydata na ławnika – jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Druk listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta i gminy.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6/ posiada wykształcenie co najmniej średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
4/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
5/ duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
6/ radni gminy, powiatu i województwa.

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści:
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »