Uchwały 2017

6lip2017

  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

6lip2017

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

6lip2017

w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

6lip2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Świerzawa na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Rzeszówek, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 238/13 o pow. 0,3238 ha

6lip2017

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za pomocą instrumentu płatniczego.

6lip2017

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

6lip2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

6lip2017

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze   socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

6lip2017

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r." 

6lip2017

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Świerzawa.