Uchwały 2013

30paź2013

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

30paź2013

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022. 

30paź2013

  w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie.

30paź2013

  w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu Publicznym i w innych formach wychowania przedszkolnego Miasta i Gminy Świerzawa.

30paź2013

  w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

25wrz2013

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25wrz2013

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z BGK   na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE.

25wrz2013

  w sprawie   zmian w budżecie na 2013 rok.

25wrz2013

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2013-2022.

25wrz2013

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa