Uchwały 2018

20lut2019

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

20gru2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków"

20gru2018

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

20gru2018

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

20gru2018

w sprawie Statutu Miasta i Gminy Świerzawa.

20gru2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

20gru2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

20gru2018

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

20gru2018

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Świerzawa.

20gru2018

w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Świerzawie i ustalenia przedmiotu jej działania.

20gru2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20gru2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świerzawie.

20gru2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świerzawie

20gru2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świerzawie.

7lis2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla mieszkańców miejscowości Stara Kraśnica, Dobków"