SWOT - GOSPODARKA I ROLNICTWO

  MOCNE STRONY:

1. Posiadanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Korzystne położenie geograficzne (szlak komunikacyjny Poznań – Jelenia Góra), bliskość granic z Czechami i Niemcami).
3. Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej (sieć dróg wojewódzkich, autostrada A4).
4. Istnienie terenów będących potencjalną bazą dla rozwoju turystyki i agroturystyki.
5. Dostępność bazy noclegowej.
6. Zasobność bogactwa geologicznego i mineralogicznego.
7. Kapitał społeczny.
8. Brak źródeł intensywnego zanieczyszczania środowiska.

SŁABE STRONY:
1. Brak ośrodka przemysłowego.
2. Ograniczona infrastruktura techniczna pod działalność gospodarczą.
3. Brak dużych (lub nieewidencjonowanych) zasobów wód podziemnych
4. Ograniczone środki finansowe na remonty oraz modernizację infrastruktury komunalnej.
5. Brak inwestycji gospodarczych.
6. Brak wykwalifikowanej kadry.
7. Niska innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.
8. Niski stopień wykorzystania funduszy pomocowych przez podmioty gospodarcze.
9. Niedostateczny dostęp do instytucji okołobiznesowych wspierających rozwój gospodarki.
10. Nieczynna i dewastowana linia kolejowa
11. Brak ziemi rolnej, którą można nabyć na rozwój gospodarstw
12. Rozdrobnione rolnictwo.
13. Niewystarczające instrumenty wsparcia poprzez stosowanie ulg podatkowych.


SZANSE:
1. Wzrost znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Kontakty z partnerami z innych krajów europejskich.
3. Warunki przyrodnicze sprzyjające rekreacji i turystyce.
4. Rozwój promocji walorów turystycznych.
5. Rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska.
6. Możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
7. Bliskie sąsiedztwo autostrady A4 i S3
8. Postępująca modernizacja zaplecza gospodarstw rolnych.
9. Polityka AWRSP sprzedaży jak największej liczby działek rolnych.
10. Inwestycja w sieć szkieletową.
11. Reaktywacja połączenia kolejowego.
12. Rozwój turystyki weekendowej.
13. Budowa dróg i autostrad.
14. tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego.
15. Bliskość aglomeracji jeleniogórskiej i zagłębia miedziowego.
16. Prowadzenie przez gminę polityki energii odnawialnej.
17. Objęcie fragmentu gminy obszarami Natura 2000

ZAGROŻENIA
1. Brak promocji lokalnej przedsiębiorczości nie związanej z ruchem turystycznym.
2. Brak woli do zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy samorządem oraz podmiotami gospodarczymi.
3. Zbyt wolno postępująca modernizacja dróg gminnych.
4. Likwidacja połączeń lokalnych oraz krajowych komunikacji autobusowej.
5. Zmiany demograficzne.
6. Objęcie fragmentu gminy obszarami Natura 2000

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: