ubezpieczenie 2014

Świerzawa, 03.02.2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy szansą na rozwój” .


Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla łącznie 32 dzieci uczęszczających do 2 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowościach:

1. Stara Kraśnica,
2. Dobków

 

Okres ubezpieczenia: 1 marca 2014 r. – 28 luty 2015 r.

Liczba osób do ubezpieczenia: ≈ 32 (ostateczna liczba dzieci zostanie doprecyzowana na etapie podpisywania polisy i może zmaleć lub wzrosnąć w zależności od ostatecznego wyniku rekrutacji)

Typ polisy: bezimienna
Kwota ubezpieczenia: 10.000,00 zł / osoba

Zamawiający prosi o przesłanie wyceny składki według schematu:
· kwota jednostkowa brutto przypadającej na 1 osobę.

· Kwota łączna za całość zamówienia.

· Propozycja dodatkowych świadczeń ujętych w cenie.


Kryterium wyboru:

1. Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

a) cena - 80%
b) liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie - 20%

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:
a) cenę - 80%

liczoną:

punkty za cenę: PC = (c min : c i ) x 100 pkt  x znaczenie

co oznacza:

c min = cena najniższa spośród złożonych ofert

c i = cena badanej oferty
znaczenie – waga kryterium (80%)
PC – punkty za cenę

b) liczbę dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie - 20%

liczone:

punkty za dodatkowe świadczenia ujęte w pakiecie: Pk= (Lwi  : Lw max ) x 100pkt x znaczenie

co oznacza:

Lwi – liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie,

Lw max   – najwyższa liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie spośród badanych ofert
znaczenie – waga kryterium (20%)
Pk - punkty za dodatkowe świadczenia ujęte w pakiecie

 

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 20 lutego 2014 r.


Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: urzad@swierzawa.pl w temacie wiadomości wpisując „Oferta na ubezpieczenie NW” lub pocztą w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa.

Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Sinoff tel. 75 71 35 390 wew. 28

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: