Uchwały 2014

12lis2014

  w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

12lis2014

  w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok

12lis2014

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022

29paź2014

  w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

29paź2014

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2014-2022

29paź2014

  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na terenie miasta i gminy Świerzawa

29paź2014

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025

29paź2014

w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

29paź2014

  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

24wrz2014

  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Świerzawa