Stanowienie aktów publicznoprawnych

 

Organom Gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów prawa obowiązującego na obszarze miasta i gminy Świerzawa na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i innych aktów prawnych.
Normatywnymi aktami prawnymi Gminy są:
  1. uchwały Rady Miasta i Gminy, zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie obowiązujące na terenie miasta i gminy oraz przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
  2. inne uchwały Rady Miasta i Gminy podejmowane w zakresie własnych kompetencji określonych przepisami ustawowymi.
  3. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy o charakterze :
    1. przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki , które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy,
    2. aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w zakresie wykonywania kompetencji organu wykonawczego gminy, a także regulujących sferę wewnętrzną Urzędu Miasta i Gminy.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Miasta i Gminy określa Statut Miasta i Gminy Świerzawa.
Projekty aktów prawnych wydawanych przez organy gminy podlegają konsultacji, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów szczególnych.
Przepisy prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miasta i Gminy ogłaszane są w Dzienniku Urzędowych Województwa Dolnośląskiego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu innego.
W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzi się zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu.
Uchwały i zarządzenia organów Gminy nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Szczegółowe zasady przygotowywania aktów prawnych organów Gminy ,określa „Instrukcja redagowania i obiegu aktów prawnych organów Miasta i Gminy Świerzawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych”, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 10 lutego 2010r.

Dodano przez: Jakub Hatko
Autor treści: Jakub Hatko
Osoba publikująca: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »