opis projektu

„Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie

szansą na rozwój”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej POKL.09.01.01-02-023/11

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Świerzawa.

Projekt trwać będzie 37 miesięcy, a grupą docelową stanowią wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat ze wsi Stara Kraśnica i Dobków.

Dzieci będą miały zapewniony dojazd na terenie wsi, drugie śniadanka, a także materiały dydaktyczne.

Działania projektu:

- utworzenie punktów przedszkolnych na terenie wsi, w których wskaźnik wychowania przedszkolnego jest niski.
- objęcie dzieci w wieku 3 do 5 lat działaniami wspomagającymi ich rozwój.
- organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających profilaktykę zaburzeń , czy deficytów rozwojowych, które w dalszym okresie edukacyjnym są często przyczyną późniejszych niepowodzeń szkolnych.
- zdiagnozowanie, rozpoznanie występujących u dzieci zaburzeń i wprowadzenie działań korygujących lub kompensujących dostrzeżone nieprawidłowości rozwojowe.
- w ramach profilaktyki i wsparcia wprowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców dzieci.
- działania w formie prelekcji, warsztatów, konsultacji i porad indywidualnych prowadzonych przez specjalistów : pedagoga, logopedy, psychologa, wśród dzieci (np. diagnoza), wśród nauczycieli i wychowawców oraz samych rodziców, czy opiekunów.
- ścisła współpraca nauczycieli, specjalistów, rodziców i opiekunów nakierowana na właściwą stymulację rozwoju tej grupy dzieci.

 

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca: