„Adaptacja pomieszczeń kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego Krainy Wygasłych Wulkanów"

  „Adaptacja pomieszczeń kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego Krainy Wygasłych Wulkanów"

W ramach projektu zamontowano nowe oświetlenie malowideł oraz zakupiono wyposażenie:
krzesła, meble, gabloty, słupki z linami zabezpieczające najcenniejsze malowidła.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Operacja zrealizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Operacja wpłynie na osiągnięcie następujących celów głównych i szczegółowych LSR:
1. Cel ogólny I: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.
1.1. Rozpoznanie, wsparcie i wykorzystanie produktów lokalnych i usług utożsamianych z regionem. Dzięki projektowi zostanie stworzone jedyne miejsce do stałej promocji i sprzedaży rękodzieła stworzonego przez lokalnych przedsiębiorców. Możliwość promocji ich prac wpłynie na rozwój przedsiębiorstw opartych o zasoby przyrodnicze (naturalne materiały produkcyjne) i kulturowe (rękodzieło powstałe o przekazywane z pokolenia na pokolenie receptury i wzory. Produkowane wyroby posiadają oznaczenia wskazujące na pochodzenie z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego.
1.2. Aktywna promocja Krainy Wygasłych Wulkanów oraz jej oferty produktowo – usługowej. Powstałe miejsce ekspozycyjne aktywnie będzie promować region oraz ofertę handlową. Pracownicy oprowadzający turystów będą zachęcać do odwiedzenia najbardziej atrakcyjnych miejsc w regionie oraz do skorzystania z bogatej oferty noclegowej. W gablotach będzie można zobaczyć lokalne produkty oraz kupić najciekawsze z nich.
2. Cel ogólny II: Aktywizacja obszarów wiejskich oraz integracja mieszkańców.
2.1. Podniesienie atrakcyjności działań Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o współpracę międzysektorową. Projekt przewiduje realizację działań integrujących partnerów z trzech sektorów: publicznego (Gmina Świerzawa), gospodarczego (przedsiębiorcy – rękodzielnicy, właściciele gastronomii, gospodarstwa agroturystyczne), społecznego (stowarzyszenie SONOVE). Gmina Świerzawa jest wnioskodawcą i głównym realizatorem projektu. Stowarzyszenie SONOVE odpowiada za merytoryczne wsparcie projektu. Dysponując opiniami prof. Kosakowskiego (ASP Kraków), członka stowarzyszenia i autora prac konserwatorskich będzie nadzorować jakość wykonania prac montażowych oświetlenia, montować meble oraz zajmować się współpracą z producentami celem ekspozycji ich prac. Partner gospodarczy – Agroturystyka „AGAT”, właściciel Muzeum Gór Kaczawskich przekaże część eksponatów celem ekspozycji, zajmie się naborem do szkoleń wśród przedsiębiorców.
3. Cel ogólny III: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych jako najcenniejszych atutów Krainy Wygasłych Wulkanów.
3.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczo – kulturowych do rozwoju regionu: Wykorzystanie zasobów kulturowych będzie realizowane z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Nie zostanie naruszona struktura zabytkowej budowli, a realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gór i Pogórza Kaczawskiego. Montowane w kościele oświetlenie będzie produktem najnowocześniejszych technologii i wykorzystywać będzie energooszczędne rozwiązania. Wyposażenie zostanie wykorzystane do promocji atrakcji przyrodniczych promując tym samym racjonalny rozwój w koegzystencji z naturalną przyrodą.
3.2. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, w tym najcenniejszych elementów architektury, wiejskiej zabudowy, obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym – projekt wpłynie na promocję i zachowanie najcenniejszego zabytku romańskiego w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Doświetlenie malowideł wpłynie na ich widoczność i poprawę jakości obsługi ruchu turystycznego. Dodatkowe atrakcje w formie prezentacji rękodzieła uzupełni ofertę turystyczną.

Zakres tematyczny operacji wpisuje się w Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”, Cel szczegółowy 1.2. Aktywna promocja Krainy Wygasłych Wulkanów oraz jej oferty produktowo – usługowej oraz w Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe” – cel szczegółowy 3.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczo – kulturowych do rozwoju regionu.
Operacja przewiduje promocję usług rękodzielniczych, noclegowych i gastronomicznych we wnętrzu kościoła św. Jana i św. Katarzyny z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia (meble). Zainteresowani turyści będą mogli zobaczyć efekty pracy lokalnych producentów i kupić wybrane produkty. Widzowie przedstawień muzycznych i teatralnych dzięki zakupionym krzesłom będą mogli zapoznać się z lokalna twórczością artystyczną.
System doświetlenia umożliwi prezentację malowideł ściennych (najcenniejszych w Polsce – z XIII i XIV w.) oraz elementów architektonicznych drewnianych i kamiennych promując tym samym najcenniejszy zabytek romański Gór i Pogórza Kaczawskiego.
Wykorzystanie zasobów kulturowych będzie realizowane z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Nie zostanie naruszona struktura zabytkowej budowli, a realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gór i Pogórza Kaczawskiego. Montowane w kościele oświetlenie będzie produktem najnowocześniejszych technologii i wykorzystywać będzie energooszczędne rozwiązania. Wyposażenie zostanie wykorzystane do promocji atrakcji przyrodniczych promując tym samym racjonalny rozwój w koegzystencji z naturalną przyrodą.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika: 1 obiekt zabytkowy spełniający funkcje turystyczne wsparty w ramach realizacji projektu.
 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: