Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godz. 13,00  w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie  odbędzie się   XX sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.


Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa.
Informacja Burmistrza z działalności bieżącej.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miasta i Gminy.
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2015 rok oraz absolutorium:
1) sprawozdanie finansowe gminy Świerzawa za 2015 rok,
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2015 rok,
3) opinia RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015,
4) opinia Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2015 r.
5) dyskusja.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Opinia RIO we Wrocławiu do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Świerzawa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Analiza działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie.
Dyskusja.
Informacja na temat przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Świerzawa.
Dyskusja.
Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i podjęcie uchwał.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
/-/ Paweł Kisowski

 

 


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
/-/ Paweł Kisowski 

Dodano przez:
Autor treści: Agnieszka Kunc
Osoba publikująca: Zbigniew Mosoń