SWOT - KULTURA, EDUKACJA, SPRAWY SPOŁECZNE

KULTURA, EDUKACJA, SPRAWY SPOŁECZNE

MOCNE STRONY:
1. Dobra baza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Baza rekreacyjna (hala sportowa, boiska ORLIK, basen letni, siłownia parkowa, boiska wiejskie)
3. Utrwalone tradycje sportu amatorskiego i klubowego.
4. Aktywnie pracujące Koła Gospodyń Wiejskich
5. Rękodzielnicy na terenie gminy.
6. Rozbudowana infrastruktura placów zabaw w każdej wsi.
7. Wyremontowana większość budynków bazy kulturalnej.
8. Prężnie działająca Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.
9. Gmina posiada dokument strategiczny Program Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa. Trwają prace nad nową strategią.
10. Funkcjonowanie czterech punktów przedszkolnych – każde dziecko ma miejsce w przedszkolu.
11. Termomodernizacja czterech obiektów oraz inne prace remontowe i modernizacyjne placówek oświatowych.
12. Szkoły podstawowe - Liczba uczniów w klasach ma wpływ na komfort nauki, pracy i jakość nauczania.
13. Współpraca szkół i placówek z rodzicami, przedstawicielami organizacji lokalnych oraz instytucjami.
14. Szkoły podstawowe wyposażone w sale zabaw dla klas I-III.
15. Sukcesy uczniów w konkursach i zawodach.
16. Posiadanie przez szkoły stron internetowych.
17. Pozyskiwanie przez szkoły środków pozabudżetowych pozwalających zaspokajać potrzeby uczniów m.in. w celu zagospodarowania ich czasu wolnego.
18. Bardzo dobrze funkcjonujące Ochotnicze Straże Pożarne.
19. prężnie działające NGO
20. środki pozyskiwane przez MGOPS
21. Bogactwo imprez kulturalno – sportowych
22. Monitoring w Świerzawie


SŁABE STRONY
1. Starzejące się społeczeństwo w wyniku emigracji zarobkowych ludzi młodych oraz ujemnego przyrostu naturalnego.
2. Wysoka stopa bezrobocia.
3. Niski poziom dochodów społeczeństwa lokalnego.
4. Niewystarczający transport zbiorowy.
5. Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
6. Brak dostatecznych zasobów mieszkaniowych.
7. Pogarszający się stan budynków komunalnych.
8. Wysoki poziom zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych.
9. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w obiektach użyteczności publicznej.
10. Brak weekendowej i całodobowej opieki lekarskiej na terenie gminy.
11. Niewystarczająca infrastruktura sportowa przy trzech szkołach.
12. Niezadawalające wyniki sprawdzianu klas VI oraz egzaminu gimnazjalnego.
13. Brak placu zabaw przy szkole w Sokołowcu.
14. Problemy wychowawcze szkół z uczniami z rodzin nieudolnych wychowawczo i objętych nadzorem kuratora sądowego.
15. Brak pełnego monitoringu w szkołach.
16. Brak pracowni językowych.
17. Brak stale działających świetlic środowiskowych zapewniających opiekę uczniom z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo.
18. Brak stałej siedziby rewiru dzielnicowych.
19. Ograniczenia w ruchu na drogach wojewódzkich.
20. Sytuacja lokalowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
21. Zniszczona infrastruktura melioracyjna co wpływa na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
22. Brak świetlicy wiejskiej w Sokołowcu
23. Brak grup wsparcia oraz warsztatów terapii dla rodzin niewydolnych wychowawczo, brak asystentów rodzin
24. Brak wystarczającej dostępności do lekarzy specjalistów
25. Niewystarczający zasięg telefonii komórkowej
26. Niewystarczająca kadra w świetlicach i WDK
27. Brak obecności policjantów wśród społeczeństwa
28. Brak chodników przy drogach głównych we wsiach
29. Wandalizm w miejscach publicznych
30. Brak ośrodków opieki nad dzieckiem 0-3 lat


SZANSE
1. Działalność grup społecznych, Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych.
2. Możliwość finansowania z tzw. „funduszu korkowego” zadań wpływających na zabezpieczenie czasu wolnego dzieci.
3. Doświadczenie samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
4. Zmiany do ustawy o systemie oświaty zakładające dotację na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Wprowadzenie rządowej subwencji oświatowej dla przedszkoli.
5. Zmiany w polityce prorodzinnej państwa.
6. Stała modernizacja wyposażenia ochotniczych straży pożarnych.
7. Kończący się remont zapory przeciwpowodziowej
8. zmiany w ustawodawstwie dot. opieki społecznej
9. zwiększający się udział kadry nauczycielskiej w życiu gminy


ZAGROŻENIA
1. Wzrost przestępczości oraz zjawisk patologicznych.
2. Emigracja mieszkańców
3. Starzenie się społeczeństwa
4. Malejący udział subwencji oświatowej w wydatkach ogólnych na oświatę.
5. Często zmieniająca się polityka państwa
6. Brak perspektyw zarobkowych dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy.
7. Zmniejszająca się liczba strażaków.
8. Wzrastający poziom zagrożeń drogowych, ruch dużych ciężarówek w centrum miasta i wsi.
9. Zagrożenia powodziami
10. „Wypalanie się” społeczników
11. Odpływ lekarzy

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: