GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

27lis2013

 

Urząd Miasta i Gminy
          w Świerzawie
Świerzawa, listopad 2013
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIERANIU ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIERZAWA
 
  1. Pojemnik z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami zebranymi selektywnie należy wystawiać poza teren nieruchomości przy drodze ogólnodostępnej, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu odbierającego.
  2. Na wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnych przypadkach (np. osoba niepełnosprawna, w podeszłym wieku itp.), odbiór pojemnika lub worków może nastąpić w inny sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
  3. Pojemnik lub worki z odpadami należy wystawiać w terminie odbioru ustalonym według obowiązującego harmonogramu   - najpóźniej do godz. 7.00.
  4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania powierzonego pojemnika we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
  5. Odpady zmieszane należy umieszczać w udostępnionym pojemniku, a w sytuacji ewentualnego przepełnienia pojemnika, dopuszcza się dostawienie odpadow w foliowym worku na odpady w kolorze czarnym o pojemności 120 litrów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania odpadów, które wypadły z pojemnika wskutek jego przepełnienia.
  6. Zabrania się umieszczania w pojemniku na odpady zmieszane,   odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów zielonych, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, części samochodowych, a także odpadów innych niż komunalne pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. W pojemniku na odpady nie wolno umieszczać lekarstw i chemikaliów, substancji żrących i wybuchowych, a także gorącego popiołu i żużlu.
  7. Odpady komunalne niepodlegające odbiorowi z terenu nieruchomości,
można przekazać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonym w Sędziszowej przy ul. Polnej 6. Dostarczenie odpadów we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.
  8. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemniku na odpady zmieszane nie należy umieszczać odpadów podlegających selektywnej zbiórce, za wyjątkiem odpadów nienadających się do odzysku z uwagi na trwałe zabrudzenie, zanieczyszczenie lub połączenie z innymi matariałami.
9. Selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić zgodnie z upublicznioną wcześniej ulotką edukacyjną, a w szczególności przed umieszczeniem w worku lub pojemniku na selektywną zbiórkę, zgnieść odpady opakowaniowe, o ile pozwala na to materiał, z którego sa wykonane.
10.  Zapotrzebowanie na zwiększoną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy lub w firmie odbierającej odpady.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

 

20wrz2013
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Poniżej przedstawiamy w formie tabelarycznej nowy harmonogram odbioru odpadów w IV kwartale 2013 r. Plik jest w formacie PDF. Aby go pobrać należy kliknąć na nazwę pliku i pobrać na komputer.
W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony powyższy harmonogram w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

1sie2013

I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Świerzawa  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa określone zostały następujące podstawowe wymagania dotyczące sposobu umieszczania i udostępniania pojemników i worków do odbioru odpadów:
·          pojemniki należy ustawiać w miejscu dostępnym dla osób korzystających
z pojemnika i przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości oraz do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów;
·          w przypadku braku bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników, pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w inny sposób uzgodniony z odbierającym odpady;
·          pojemniki należy ustawiać tak, aby nie utrudniały korzystania z sąsiadującej nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
·          w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ustawianie pojemników na nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel;
·          worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać
w miejscu ustawienia pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
UWAGA. Pojemniki i worki należy wystawiać przy drodze ogólnodostępnej (poza prywatnymi dojazdami do posesji).
Nie zastosowanie się właścicieli nieruchomości do ustalonych zasad umieszczania
i udostępniania pojemników lub worków z odpadami, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów z terenu nieruchomości.
 
Inspektor d/s Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Ekologii

(-) Krzysztof Jagiełło

 

25lip2013

  I N F O R M A C J A

 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Świerzawa:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Spółka z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
Tel. 76 870 30 26

 

24lip2013
Przypominamy, że na podstawie złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłaty śmieciowej. Opłata obowiązuje od 1lipca 2013r. i należy ją wnosić w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata (np. opłatę za lipiec należy wnieść do 15 sierpnia 2013r.) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie:

Nr 35 8658 1019 3900 0172 2000 0350

 

10lip2013

  Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że obowiązek podpisania umowy z firmą odbierająca odpady przejęła gmina. W wyniku przeprowadzonego przetargu do odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Świerzawa wybrana została firma  COM-D z Jawora.  Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy w wysokości ustalonej wg wcześniej złożonej deklaracji. W najbliższym czasie zostanie podany harmonogram wywozów odpadów dla poszczególnych miejscowości. Poniżej zasady segregacji obowiązujące w naszej gminie..

10lip2013
Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta i gminy Świerzawa  na okres od lipca do końca września 2013 r.
12lut2013

  INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., w sposób rewolucyjny przebudowała system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Głównym celem wprowadzanych zmian ustawowych jest uzyskanie przez Gminy w określonych terminach ustalonego poziomu recyklingu i odzysku podstawowych rodzajów odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów.