SWOT - TURYSTYKA I EKOLOGIA


MOCNE STRONY
1. Duża lesistość i związane z tym bogactwo flory i fauny.
2. Dobków Najpiękniejszą Wsią Dolnego Śląska.
3. Punkty odpoczynku turysty.
4. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Wielisławce.
5. Liczne miejsca rekreacyjne dla turystów i mieszkańców (pod Wielisławką, staw w Rzeszówku, kompleks sportowy w Świerzawie),
6. Kotłownie na biomasę we wszystkich szkołach.
7. Duża ilość materiałów promocyjnych.
8. Organizacja imprez turystycznych (Rajd Wielisławka, Rajd Kaczawski).
9. Istnienie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego stanowiącego odbiorcę dla upraw owocowych i warzywniczych drobnych rolników.
10. Zauważalny wzrost sprzedaży przetworów wykonywanych przez rolników
11. Inwestycje remontowe zabytków (wieża widokowa w Podgórkach, kościół WNMP w Świerzawie, kościół św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie itp.)
12. Dobra baza noclegowa
13. Cenne zabytki.
14. Duża ilość imprez kulturalnych
15. Sudecka Zagroda Edukacyjna
16. Mały ruch turystyczny
17. Dobry region do rozwoju turystyki rowerowej
18. Bogactwo geologiczno – mineralne
19. Zaplecze warsztatowe


SŁABE STRONY
1. Brak kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach wiejskich
2. Emisja spalin z indywidualnych kotłowni.
3. Brak dobrze rozwiniętej sieci ciepłowniczej.
4. Nieczynna linia kolejowa.
5. Mała ilość punktów gastronomicznych.
6. Brak inicjatywy firm gazowniczych dot. rozbudowy sieci na ternie Gminy.
7. Mała ilość ścieżek i szlaków rowerowych.
8. Mała ilość szlaków turystycznych przebiegających przez naszą gminę.
9. Mała ilość obszarów chronionych formalnie.
 


SZANSE
1. Rosnąca świadomość ekologiczna.
2. Możliwość wykorzystania ekologicznych źródeł energii.
3. Program Odnowy Wsi Dolnośląskiej jako narzędzie realizacji małych projektów turystycznych.
4. Program LIDER
5. Bioróżnorodność oraz atrakcyjne i zróżnicowane lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe, korzystne dla rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa.
6. Rozwijające się usługi turystyczne.
7. Wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich w aspekcie zamieszkania, wypoczynku i rekreacji.
8. Wykorzystanie biomasy jako potencjalnego źródła energii odnawialnej.
9. Wzrost popytu na produkty rolne, spożywcze, regionalne, rękodzieło oraz żywność ekologiczną.
10. Nowa ustawa śmieciowa
11. Współpraca gmin w zakresie promocji regionu.
12. Zainteresowanie środowisk naukowych rozwojem geoturystyki
13. Budowa S3
14. Istnienie w pobliżu silnych ośrodków turystycznych (Karpacz, Szklarska Poręba)
15. „Natura 2000”

 

ZAGROŻENIA:
1. Budowa S3
2. Zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych poprzez wycieki z przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.
3. Częste powodzie
4. Wysoki koszt instalacji indywidualnych źródeł energii ekologicznej (solary, wiatraki itp.)
5. Liczne kontrole służb fiskalnych i celnych zniechęcające do drobnego handlu.
6. Nieprzemyślana regulacja rzek
7. Nieprzemyślana budowa przedsiębiorstw produkcyjnych, wytwórczych itp.

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: