ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM

                                                                                              Zał. nr 1 do  ZARZĄDZENIA NR 50/93/2013

                                                                  BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

                                                                                                    z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu  ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

 

 

 

HARMONOGRAM PRAC NAD STRATEGIĄ:

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

¨        Powołanie zespołu  ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

¨        Spotkania informacyjne podczas zebrań wiejskich. Diagnoza problemowa.

¨        Powołanie grup roboczych

2.01.2014 – 31.03.2014 r.

 

DIAGNOZA:

¨        Zebranie danych diagnostycznych (dane statystyczne, ankiety, wyniki analiz, rankingi, itp.) – do 30.05.2014 r.

- charakterystyka geograficzna (położenie, otoczenie, aglomeracje, struktura administracyjna),

- środowisko przyrodnicze (obszary chronione, Natura 2000, atrakcje przyrodnicze, ochrona środowiska),

- zasoby materialne i zagospodarowanie przestrzenne (stan zagospodarowania, własność terenów, charakterystyka urbanistyczna),

- infrastruktura techniczna i sieć transportowa (poziom zwodociągowania i skanalizowania, sieci energetyczne i komunikacyjne, sieci gazownicze, stan i ilość dróg),

- kultura i turystyka (aktywność kulturalna, historia, zabytki, instytucje, znane postaci, atrakcje turystyczne),

- gospodarka (struktura, branże, własność, trendy rozwojowe, charakterystyka budżetu),

- zasoby instytucjonalne (instytucje, zarządzanie, organizacje pozarządowe, oświata, współpraca)

- zasoby ludzkie i rynek pracy (bezrobocie, migracje, demografia)

- potrzeby mieszkańców ( mieszkania, zdrowie, bezpieczeństwo, opieka społeczna),

¨        Utworzenie bazy informacyjnej – do 30.06.2014 r.

 

WYZNACZENIE CELÓW:

¨        lipiec 2014 r. – analiza SWOT (ew. + drzewo problemów),

¨        sierpień 2014 r. – sformułowanie celów,

KONSULTACJE SPOŁECZNE:

¨        konsultacje wśród mieszkańców – wrzesień,

¨        konsultacje samorządowe, instytucjonalne (Rada Miasta i Gminy, Rady Sołeckie) – październik 2014 r.

PRZYJĘCIE STRATEGII

¨        listopad 2014 r. – uchwalenie strategii przez R MiG

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: