OPIS PROJEKTU

[1]  [2]    następna strona »

                     

„Rewitalizacja miasta Świerzawa poprzez renowację budynków mieszkalnych”
Projekt nr RPDS.09.02.00-02-026/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Projekt polega na renowacji czesci wspólnych kilkunastu budynków mieszkalnych w miescie Swierzawa..
Projekt zostanie zrealizowany na terenie objetym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Swierzawa na  lata 2009 - 2020, w którym został zaliczony do obszarów zdegradowanych, wymagajacych szczególnej troski  oraz wzrostu nakładów inwestycyjnych. W wyniku realizacji projektu w w/w budynkach zostana  przeprowadzone prace polegajace na:
-wymianie pokrycia dachu na nowa dachówke karpiówke;
-wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
-wymianie łacenia dachu;
-renowacji instalacji odgromowej;
-przemurowaniu i otynkowaniu kominów;
-wymianie zniszczonych i zuzytych elementów konstrukcji dachu;
-wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
-ociepleniu scian zewnetrznych;
-wykonaniu odwodnienia;
-wykonaniu izolacji pionowej i poziomej (np. metoda injekcji).
Przedmiotowe prace zostana wykonane pod nastepujacymi adresami: Jeleniogórska 31, Jeleniogórska 60, pl.  Bolesława Piasta 5, pl. Wolnosci 7-8, pl. Wolnosci 34, pl. Wolnosci 44, Reymonta 1, Reymonta 12, Reymonta  14, Reymonta 24, Reymonta 26, Reymonta 28, Reymonta 30, Złotoryjska 14, Złotoryjska 21A, Skowronia Góra  1.
Zakres prac w poszczególnych obiektach objetych przedmiotem projektu wynika z zindywidualizowanych  potrzeb w odniesieniu do kazdego z rewitalizowanych budynków.
W efekcie podjetych działan obiekty zostana dostosowane do potrzeb mieszkanców, poprawi sie ich  funkcjonalnosc. Wzrosnie takze bezpieczenstwo uzytkowników przedmiotowego obszaru. Jednoczesnie  zostanie zwiekszona energooszczednosc budynków oraz obnizone koszty uzytkowania obiektów.
Kompleksowosc i spójnosc zaplanowanych, w ramach całego przedsiewziecia, prac oraz objecie nim  wszystkich grup odbiorców pozwoli nadac przedmiotowym terenom nowa jakosc. Poprawi sie ich  funkcjonalnosc, oraz stworzone zostana odpowiednie warunki do społeczno – gospodarczego rozwoju  zmarginalizowanych obszarów miejskich. Szczegółowy zakres podejmowanych prac budowlano –  montazowych przedstawiono w rozdziale 7 niniejszego studium. W celu wyboru optymalnych rozwiazan  (lokalizacyjnych, zakresu oraz skali projektu, technologicznych) Wnioskodawca przeprowadził analize
wariantów alternatywnych (opisanych w rozdziałach 7.2 i 7.3).
Projekt bedzie realizowany w oparciu o partnerstwo pomiedzy Gmina Swierzawa (Lider Partnerstwa,  Beneficjent i Wnioskodawca projektu) - włascicielem budynków pod adresami: Pl. Bolesława Piasta 5 i  ul.Jeleniogórskiej 31 a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Zalewem oraz dziewiecioma wspólnotami  mieszkaniowymi (partnerzy projektu) - bedacymi włascicielami pozostałych budynków objetych przedmiotem  projektu. Partnerstwo realizowane bedzie na podstawie Umowy partnerstwa podpisanej przez partnerów  przedsiewziecia 6 listopada 2010 roku.
Liderem, Beneficjentem, wnioskodawca i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Swierzawa. Odpowiada  za realizacje, monitoring oraz nadzór finansowy (ksiegowosc projektu, wnioski o płatnosc) i kontakty z IZ RPO  WD i zapewnienie sprawnej komunikacji pomiedzy partnerami. Do jego obowiazków nalezy wybór Inzyniera  Projektu. Zadaniami partnerów projektu bedzie prawidłowe wykorzystanie przekazanych srodków finansowych,  prowadzenie ksiegowosci i osiagniecie wartosci wskazników produktu i rezultatu projektu oraz celów  okreslonych dla projektu w dokumentacji aplikacyjnej, utrzymanie celów projektu w ciagu minimum 5 lat od  daty finansowego zakonczenia realizacji projektu.
Wnioskodawca – Gmina Swierzawa oraz partnerzy przedsiewziecia posiadaja niezbedne zaplecze  organizacyjno – techniczne do realizacji projektu.

Dodano przez:
Autor treści:
Osoba publikująca:

[1]  [2]    następna strona »

Załączniki: