SWOT ZBIORCZY

 
GOSPODARKA

MOCNE STRONY:

• 31 - Korzystne położenie geograficzne (szlak komunikacyjny Poznań – Jelenia Góra), bliskość granic z Czechami i Niemcami).
• 30 - Istnienie terenów będących potencjalną bazą dla rozwoju turystyki i agroturystyki.
• 26 - Posiadanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
• 25 - Zasobność bogactwa geologicznego i mineralogicznego.
• 22 - Dostępność bazy noclegowej.
• 19 - Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej (sieć dróg wojewódzkich, autostrada A4).
• 17 -Kapitał społeczny.
• 14 - Brak źródeł intensywnego zanieczyszczania środowiska.

SŁABE STRONY:
 

• 27 - Brak ośrodka przemysłowego.
• 24 - Nieczynna i dewastowana linia kolejowa
• 24 - Ograniczone środki finansowe na remonty oraz modernizację infrastruktury komunalnej.
• 20 - Brak inwestycji gospodarczych.
• 16 - Niska innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.
• 14 - Brak wykwalifikowanej kadry.
• 12 - Ograniczona infrastruktura techniczna pod działalność gospodarczą.
• 11 - Brak ziemi rolnej, którą można nabyć na rozwój gospodarstw
• 11 - Niewystarczające instrumenty wsparcia poprzez stosowanie ulg podatkowych.
• 10 - Niski stopień wykorzystania funduszy pomocowych przez podmioty gospodarcze.
• 8 - Rozdrobnione rolnictwo
• 4 - Brak dużych (lub nieewidencjonowanych) zasobów wód podziemnych
• 3 - Niedostateczny dostęp do instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój gospodarki.

SZANSE:


• 25 - Warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce.
• 17 - Możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
• 16 - Kontakty z partnerami z innych krajów europejskich.
• 16 - Rozwój promocji walorów turystycznych.
• 13 - Wzrost znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
• 13 - Bliskie sąsiedztwo autostrady A4 i S3
• 12 - Prowadzenie przez gminę polityki energii odnawialnej
• 11 - Rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska.
• 11 - Rozwój turystyki weekendowej.
• 11 - Postępująca modernizacja zaplecza gospodarstw rolnych.
• 10 - Inwestycja w sieć szkieletową.
• 9 - Reaktywacja połączenia kolejowego.
• 7 - Budowa dróg i autostrad.
• 5 - Bliskość aglomeracji jeleniogórskiej i zagłębia miedziowego
• 4 - Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego.
• 2 - Objęcie fragmentu gminy obszarami Natura 2000
• 0 - Polityka AWRSP sprzedaży jak największej liczby działek rolnych.


ZAGROŻENIA
 

• 35 – Likwidacja połączeń lokalnych oraz krajowych komunikacji autobusowej.
• 35 - Brak promocji lokalnej przedsiębiorczości nie związanej z ruchem turystycznym.
• 35 - Zmiany demograficzne.
• 30 - Zbyt wolno postępująca modernizacja dróg gminnych.
• 23 - Brak woli do zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy samorządem oraz podmiotami gospodarczymi.
• 23 - Objęcie fragmentu gminy obszarami Natura 2000


KULTURA, EDUKACJA, SPRAWY SPOŁECZNE

MOCNE STRONY:
 

• 23 - Baza rekreacyjna (hala sportowa, boiska ORLIK, basen letni, siłownia parkowa, boiska wiejskie)
• 15 - Funkcjonowanie czterech punktów przedszkolnych – każde dziecko ma miejsce w przedszkolu.
• 14 - Dobra baza podstawowej opieki zdrowotnej.
• 14 - Bardzo dobrze funkcjonujące Ochotnicze Straże Pożarne.
• 12 - Rozbudowana infrastruktura placów zabaw w każdej wsi.
• 12 - Termomodernizacja czterech obiektów oraz inne prace remontowe i modernizacyjne placówek oświatowych.
• 11 - Aktywnie pracujące Koła Gospodyń Wiejskich
• 11 - Monitoring w Świerzawie
• 10 - Rękodzielnicy na terenie gminy.
• 9 - Bogactwo imprez kulturalno – sportowych
• 8 - Gmina posiada dokument strategiczny Program Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa. Trwają prace nad nową strategią.
• 8 - Wyremontowana większość budynków bazy kulturalnej.
• 8 - Szkoły podstawowe - Liczba uczniów w klasach ma wpływ na komfort nauki, pracy i jakość nauczania.
• 7 - Utrwalone tradycje sportu amatorskiego i klubowego.
• 7 - Współpraca szkół i placówek z rodzicami, przedstawicielami organizacji lokalnych oraz instytucjami.
• 6 - Sukcesy uczniów w konkursach i zawodach.
• 5 - Pozyskiwanie przez szkoły środków pozabudżetowych pozwalających zaspokajać potrzeby uczniów m.in. w celu zagospodarowania ich czasu wolnego.
• 4 - Prężnie działające NGO
• 3 - Posiadanie przez szkoły stron internetowych.
• 2 - Prężnie działająca Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.
• 1 - Środki pozyskiwane przez MGOPS
• 0 - Szkoły podstawowe wyposażone w sale zabaw dla klas I-III.

SŁABE STRONY
 

• 21 - Wysoka stopa bezrobocia.
• 19 - Starzejące się społeczeństwo w wyniku emigracji zarobkowych ludzi młodych oraz ujemnego przyrostu naturalnego.
• 14 - Brak świetlicy wiejskiej w Sokołowcu
• 13 - Brak obecności policjantów wśród społeczeństwa
• 13 - Brak wystarczającej dostępności do lekarzy specjalistów
• 12 - Brak stałej siedziby rewiru dzielnicowych.
• 11 - Niski poziom dochodów społeczeństwa lokalnego.
• 9 - Pogarszający się stan budynków komunalnych.
• 8 - Brak placu zabaw przy szkole w Sokołowcu.
• 7 - Niewystarczająca infrastruktura sportowa przy trzech szkołach.
• 6 - Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu
• 6 - Brak weekendowej i całodobowej opieki lekarskiej na terenie gminy.
• 6 - Niezadawalające wyniki sprawdzianu klas VI oraz egzaminu gimnazjalnego.
• 6 - Brak chodników przy drogach głównych we wsiach
• 5 - Sytuacja lokalowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
• 4 - Brak pracowni językowych.
• 3 - Niewystarczający zasięg telefonii komórkowej
• 3 - Brak dostatecznych zasobów mieszkaniowych.
• 3 - Zniszczona infrastruktura melioracyjna co wpływa na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
• 2 - Wandalizm w miejscach publicznych
• 2 - Brak stale działających świetlic środowiskowych zapewniających opiekę uczniom z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo
• 2 - Niewystarczający transport zbiorowy.
• 2 - Ograniczenia w ruchu na drogach wojewódzkich.
• 1 - Brak ośrodków opieki nad dzieckiem 0-3 lat
• 1 - Wysoki poziom zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych.
• 1 - Problemy wychowawcze szkół z uczniami z rodzin nieudolnych wychowawczo i objętych nadzorem kuratora sądowego.
• 1 - Brak pełnego monitoringu w szkołach.
• 1 - Niewystarczająca kadra w świetlicach i WDK
• 0 - Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej.
• 0 - Brak grup wsparcia oraz warsztatów terapii dla rodzin niewydolnych wychowawczo, brak asystentów rodzin


SZANSE
 

• 34 - Działalność grup społecznych, Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych.
• 32 - Doświadczenie samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
• 26 - Kończący się remont zapory przeciwpowodziowej
• 24 - Możliwość finansowania z tzw. „funduszu korkowego” zadań wpływających na zabezpieczenie czasu wolnego dzieci.
• 23 - Stała modernizacja wyposażenia ochotniczych straży pożarnych.
• 14 - Zmiany w polityce prorodzinnej państwa.
• 14 - Zmiany do ustawy o systemie oświaty zakładające dotację na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Wprowadzenie rządowej subwencji oświatowej dla przedszkoli.
• 10 - Zwiększający się udział kadry nauczycielskiej w życiu gminy
• 6 - Zmiany w ustawodawstwie dot. opieki społecznej

ZAGROŻENIA
 

• 26 - Emigracja mieszkańców
• 23 - Wzrost przestępczości oraz zjawisk patologicznych.
• 23 - Zagrożenia powodziami
• 21 - Starzenie się społeczeństwa
• 20 - „Wypalanie się” społeczników
• 19 - Brak perspektyw zarobkowych dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy.
• 16 - Wzrastający poziom zagrożeń drogowych, ruch dużych ciężarówek w centrum miasta i wsi.
• 11 - Często zmieniająca się polityka państwa
• 6 - Odpływ lekarzy
• 5 - Zmniejszająca się liczba strażaków.
• 5 - Malejący udział subwencji oświatowej w wydatkach ogólnych na oświatę.

 

 

 

TURYSTYKA, EKOLOGIA

MOCNE STRONY
 

• 17 - Inwestycje remontowe zabytków (wieża widokowa w Podgórkach, kościół WNMP w Świerzawie, kościół św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie itp.)
• 15 - Bogactwo geologiczno – mineralne
• 15 - Organizacja imprez turystycznych (Rajd Wielisławka, Rajd Kaczawski).
• 14 - Duża lesistość i związane z tym bogactwo flory i fauny.
• 14 - Cenne zabytki.
• 14 - Dobry region do rozwoju turystyki rowerowej
• 13 - Liczne miejsca rekreacyjne dla turystów i mieszkańców (pod Wielisławką, staw w Rzeszówku, kompleks sportowy w Świerzawie),
• 11 - Kotłownie na biomasę we wszystkich szkołach.
• 11 - Punkty odpoczynku turysty.
• 7 - Dobra baza noclegowa
• 7 - Dobków Najpiękniejszą Wsią Dolnego Śląska.
• 7 - Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Wielisławce.
• 7 - Duża ilość materiałów promocyjnych.
• 6 - Duża ilość imprez kulturalnych
• 6 - Istnienie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego stanowiącego odbiorcę dla upraw owocowych i warzywniczych drobnych rolników.
• 5 - Sudecka Zagroda Edukacyjna
• 4 - Zauważalny wzrost sprzedaży przetworów wykonywanych przez rolników
• 1 - Mały ruch turystyczny
• 0 - Zaplecze warsztatowe

SŁABE STRONY
 

• 26 - Brak kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach wiejskich
• 25 – Mała ilość punktów gastronomicznych.
• 23 - Mała ilość ścieżek i szlaków rowerowych.
• 22 - Mała ilość szlaków turystycznych przebiegających przez naszą gminę.
• 21 - Nieczynna linia kolejowa.
• 19 - Emisja spalin z indywidualnych kotłowni.
• 18 - Brak inicjatywy firm gazowniczych dot. rozbudowy sieci na ternie Gminy.
• 11 - Mała ilość obszarów chronionych formalnie.
• 8 - Brak dobrze rozwiniętej sieci ciepłowniczej.

 


SZANSE
 

• 20 - Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej jako narzędzie realizacji małych projektów turystycznych.
• 20 - Wzrost popytu na produkty rolne, spożywcze, regionalne, rękodzieło oraz żywność ekologiczną.
• 18 - Wykorzystanie biomasy jako potencjalnego źródła energii odnawialnej.
• 17 - Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich w aspekcie zamieszkania, wypoczynku i rekreacji.
• 16 - Bioróżnorodność oraz atrakcyjne i zróżnicowane lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe, korzystne dla rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa.
• 16 - Współpraca gmin w zakresie promocji regionu.
• 16 - Rozwijające się usługi turystyczne.
• 15 - Możliwość wykorzystania ekologicznych źródeł energii.
• 13 - Rosnąca świadomość ekologiczna.
• 7 – Istnienie w pobliżu silnych ośrodków turystycznych (Karpacz, Szklarska Poręba)
• 6 - Nowa ustawa śmieciowa
• 5 - Program LIDER
• 4 - Zainteresowanie środowisk naukowych rozwojem geoturystyki
• 3 - Budowa S3
• 1 - „Natura 2000”

ZAGROŻENIA
 

• 31 - Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez wycieki z przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.
• 30 - Częste powodzie
• 29 - Wysoki koszt instalacji indywidualnych źródeł energii ekologicznej (solary, wiatraki itp.)
• 26 - Liczne kontrole służb fiskalnych i celnych zniechęcające do drobnego handlu.
• 22 - Budowa S3
• 17 - Nieprzemyślana regulacja rzek
• 17 - Nieprzemyślana budowa przedsiębiorstw produkcyjnych, wytwórczych itp.

 

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: