ZADANIA STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE


1. ZADANIE STRATEGICZNE 1. Wsparcie w rozwoju lokalnych przedsiębiorców i gospodarstw rolnych
2. Zadanie szczegółowe 1a – opracowanie materiałów promujących przedsiębiorców i rolników oraz ich produkty i usługi. A
3. Zadanie szczegółowe 1b – uczestnictwo Gminy w funduszach poręczeń kredytowych. X
4. Zadanie szczegółowe 1c – zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzawa na cele inwestycyjne. A
5. Zadanie szczegółowe 1d - inicjacja i wsparcie przez samorząd lokalny procesu konsolidowania się przedsiębiorców, ich udziału w związkach i federacjach pracodawców. X
6. Zadanie szczegółowe 1e - przeprowadzenie szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców i rolników z zakresu pozyskiwania środków z funduszy unijnych. X
7. Zadanie szczegółowe 1f – wprowadzenie elektronizacji usług dla przedsiębiorców w instytucjach gminnych. B
8. Zadanie szczegółowe 1g – zagospodarowanie miejsc pod inwestycje (działki inwestycyjne, budynki poprzemysłowe – np. Mieszalnia Pasz w Sędziszowej). B
9. ZADANIE STRATEGICZNE 2. WSPARCIE TWORZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH
10. Zadanie szczegółowe 2a – wsparcie podmiotów gospodarczych tworzących pola namiotowe i campingi X
11. Zadanie szczegółowe 2b - wspieranie podmiotów gospodarczych inwestujących w infrastrukturę turystyczną i sportową (tory rowerowe i motorowe, tory saneczkowe, tory i stoki narciarskie, boiska, baseny, korty tenisowe, ściany wspinaczkowe, parki linowe i inne), X
12. Zadanie szczegółowe 2c - wspieranie podmiotów gospodarczych inwestujących w bazę noclegową i gastronomiczną, X
13. KULTURA, EDUKACJA, SPRAWY SPOŁECZNE
14. ZADANIE STRATEGICZNE 3. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ I OPIEKUŃCZEJ
15. Zadanie szczegółowe 3a - modernizacja boisk szkolnych w SP w Sokołowcu B
16. Zadanie szczegółowe 3b – modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Świerzawie A
17. Zadanie szczegółowe 3c – modernizacja infrastruktury boiska przy SP w Nowym Kościele A
18. Zadanie szczegółowe 3d – remont sali gimnastycznej w SP w Nowym Kościele B
19. Zadanie szczegółowe 3e – budowa żłobka w Świerzawie B
20. Zadanie szczegółowe 3f – budowa lub modernizacja przedszkola w Świerzawie B
21. Zadanie szczegółowe 3g - rozbudowa i doposażenie przedszkolnych i szkolnych pracowni przedmiotowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne B
22. ZADANIE STRATEGICZNE 4. Poprawa jakości nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych placówkach oświatowych
23. Zadanie szczegółowe 4a - zapewnienie uczniom bogatej i różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych, a także wdrażanie innych form aktywności wspierających i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, X
24. Zadanie szczegółowe 4b - wspieranie działań pogłębiających współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów, z zaangażowaniem innych instytucji i organizacji zewnętrznych X
25. Zadanie szczegółowe 4c - diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i szkół X
26. Zadanie nr 4d - wdrożenie mechanizmów wspierających zarządzanie i komunikację, X
27. Zadanie szczegółowe 4e - upowszechnianie edukacji przedszkolnej i tworzenie nowych form opieki dla dzieci najmłodszych A, B
28. ZADANIE STRATEGICZNE 5. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ.
29. Zadanie szczegółowe 5a - modernizacja i rozbudowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, B
30. Zadanie szczegółowe 5b - monitoring skuteczności działania służb pomocy społecznej X
31. Zadanie szczegółowe 5c - Rozwój profilaktyki społecznej, działań edukacyjnych i wychowawczych mieszkańców gminy. X
32. Zadanie szczegółowe 5d – stworzenie Międzypokoleniowego Ośrodka Spotkań służącego osobom starszym. C
33. Zadanie szczegółowe 5e – budowa lub modernizacja budynków na potrzeby lokali socjalnych, A, B, C
34. Zadanie szczegółowe 5f – budowa kaplicy cmentarnej w Świerzawie A
35. Zadanie szczegółowe 5g – stworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. B, C
36. Zadanie szczegółowe 5h - wsparcie dla grup osób tworzących i przystępujących do spółdzielni socjalnych X
37. Zadanie szczegółowe 5i - wspieranie rozwoju i działalności podmiotów ekonomii społecznej takich jak m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej i inne X
38. Zadanie szczegółowe 5j - Zwiększenie możliwości wykorzystania klauzul społecznych przy realizacji zadań publicznych X
39. ZADANIE STRATEGICZNE 6. BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ ZE ZWIĘKSZENIEM USŁUG
40. Zadanie szczegółowe 6a - budowa świetlicy wiejskiej w Sokołowcu z zakupem wyposażenia B
41. Zadanie szczegółowe 6b – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzeszówku z zakupem wyposażenia B
42. Zadanie szczegółowe 6c – remont świetlicy wiejskiej w Sędziszowem z zakupem wyposażenia B
43. Zadanie szczegółowe 6d – remont Sali wiejskiej w Podgórkach z zakupem wyposażenia B
44. Zadanie szczegółowe 6e – remont Wiejskiego Domu Kultury w Lubiechowej z zakupem wyposażenia B
45. Zadanie szczegółowe 6f – zwiększenie liczby godzin pracy w placówkach dbających o zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży A
46. Zadanie szczegółowe 6g – digitalizacja zbiorów bibliotecznych z komputeryzacją usług B
47. ZADANIE STRATEGICZNE 7. MODERNIZACJA BAZY I SPRZĘTU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
48. Zadanie szczegółowe 7a - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny (samochody, sprzęt gaśniczy, odzież) B, C
49. Zadanie szczegółowe 7b - budowa remizy strażackiej w Rzeszówku C
50. ZADANIE STRATEGICZNE 8. MODERNIZCJA BAZY I SPRZĘTU SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU
51. Zadanie szczegółowe 8a – utworzenie Rewiru Dzielnicowych w Świerzawie w nowej siedzibie. A
52. Zadanie szczegółowe 8b – rozbudowa sieci monitoringu B
53. Zadanie szczegółowe 8c – zwiększenie obsady etatowej policji w Świerzawie A
54. ZADANIE STRATEGICZNE 9. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ
55. Zadanie szczegółowe 9a – budowa kanalizacji we wsiach: Stara Kraśnica, Dobków, Rzeszówek, Sokołowiec, Rząśnik, Nowy Kościół, Podgórki, Sędziszowa, Biegoszów, Gozdno A, B, C, D, E
56. Zadanie szczegółowe 9b – budowa sieci wodociągowej we wsiach: Sokołowiec, Rząśnik, Nowy Kościół, Podgórki, Sędziszowa, Biegoszów, Gozdno A, B, C, D, E
57. Zadanie szczegółowe 9c – budowa lokalnych oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy A, B, C, D, E
58. ZADANIE STRATEGICZNE 10. WZROST LICZBY USŁUG PRZYCHODNI REJONOWEJ – SPZOZ
59. Zadanie szczegółowe 10a – wzrost liczby specjalistów zatrudnionych w SP ZOZ A
60. Zadanie szczegółowe 10b – zakup sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ B
61. ZADANIE STRATEGICZNE 11. PODNIESIENIE POZIOMU ESTETYKI OBIEKTÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH ORAZ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
62. Zadanie szczegółowe 11a – rewitalizacja i modernizacja budynków mieszkalnych w mieście Świerzawa A, B, C
63. Zadanie szczegółowe 11b – zagospodarowanie centrów miasta Świerzawa i wsi z terenu gminy na cele publiczne A, B, C
64. Zadanie szczegółowe 11c - budowa parkingów w mieście Świerzawa i w centrach wsi A, B, C
65. Zadanie szczegółowe 11d – montaż ławek na trasie: centrum miasta – przychodnia rejonowa B
66. Zadanie szczegółowe 11e - rewitalizacja zabytkowych parków na terenie gminy, B, C
67. Zadanie szczegółowe 11f - organizacja konkursów na najpiękniejszą wieś, zagrodę, budynek mieszkalny itp. X
68. Zadanie szczegółowe 11g - remonty kościołów i innych zabytków będących istotnymi w życiu społecznym gminy. A, B, C, D, E,
69. Zadanie szczegółowe 11h - wspieranie indywidualnych właścicieli zabytkowych obiektów w pozyskiwaniu środków na cele remontowe, remontowanie obiektów zabytkowych, X
70. Zadanie szczegółowe 11i - stworzenie „Gminnego programu ochrony nad zabytkami”, A
71. Zadanie szczegółowe 11j - Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej. B
72. Zadanie szczegółowe 11k – pielęgnacja zabytkowych cmentarzy X
73. ZADANIE STRATEGICZNE 12 – BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
74. Zadanie szczegółowe 12a – modernizacja dróg śródpolnych i innych wewnętrznych, A, B, C, D, E
75. Zadanie szczegółowe 12b – modernizacja dróg gminnych , A, B, C, D, E
76. Zadanie szczegółowe 12c – modernizacja ulic miejskich, A, B, C, D, E
77. Zadanie szczegółowe 12d – modernizacja alei spacerowych (np. Świerzawa, Rzeszówek, Nowy Kościół) przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich., B, C, D
78. Zadanie szczegółowe 12e – budowa chodników na terenach wiejskich i miejskich, A, B, C, D, E
79. Zadanie szczegółowe 12f – budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na ekologiczne i energooszczędne, A, B, C, D, E
80. Zadanie szczegółowe 12g – remonty przystanków autobusowych, A, B,
81. ZADANIE STRATEGICZNE 13. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI INTERNETOWYCH I TELEFONICZNYCH
82. Zadanie szczegółowe 13a – zwiększenie dostępności sieci komórkowych we wszystkich wsiach, B
83. Zadanie szczegółowe 13b – modernizacja sieci telefonii stacjonarnej B, C
84. Zadanie szczegółowe 13c – budowa i modernizacja sieci internetowych A, B, C
85. ZADANIE STRATEGICZNE 14. TWORZENIE, BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ
86. Zadanie szczegółowe 14a - modernizacja boisk wiejskich na terenie gminy na cele sportowe i rekreacyjne: Rzeszówek, Nowy Kościół, Sędziszowa, Rząśnik, Sokołowiec, Podgórki, Dobków, Stara Kraśnica, B, C, D,
87. Zadanie szczegółowe 14b – modernizacja stadionu sportowego w Starej Kraśnicy / Świerzawie A, B
88. Zadanie szczegółowe 14c – modernizacja i uzupełnienie istniejących placów zabaw oraz montaż nowych placów w wyznaczonych miejscach A, B,
89. Zadanie szczegółowe 14d – budowa kompleksu rekreacyjnego w Rzeszówku – kąpielisko + plaża D
90. Zadanie szczegółowe 14e – zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu w Lubiechowej na cele rekreacyjne C
91. Zadanie szczegółowe 14f – odbudowa byłego basenu w Lubiechowej D
92. Zadanie szczegółowe 14g – zagospodarowanie lasu w okolicach stadionu i zagajnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na cele rekreacyjne, B
93. Zadanie 14h - Budowa skateparku w kompleksie stadionu sportowego C
94. ZADANIE STRATEGICZNE 15. GAZYFIKACJA GMINY
95. Zadanie szczegółowe 15a – budowa stacji redukcyjnej gazu C
96. Zadanie szczegółowe 15b – budowa sieci gazowniczej C
97. ZADANIE STRATEGICZNE 16. STAŁE WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH METOD ZARZĄDZANIA I OBSŁUGI KLIENTA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY (METODY CAF, ISO I INNE)
98. Zadanie szczegółowe 16a – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby poprawy usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy , B
99. Zadanie szczegółowe 16b – modernizacja witryny internetowej gminy, B
100. Zadanie szczegółowe 16c – stała modernizacja elektronicznej komunikacji pomiędzy urzędnikami oraz w kontaktach z klientem, X
101. Zadanie szczegółowe 16d – wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w pracy urzędów i instytucji, X
102. ZADANIE STRATEGICZNE 17. WŁĄCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KREOWANIU POLITYKI LOKALNEJ
103. Zadanie szczegółowe 17a – stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz stała promocja ich powstawania B
104. Zadanie szczegółowe 17b – organizacja corocznych forów poświęconych działalności organizacji pozarządowych X
105. Zadanie szczegółowe 17c - dalsze wspieranie rozwoju i promocja działalności organizacji pozarządowych w gminie oraz podejmowanie wzajemnej współpracy X
106. Zadanie szczegółowe 17d - promowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu w gminie X
TURYSTYKA I EKOROZWÓJ
107. ZADANIE STRATEGICZNE 18. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TURYSTYKI EDUKACYJNEJ I ROWEROWEJ:
108. Zadanie szczegółowe 18a – tworzenie, zagospodarowanie punktów widokowych i montaż wież widokowych (Wielisławka, Okole, Dworska Góra, Wzgórza Sokołowskie i inne) B
109. Zadanie szczegółowe 18b – tworzenie (budowa, wytyczenie) ścieżek rowerowych A, B
110. Zadanie szczegółowe 18c – tworzenie (budowa, montaż wyposażenia i wytyczenie) ścieżek edukacyjnych, A, B, C
111. Zadanie szczegółowe 18d – promocja atrakcji turystycznych X
112. Zadanie szczegółowe 18e – modernizacja Szlaku Kapliczek w Dobkowie B
113. Zadanie szczegółowe 18f – stworzenie szlaku pielgrzymkowego w Biegoszowie C
114. Zadanie szczegółowe 18g – wsparcie podmiotów tworzących ekomuzea i wsie tematyczne, X
115. Zadanie szczegółowe 18h – budowa przystani turystycznych w atrakcyjnych punktach gminy – stawy w Rzeszówku, krater Jeziornej, Wzgórza Sokołowskie, Kapliczna w Dobkowie i inne) B, C, D
116. ZADANIE STATEGICZNE 19. Rozbudowa ekologicznego systemu grzewczego i energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów prywatnych w gminie Świerzawa.
117. Zadanie szczegółowe 19a - promocja proekologicznych systemów grzewczych, X
118. Zadanie szczegółowe 19b – budowa indywidualnych instalacji OZE B, C, D,
119. Zadanie szczegółowe 19c – budowa zbiorczych ekologicznych instalacji energetycznych lub ciepłowniczych D, E,
120. ZADANIE STRATEGICZNE 20. REGULACJA RZEKI KACZAWY I JEJ DOPŁYWÓW Z ZACHOWANIEM NATURALNYCH CECH PRZECIWDZIAŁANIA POWODZIOM, ODBUDOWA CIEKÓW WODNYCH (ROWY MELIORACYJNE, TZW. MŁYNÓWKI) A,B,C,D,
121. ZADANIE STRATEGICZNE 21. ROZBUDOWA SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
122. Zadanie szczegółowe 21a - likwidacja zjawiska „dzikich” wysypisk śmieci X
123. Zadanie szczegółowe 21b – rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów A
124. Zadanie szczegółowe 21c – zakup sprzętu służącego zbiórce odpadów B, C

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: