ZAŁĄCZNIK NR 2 - REGULAMIN

                                                                                              Zał. nr 2 do  ZARZĄDZENIA NR 50/93/2013

                                                                  BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

                                                                                                    z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu  ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

 

 

 

Regulamin prac nad Strategią Rozwoju

Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025

 

 

§ 1.

Cel

Dokument charakteryzuje głównych aktorów uczestniczących w pracach nad strategią,  reguluje zasady współpracy pomiędzy grupami i zespołami roboczymi, zasady podejmowania decyzji w poszczególnych gremiach oraz sposoby przepływu informacji pomiędzy zespołami i indywidualnymi uczestnikami procesu uchwalania strategii.

 

§ 2.

Grupy i zespoły

  1. Zespół ds. opracowania Strategii. Powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy zarządzeniem.

A. Zadania:

a)          przyjęcie poszczególnych zapisów Strategii oraz całości dokumentu,

b)          przedłożenie ostatecznego kształtu Strategii Burmistrzowi,

c)          formułowanie i zgłaszanie własnych propozycji zapisów Strategii,

d)          uchwalanie harmonogramu oraz dokonywanie zmian,

e) powołanie grup roboczych,

B. Podejmowanie decyzji: w formie uchwał, przez głosowanie zwykłą większością głosów.

C. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

D. Członkowie Zespołu powinni dodatkowo uczestniczyć w pracach grup roboczych. Dobór grupy zgodnie z kompetencjami.

  1. Grupy robocze. Powołane uchwałą przez zespół ds. opracowania strategii.

A. Zadania:

a)          analiza przedstawionych przez Przewodniczącego Zespołu materiałów analitycznych w zakresie tematycznym odpowiadającym danej grupie,

b)          przedkładanie propozycji poszczególnych zapisów Strategii w zakresie : celów, zadań, diagnozy, wizji, misji, mocnych i słabych stron. Propozycje przedkładane będą Zespołowi ds. opracowania Strategii,

c)          Przedkładanie propozycji zmian w harmonogramie.

B. Podejmowanie decyzji: w formie wniosków, przez głosowanie zwykłą większością głosów.

C. Pracami grupy roboczej kieruje lider wybrany spośród członków grupy poprzez głosowanie i uzyskujący najwięcej głosów.

  1. Osoby indywidualne: mieszkańcy Gminy zainteresowani udziałem w pracach przy realizacji strategii, nie wyrażający chęci uczestnictwa w pracach grup roboczych i nie zgłaszający uwag podczas konsultacji w trakcie spotkań z mieszkańcami.

A. Forma współpracy: podpisane  imieniem i nazwiskiem wnioski do poszczególnych zapisów strategii składane na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej.

B. Adresat wniosków: Zespół ds. opracowania Strategii. Zespół rozpatrywać będzie wnioski i uwagi osób indywidualnych blokowo podczas posiedzenia, w okresie konsultacji społecznych.

§ 3

Konsultacje społeczne

 

  1. Forma: zebrania z mieszkańcami oraz grupami interesariuszy, ankiety, zgłoszenia indywidualne.
  2. Termin: do 30.10.2014 r.

 

 

§ 4

Komunikacja

 

  1. Kanały komunikacyjne – spotkania, internet, poczta,
  2. Forma – osobiste zgłoszenie podczas spotkań, zgłoszenia pisemne na każdym etapie przygotowywania strategii.

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: