Uchwały 2013

29maj2013

  w sprawie przyznania dotacji finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

29maj2013

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.    

29maj2013

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.

29maj2013

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. 

29maj2013

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

24kwi2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

24kwi2013

w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejsze sołectwo w gminie Świerzawa". 

24kwi2013

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

24kwi2013

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Zarządu Lokali Gminnych w Świerzawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

24kwi2013

w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Miasta i Gminy Świerzawa".