Zarządzenie o powołaniu zespołu

ZARZĄDZENIE NR 50/93/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/184/2013 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 27 grudnia 2013 r. zarządzam co następuje:
§ 1.

W związku z koniecznością przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025 powołuję zespół ds. opracowania strategii w następującym składzie osobowym:
1) Zbigniew Mosoń - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa,
2) Andrzej Chodyra - Skarbnik Miasta i Gminy Świerzawa,
3) Danuta Pirus - Sekretarz Miasta i Gminy Świerzawa,
4) Eugeniusz Lebiedź - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarowania Mieniem Gminnym,
5) Marianna Główka - Inspektor d/s plan. przestrzennego i zamówień publicznych,
6) Agnieszka Kunc – Mosoń - Podinspektor ds. promocji, turystyki i funduszy zewnętrznych,
7) Magdalena Sinoff – Inspektor ds. Oświaty,
8) Marian Matusiak – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
9) Janusz Michoń – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
10) Elżbieta Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
11) Edward Grabski – Przewodniczący Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
12) Elżbieta Chlebosz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
13) Paweł Kisowski - radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
14) Jozef Zając – radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
15) Bogusław Szyja - radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
16) Roman Żukrowski - radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
17) Mieczysław Hajder - radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
18) Józef Mroczkowski - radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
19) Jadwiga Grzybczyk – sołtys wsi Sędziszowa,
20) Alicja Pawlus – Kierownik MGOPS,
21) Czesław Leśniak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
22) Wioleta Płoszczyca – dyrektor SP w Sokołowcu,
23) Dorota Smoleń – dyrektor SP w Nowym Kościele,
24) Roman Marzec – Kierownik ZLG,

25) Romana Kaszubowska - dyrektor Gimnazjum

 


§ 2.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu, wymienionego w § 1, powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy, który odpowiedzialny jest za :
- opracowanie szczegółowego harmonogramu prac zespołu,
- zorganizowania spotkań różnych środowisk,
- przygotowania materiałów analitycznych,
- przeprowadzenia prac konsultacyjnych,
- przygotowanie projektów materiałów do analizy dla potrzeb Burmistrza, Komisji Rady
Miasta i Gminy,
- przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii.

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych do przygotowywania danych i materiałów informacyjnych niezbędnych do kompletnego opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 wskazanych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

JÓZEF KOŁCZ

 

 

 

 

 

  Zarządzenie

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: