Uchwały 2018

10wrz2018

w sprawie  ustalenia opłaty z tytułu korzystania ze Żłobka Gminnego w Świerzawie.

10wrz2018

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

10wrz2018

  w sprawie ustanowienia tytułów " Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Świerzawa" oraz "Zasłużony dla Miasta i Gminy Świerzawa" i uchwalenia regulaminu ich nadawania.

10wrz2018

  w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

10wrz2018

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Świerzawa. 

10wrz2018

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa

10wrz2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa. 

10wrz2018

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

10wrz2018

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok.

6lip2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

6lip2018

  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świerzawie

6lip2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków". 

6lip2018

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świerzawa

6lip2018

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji.

6lip2018

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji