WIZJA PROPOZYCJE

  WIZJA
Gmina Świerzawa ważnym elementem obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, czerpiącym ze swojego bogactwa przyrodniczego i kulturowego z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju, oraz opierającym swój rozwój gospodarczy na posiadanych zasobach, turystyce i przedsiębiorczości mieszkańców, a także wykorzystującym położenie przygraniczne regionu, którego ludność cechuje się otwartością i aktywnością.

 

 

 

WIZJA Z POPRZEDNIEJ STRATEGII
Wizja rozwoju

Prawidłowe określenie celów strategicznych i operacyjnych rozwoju gminy wymaga zarysowania wizji jej przyszłości. Obraz Gminy Świerzawa w perspektywie 15 lat, który został określony przez jej liderów jest wyrazem aspiracji społecznych i twór-czym wyobrażeniem przyszłości określającym rangę i atrakcyjność gminy, a także efekty wykorzystania jej atutów i szans rozwojowych oraz efekty eliminacji lub zna-czącego ograniczenia zakresu problemów i siły zagrożeń.
Obraz ten można zdefiniować w sposób następujący:
„Dzięki konsekwentnemu ograniczaniu słabości i niedociągnięć rozwojowych oraz eliminowaniu potencjalnych zagrożeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszyst-kich atutów i szans rozwoju tego terenu, istnieją realne szanse na urzeczywistnienie w perspektywie II dekady XXI wieku następujących składników wizji Gminy Świerzawa:


A. Atrakcyjniejszy - w swej różnorodności – będzie lokalny rynek pracy, oferujący nowe miejsca pracy i czasowe formy zatrudnienia powstałe dzięki rozwojowi sektora usług, turystyki i rekreacji oraz wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości. Gmina znana będzie w regionie z otwartości dla potencjalnych inwestorów. Dzięki temu bezro-bocie przestanie być głównym problemem gminy.

B. Gmina Świerzawa, dzięki konsekwentnej realizacji polityki ekorozwoju, będzie rejonem, który zachowa wysoką jakość wszystkich komponentów środowiska przyrodni-czego. Wysoka jakość środowiska, poprawa ładu przestrzennego i estetyki oraz upo-rządkowana gospodarka wodno-ściekowa stanowić będą istotne impulsy rozwoju wielo-rakich aktywności gospodarczych, w tym funkcji turystyczno-wypoczynkowej oraz nie-uciążliwej ekologicznie funkcji produkcyjnej. Domy mieszkalne funkcjonować będą w oparciu o ekologiczne zasady eksploatacji zasobów naturalnych.

C. Większość dróg gminnych posiadać będzie równe i trwałe, asfaltowe nawierzch-nie. W większości ich odcinków, przebiegających przez obszar średnio lub gęsto zabu-dowany, będą posiadały chodniki i oświetlenie uliczne. Poprawie ulegnie również stan dróg powiatowych.

D. Rolnictwo w gospodarce Gminy Świerzawa nadal pełnić będzie ważną rolę. Podstawowy obszar działalności rolniczej stanowić będzie produkcja tzw. zdrowej żyw-ności. Funkcje komplementarne w stosunku do działalności rolniczej pełnić będzie agroturystyka, przetwórstwo spożywcze i rękodzielnictwo.
Większość właścicieli komercyjnych gospodarstw rolnych korzystać będzie z udziału w grupach producenckich.
Funkcjonowanie gospodarstw rolnych w dużym stopniu wsparte będzie ze środ-ków pomocowych Unii Europejskiej.

E. Dzięki świadomej polityce gospodarczej władz lokalnych oraz współpracy z władzami powiatowymi zmniejszony zostanie poziom bezrobocia. Przyczyni się to do marginalizacji zjawiska ubóstwa. Znaczącemu wzrostowi ulegnie liczebność pozarolni-czych miejsc pracy poprzez rozwój działalności gospodarczej w sferach produkcji i usług. Korzystna lokalizacja oraz atrakcyjna oferta uzbrojonych nieruchomości powo-dować będą, iż na terenie gminy pojawią się inwestorzy zewnętrzni, których działalność nie będzie kolidować z turystyczno-rekreacyjnym wizerunkiem gminy. Władze lokalne prowadzić będą stały dialog i współpracę ze środowiskiem gospodarczym.

F. Modernizacji i rozbudowie ulegnie techniczna infrastruktura komunalna. Jej nowymi cechami charakterystycznymi staną się m. in.: sieć wodociągów oraz system kanalizacji i oczyszczania ścieków obejmujący wszystkie miejscowości gminy. Gospo-darka odpadami komunalnymi prowadzona będzie na zasadzie segregacji odpadów.

G. Gmina Świerzawa będzie obszarem intensywnego zagospodarowania turystycz-nego, przez co stanie się ważnym składnikiem „zaplecza turystyczno-rekreacyjnego” dla wielu, nawet odległych miast.
Znacząco wzrośnie liczebność turystów korzystających z walorów gminy, w tym również turystów zagranicznych. Na jej terenie funkcjonować będą liczne hotele, kwate-ry prywatne, pensjonaty, małe placówki gastronomiczne oraz obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o wysokim standardzie. Rozwojowi usług turystycznych sprzyjać będzie wyraźnie wyższy niż w chwili obecnej poziom estetyki gminy.
Wyposażenie infrastrukturalne sprawiać będzie, iż gmina postrzegana będzie ja-ko przyjazna turyście. Chodzi tu przede wszystkim o połączenia drogowe i ich oznako-wanie oraz parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki, szlaki itp. Funkcjonować będzie cen-trum informacji turystycznej połączone z siecią międzynarodowych organizacji tury-stycznych.

H. Udoskonaleniu ulegnie sfera usług socjalnych, medycznych i opiekuńczych. W Świerzawie funkcjonować będzie nowoczesna przychodnia spełniająca najwyższe stan-dardy opieki medycznej. Funkcjonować będzie Zakład Aktywizacji Zawodowej, który wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej świadczyć będzie usługi na rzecz wszystkich potrzebujących z terenu gminy i spoza niej.
Placówki szkolne i kulturalne oraz organizacje sportowe wykształcą funkcje przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przestępczość, wandalizm itp.) łączące różnorodne działania profilaktyczne i sanacyjne.

I. Rozwinie się sport i aktywna rekreacja, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Stanie się tak dzięki inwestycjom w wyposażenie, infrastrukturę i obiekty sportowo-rekreacyjne, a także dzięki działaniom organizacji społecznych promującym aktywny fizycznie styl życia.

J. Jedną z cech charakterystycznych dla Gminy Świerzawa będzie wysoka aktyw-ność władzy i społeczności lokalnej. Władze samorządowe aktywnie promować będą zarówno walory turystyczne jak i gospodarcze gminy. Wyremontowane i zmodernizo-wane zostaną budynki komunalne. Samorząd gminy racjonalnie gospodarować będzie środkami finansowymi, aktywnie poszukując nowych źródeł finansowania rozwoju lo-kalnego.

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: