ubezpieczenie

 

Świerzawa, 7.02.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy szansą na rozwój” .

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla łącznie 35 dzieci uczęszczających do 2 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowościach:

1.          Stara Kraśnica,

2.          Dobków

 

Okres ubezpieczenia: 1 marca 2013 r. – 28 luty 2014 r.

Liczba osób do ubezpieczenia: ≈ 35 (ostateczna liczba dzieci zostanie doprecyzowana na etapie podpisywania polisy i może zmaleć lub wzrosnąć w zależności od ostatecznego wyniku rekrutacji)

Typ polisy: bezimienna

Kwota ubezpieczenia: 10.000,00 zł / osoba

Zamawiający prosi o przesłanie wyceny składki według schematu:

·              kwota jednostkowa brutto przypadającej na 1 osobę.

·              Kwota łączna za całość zamówienia.

·              Propozycja dodatkowych świadczeń ujętych w cenie.

 

Kryterium wyboru:

1. Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:

a) cena - 80%                                              

b) liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie - 20%

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:

a) cenę  - 80%

liczoną:

punkty za cenę:  PC = (c min : c i ) x 100 pkt  x znaczenie

co oznacza:

c min = cena najniższa spośród złożonych ofert

c i = cena badanej oferty

znaczenie – waga kryterium (80%)

PC – punkty za cenę

 

b) liczbę dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie  -  20%

liczone:

punkty  za dodatkowe świadczenia ujęte w pakiecie:  Pk= (Lwi  : Lw max ) x 100pkt x znaczenie

co oznacza:

Lwi – liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie,

Lw max – najwyższa liczba dodatkowych świadczeń ujętych w pakiecie spośród badanych ofert

znaczenie – waga kryterium (20%)

Pk - punkty  za dodatkowe świadczenia ujęte w pakiecie

 

Termin nadsyłania ofert wyznacza się na dzień 22 lutego 2013 r.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: urzad@swierzawa.pl
w temacie wiadomości wpisując „Oferta na ubezpieczenie NW” lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa.

 

Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Sinoff                         tel. 75 71 35  390 wew. 28

 

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/
Józef Kołcz

 

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc - Mosoń
Osoba publikująca:

Załączniki: