Uchwały 2014

25cze2014

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu.

25cze2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

25cze2014

  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa na rok 2014.

25cze2014

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

25cze2014

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok.

28maj2014

  zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 sierpnia 2013r. Nr XXXII/162/2013 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu   Jelenia Góra kierowania komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej inwestycji beiżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

28maj2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014r.

28maj2014

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Somodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

30kwi2014

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

30kwi2014

  w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta i Gminy Świerzawa.