transport dzieci

Świerzawa, dnia 01.10.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE


Gmina Świerzawa zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci do punktów przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy w ramach realizacji projektu„Uruchomienie punktów przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy szansą na rozwój”

 
Termin usługi: 15.10.2012 r. – 31.12.2014 r. w dniach nauki szkolnej. Liczba miejsc siedzących w pojeździe dla pasażerów – minimum 16.
 
 
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: 
§                Kryterium  Cena brutto - 100%. cena za 1 km - 100% 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
1. Usługa transportowa  dowozu (na godz. 7.00 lub 8.00) i odwozu (ok. godz. 12.00 lub 13.00) dzieci do Punktów Przedszkolnych w Dobkowie i Starej Kraśnicy. Dowóz w zależności od potrzeb na odcinkach 4-7 km rano i odwóz 4-7 km po południu w każdej z miejscowości. Razem dowóz i odwóz w obu miejscowościach codziennie ok. 16-28 km.
 
2. Obciążenie dotyczyć będzie faktycznie przejechanych kilometrów.
 
3.Usługa w dniach pracy Punktów Przedszkolnych w okresie 15.10.2012 r. – 31.12.2014 r.
 
4. Zleceniobiorca winien posiadać w busie dodatkowo osobę opiekującą się przewożonymi dziećmi w czasie ich przywozu i odwozu.
 
5.   Wymagana licencja na transport!
 
Oferta dotyczy wartości brutto 1 km
 
Oferty na załączonym druku w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – dowóz dzieci do Punktów Przedszkolnych” należy dostarczyć  do dnia 09.10.2012 r. na adres Biura Projektu: Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

Załączniki: