Plany pracy na 2016 rok

PLAN PRACY
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
NA 2016 ROK
 
 
Termin realizacji zadań
 
Temat zadań
 
STYCZEŃ
 1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r.
LUTY
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za 2015 r.
 2. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 r.
 3. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny
  dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017” za 2015 r.
MARZEC
1. Informacja na temat:
   1. bezpieczeństwa publicznego
   2. zabezpieczenia przeciwpożarowego
   3. zabezpieczenia przeciwpowodziowego
na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
 1. Wykorzystanie środków Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
  Narkomanii za 2015 r.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia
  dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2015” za 2015 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
  dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2015” za 2015 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami
  pozarządowymi” w 2015 r.
 4. Analiza z gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2015 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami
  Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
  Miasta i Gminy Świerzawa” w 2015 r.
 6. Informacja na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2015 r.
  –  wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
MAJ
 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
 2. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodni Rejonowej
  w Świerzawie za 2015 r. i 1 kwartał 2016 r.
CZERWIEC
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 r. oraz absolutorium.
 2. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
 3. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci
  i młodzieży w gminie Świerzawa.
 
LIPIEC
 
Przerwa wakacyjna
 
SIERPIEŃ
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób oczekujących na mieszkania socjalne.
 2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek
  oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017 oraz dowożenia
  dzieci do szkół.
WRZESIEŃ
 1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
 2. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2016 r. oraz
  rozpoczętych inwestycji.
 3. Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w 2015 r. oraz
  plany w pozyskiwaniu tychże środków na przyszłość.
 4. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa
  na lata 2015-2025, stan do VIII.2016 r.
PAŹDZIERNK
 1. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta
  i Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2015/2016,
  w tym informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 2. Informacja na temat analizy założonych oświadczeń majątkowych
  radnych.
LISTOPAD
 1. Informacja z działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  za okres
  IX.2015- X.2016 r.
 2. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Świerzawie  za okres
  IX.2015- X.2016 r.
GRUDZIEŃ
 1. Zatwierdzenie budżetu Miast i Gminy Świerzawa na 2017 r.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Świerzawa na 2017 r.
 3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy
  Świerzawa na 2017 r.
 4. Uchwalenie planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Oświaty
  i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy Świerzawa na 2017 r.
 5. Uchwalenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
  i Infrastruktury Technicznej Rady Miasta i Gminy Świerzawa na 2017 r.
 
 
Wyżej wymieniony plan pracy nie jest zamknięty i będzie on uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów Miasta i Gminy Świerzawa.
 
Ewentualne zmiany w budżecie Miasta i Gminy Świerzawa będą zawsze omawiane na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
 
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
NA 2016 ROK
 
 
Termin realizacji zadań
Temat zadań

 
STYCZEŃ
 
 1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r.
 2. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.

 

 
LUTY
 
 1. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za 2015 rok.
 2. Informacja dotycząca działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 rok.
 3. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017 ” za 2015 rok.
 4. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.

 

 
MARZEC
 
 1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Świerzawa.
 2. Informacja dotycząca wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
 3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 

 
KWIECIEŃ
 
 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2015” za 2015 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2015” za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami
  pozarządowymi” w 2015 roku.
 4. Informacja z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2015 roku.
 5. Informacja z działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2015 rok - wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy.
 6. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 7. Sprawy różne.

 
MAJ
 
 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
 2. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie za 2015 r. i I kwartał 2016 roku.
 3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 

 
CZERWIEC

 
 
  I posiedzenie:
 1. Analiza wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 rok.
 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.
 3. Wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa za 2015 rok.
  II posiedzenie:
1. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie-
dostępność usług, finansowanie działalności.
2. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w gminie Świerzawa.
3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
4. Sprawy różne.

 

 
SIERPIEŃ

 
 
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego
  Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Świerzawa (informacja na temat kolejki osób oczekujących)
 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz dowożenia dzieci do szkół.
 3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy rożne.

 

 
WRZESIEŃ
 
 1. Informacja na temat realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
 2. Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2016 r.
 3. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz o rozpoczętych inwestycjach w 2016 r.
 4. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerzawa na lata 2015-2025 – stan do VIII.2016 r.
 5. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 6. Sprawy rożne.
 

 

 
PAŹDZIERNIK
 
 1. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny
  2015/2016 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 2. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy rożne.

 
LISTOPAD
 1. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta i gminy – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej za okres IX.2015 - X.2016 r.
 2. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy rożne.

 

 

 
GRUDZIEŃ

 

 

 

 
 
  I posiedzenie:
 1. Analiza projektu budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
 2. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
  II posiedzenie :
 1. Analiza projektu budżetu miasta i gminy na 2017 rok i ustosunkowanie się Burmistrza do wniosków Komisji.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
 3. Opinia Komisji dotycząca projektu budżetu na 2017 rok.
 4. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.
 
 
PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
NA 2016 ROK
 
 
Termin
realizacji zadań
Temat zadań
STYCZEŃ
 1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r.
 2. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.
LUTY
 
 1. Informacja na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za rok 2015.
 2. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 rok.
 3. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017 ” za 2015 rok.
 4. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.
MARZEC
 
 
 1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia
  przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie miasta
  i gminy Świerzawa.
 2. Informacja na temat wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 1. Sprawy różne.

 

 
KWIECIEŃ

 
 
 1. Informacja z realizacji „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2015” za 2015 rok.
 2. Informacja z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2012-2015” za 2015 rok.
 3. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” w 2015 roku.
 4. Analiza sprawozdania na temat działalności Zarządu Lokali Gminnych za 2015 rok - wykonanie zadań rzeczowych, wynik finansowy, funkcjonowanie kotłowni na biomasę oraz informacja na temat zarządzania cmentarzami podległymi ZLG.
 5. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 6. Sprawy różne.
MAJ
 
 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
 2. Analiza sprawozdania z działalności SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie za rok 2015 r. i I kwartał 2016 roku oraz wyniku finansowego.
 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 
CZERWIEC
 
 1. Analiza sprawozdania z realizacji wykonania budżetu za 2015 rok.
 2. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
 3. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie –
  dostępność usług, finansowanie działalności.
 4. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa.
 5. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 6. Sprawy różne.
SIERPIEŃ
 
 1. Informacja z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób oczekujących na mieszkania socjalne.
 2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017 oraz dowożenia dzieci do szkół.
 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.
WRZESIEŃ
 1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. i realizacji inwestycji.
 2. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025, stan do VIII.2016 r.
 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 
PAŹDZIERNIK
 1. Analiza sprawozdania z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2015/2016.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 3. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 
LISTOPAD
 
 1. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta i gminy – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej za okres IX.2015 - X.2016 r.Analiza założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 2. Omówienie uchwał i innych materiałów dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.

 
GRUDZIEŃ

 

 

 
 
I posiedzenie:
 1. Omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
 2. Opinia Komisji do projektu budżetu na 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
  II posiedzenie :
 1. Analiza wykonania planu zadań inwestycyjno-remontowych przez ZLG.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
 3. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.
 
 
PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
NA 2016 ROK
 
Termin realizacji zadań
Temat zadań

 
STYCZEŃ
 
 1. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r.
 2. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.

 
LUTY
 
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
  prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa za rok 2015.
 2. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Świerzawie za 2015 rok.
 3. Informacja z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2017” za 2015 rok.
 4. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.

 
MARZEC
 
 1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia
  przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie miasta
  i gminy Świerzawa.
 2. Informacja na temat wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
 3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 

 
KWIECIEŃ

 

 
 
 1. Sprawozdanie na temat wyniku finansowego ZLG za 2015 rok.
 2. Informacja z realizacji Programu Ochrony i Promocji Zdrowia
  za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
 4. Informacja na temat gospodarowania odpadami w gminie Świerzawa za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa” w 2015 r.
 6. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 7. Sprawy różne.
 
 

 
MAJ
 
 1. Informacja na temat bezrobocia na terenie miasta i gminy Świerzawa.
 2. Wyjazd w teren – drogi, cmentarze komunalne.
 3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.
 

 
CZERWIEC

 
 
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok.
 2. Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie – dostępność usług, finansowanie działalności.
 3. Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa.
 4. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.

 
SIERPIEŃ

 

 
 
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz informacja na temat kolejki osób oczekujących na mieszkanie socjalne.
 2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017 oraz dowożenia dzieci do szkół.
 3. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 4. Sprawy różne.

 

 
WRZESIEŃ
 
 1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. i realizacji inwestycji.
 2. Wyjazd w teren – kotłownie w szkołach i kotłownia ZLG, oczyszczalnia ścieków.
 3. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025, stan do VIII.2016 r.
 4. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 5. Sprawy różne.

 

 
PAŹDZIERNIK
 
 1. Sprawozdanie z realizacji założeń „Programu Rozwoju Oświaty
  Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2015-2020” za rok szkolny 2015/2016, w tym informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 2. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.

 
LISTOPAD

 
 
 1. Informacja z działalności instytucji upowszechniania kultury działających na terenie miasta i gminy – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej za okres IX.2015 - X.2016 r.
 2. Omówienie uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.

 

 
GRUDZIEŃ

 

 
 
  I posiedzenie:
 1. Omówienie projektu budżetu miasta i gminy na 2017rok.
 2. Opinia Komisji do projektu budżetu na 2017rok.
 3. Sprawy różne.
  II posiedzenie :
 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017rok.
 2. Omówienie uchwał i opinia do uchwał dotyczących sesji.
 3. Sprawy różne.
 

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca: Jakub Hatko