Uchwały 2019

11cze2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

11cze2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

30maj2019

w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Świerzawa

30maj2019

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Świerzawa na budowę studni wierconych

30maj2019

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

30maj2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

30maj2019

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

30maj2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Bazaltu ,, Krzeniów"

30maj2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa obejmującej obszar Kopalni Bazaltu ,, Krzeniów"

30maj2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

30maj2019

w sprawie przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta i Gminy Świerzawa".

30maj2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

30maj2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerzawa, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

30maj2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kościele.

25kwi2019

w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzawa w 2019 roku"