Flaga i herb

Uchwała: Nr 67/XI/2003

Z dnia:2003-09-20
Przedmiot uchwały:w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi dla miasta i gminy Świerzawa.


RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi dla miasta i gminy Świerzawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. l i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm. ) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje :

§1.

Przyjmuje się projekt herbu i flagi miasta i gminy Świerzawa według wzorów określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały .

§2.

Opis wizerunku oraz próbki barw herbu i flagi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY

KRYSTYNA TATUŚ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/XF/03 Rady MiG Swierzawa

OPIS HERBU I FLAGI MIASTA I GMINY SWIERZAWA

1. OPIS HERBU - wizerunek herbu odwołuje się do historii oraz nawiązuje do herbu

z I połowy XVII wieku przedstawionego na ścianie zabytkowego ratusza, który jest siedzibą władz samorządowych miasta i gminy Swierzawa. Symbolem herbu jest otwarta , uniesiona prawa dłoń z niezłączonymi palcami wyrastająca z mankietu rękawa. Nad dłonią umieszczony jest wizerunek trzech wieży obronnych symbolizujących istnienie zamków na granicach miasta w miejscowości Sędziszowa , Stara Kraśnica oraz w mieście Swierzawa.

Otwarta uniesiona dłoń jest symbolem przyjaźni, otwartości, powitania. BARWY HERBU - tarcza koloru niebieskiego, ręka koloru żółtego, mankiet koloru żółtego, wieże obronne koloru czerwonego, otok tarczy herbowej koloru czarnego.

2 OPIS FLAGI

kształt flagi to prostokątny płat tkaniny w kolorze biało - niebieskim

w ułożeniu poziomym.

Stosunek szerokości do długości wynosi l: 2.

Pośrodku białego płatu umieszczony jest wizerunek herbu miasta i gminy

3. TABELA PRZEŁOŻENIA BARW HERBU I FLAGI W SYSTEMIE CMYK:

kolor niebieski (tło) C= 30% M= 0%

kolor czerwony ( wieże ) C= 0% M= 100%

kolor żółty ( rękaw) C= 0% M= 0%

kolor żółty ( ręka ) C= 0% M= 5%

kolor czarny C= 0% M= 0%

Y= 0% K= 0% Y= 100% K= 0% Y=100% K=0% Y= 25%

Y= 0%

K= 0%

K= 100%

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Autor treści: Użytkownik techniczny ESC S.A.
Osoba publikująca: Użytkownik techniczny ESC S.A.