Opis programu

 • OPIS PROGRAMU
Realizacja programu odnowy wsi w województwie dolnośląskim
 1. Program prowadzonym jest w ramach środków budżetowych, z ustalonym przez Zarząd Województwa  Dolnośląskiego zestawem działań, których zakres określany jest corocznie w ramach przydzielonych  środków finansowych.
 2. Realizacja programu opiera się o ścisłą współpracę na linii – samorząd województwa- gminy- liderzy wiejscy
 3. Za realizację programu odnowy wsi odpowiada osoba wyznaczona w ramach struktur Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich
 4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera realizację programu w ramach następującego systemu wsparcia:
  • organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla liderów i gminnych koordynatorów odnowy  Wsi
  • organizacja podróży studyjnych – krajowych i zagranicznych - dla liderów i gminnych koordynatorów odnowy wsi
  • przeprowadzenie cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” – cykl warsztatów dla nowych sołectw  dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju
  • organizacja konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska" 
  • współpraca – na mocy podpisanej umowy - z Uniwersytetem Przyrodniczym w zakresie planowania przestrzeni wiejskiej
  • współpraca - na mocy podpisanej umowy - z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie inwentaryzacji zasobów kultury materialnej wsi
  • organizacja cyklicznych szkoleń dla liderów wiejskich – tematyka w zależności od zgłaszanych potrzeb
  • 2 konkursy grantowe / dotacje
  • członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu
 5. Oczekiwania w stosunku do gminy, która wyraża chęć uczestnictwa w programie:
  a) podjęcie uchwały gminy wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy wsi
  b) wyznaczenie, w formie powiadomienia lub uchwały, osoby gminnego koordynatora programu odnowy, która w imieniu wójta / burmistrza odpowiada za:
  • wykorzystanie przez sołectwa wsparcia udzielanego przez samorząd województwa,
  • sprawny przepływ informacji,
  • sprawozdawczość,
  • nadzór nad wypełnianiem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa,
  • koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w programie w relacjach z gminą oraz Urzędem Marszałkowskim,
  • realizację obowiązków określonych przez gminę w związku z jej uczestnictwem w programie odnowy wsi,
   c) pokrycie kosztów przeprowadzenia dla sołectw warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju.
   d) zapewnić efektywne wywiązywanie się gminnego koordynatora programu z nałożonych nań zadań,
   e) ustalić system wsparcia dla sołectw uczestniczących w programie ( warunek zgłoszenia sołectwa do programu)
   f) uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program lub promujących ideę odnowy wsi,
   g) dokonywać monitorowania i oceny realizacji sołeckich programów odnowy wsi oraz skuteczności ustanowionego systemu wsparcia.
   h) rozpatrzenia i przyjęcia sołeckich programów odnowy wsi,
   i) aktywnego wspierania przedsięwzięć określonych w sołeckich programach odnowy wsi.
 6. Uczestnictwo sołectwa w programie wymaga:
  • utworzenia grupy odnowy wsi o składzie min. 5 osobowym i wskazania jej lidera
  • podjęcia uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy wsi, która określa osobę lidera grupy odnowy oraz imienny skład grupy odnowy,
  • wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa zawierającego informacje o sołectwie
   Powyższe uchwały, formularz zgłoszenia uczestnictwa, wraz z pismem przewodnim gminny koordynator programu przesyła się Urzędu Marszałkowskiego. Lista dokumentów zgłoszeniowych może zostać poszerzona o informację nt. zakładanych przez gminę instrumentów wsparcia.
 7. Samorząd województwa od sołectwa zgłoszonego do programu wymaga spełnienia następujących wymogów formalnych:
  1. funkcjonowania min. 5 osobowej grupy odnowy wsi i jej lidera albo stowarzyszenia, którego zasadniczym celem statutowym jest odnowa wsi (rozwój wsi).
  2. ustalenia i przyjęcia przez zebranie wiejskie programu odnowy wsi a następnie konsekwentnej jego realizacji i aktualizacji,
  3. efektywnego wykorzystywania oferowanych form wsparcia,
  4. utrzymywania systematycznego kontaktu z osobą koordynującą realizację programu w ramach UMWD poprzez osobę lidera (lub okresowo przez inną osobę ze składu grupy odnowy) albo przewodniczącego lub członka zarządu stowarzyszenia.
  5. uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi,
Przygotowała:  Anna Malinowska
 
.

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca: