Uchwały 2014

26mar2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014r.

26mar2014

  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

26mar2014

  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

26mar2014

  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na rok 2014.

26mar2014

  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Świerzawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

26lut2014

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2016".

29sty2014

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczeń na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

29sty2014

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

29sty2014

  w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dotychczasowego zatrudnienia w SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.