Uchwały 2017

7lis2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej w Świerzawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Świerzawie. 

6lis2017

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Świerzawie 

6lis2017

  w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

6lis2017

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

3lis2017

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa 

3lis2017

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

3lis2017

  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

4paź2017

  w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

4paź2017

  w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

4paź2017

  w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"