STRATEGIA - UCHWAŁA

    UCHWAŁA NR      XLV/217 /2014

RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 29 października 2014 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się dokument pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025” zwany dalej w skrócie „Strategią”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Ustala się, że „Strategia” stanowić będzie podstawę dla opracowywania kierunków rozwoju lokalnego Gminy.
 
§ 3.
„Strategia” będzie podlegała raz w roku ocenie przez Radę Miasta i Gminy Świerzawa
w zakresie stopnia jej realizacji.
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                                                                                RADY MIASTA I GMINY
 
                                                                                                                                                                                    MARIAN MATUSIAK
 
 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: