Uchwały 2018

6lip2018

  w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

6lip2018

  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2018.

6lip2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie.

6lip2018

  w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa dla uzdolnionych uczniów. 

6lip2018

w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta i Gminy Świerzawa" 

6lip2018

  w sprawie budżetu na 2018 rok.

6lip2018

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.

6lip2018

  w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Świerzawa

18maj2018

w sprawie przejęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Świerzawa. 

18maj2018

  w sprawie emisji obligacji

18maj2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18maj2018

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

18maj2018

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 

18maj2018

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.

18maj2018

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Świerzawa oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.