GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

25lip2013

  I N F O R M A C J A

 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Świerzawa:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Spółka z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
Tel. 76 870 30 26

 

24lip2013
Przypominamy, że na podstawie złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej. Opłata obowiązuje od 1lipca 2013r. i należy ją wnosić w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (np. opłatę za lipiec należy wnieść do 15 sierpnia 2013r.) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie:

Nr 35 8658 1019 3900 0172 2000 0350

 

10lip2013

  Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że obowiązek podpisania umowy z firmą odbierająca odpady przejęła gmina. W wyniku przeprowadzonego przetargu do odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Świerzawa wybrana została firma  COM-D z Jawora.  Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy w wysokości ustalonej wg wcześniej złożonej deklaracji. W najbliższym czasie zostanie podany harmonogram wywozów odpadów dla poszczególnych miejscowości. Poniżej zasady segregacji obowiązujące w naszej gminie..

10lip2013
Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta i gminy Świerzawa  na okres od lipca do końca września 2013 r.
12lut2013

  INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., w sposób rewolucyjny przebudowała system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Głównym celem wprowadzanych zmian ustawowych jest uzyskanie przez Gminy w określonych terminach ustalonego poziomu recyklingu i odzysku podstawowych rodzajów odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów.