GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

11sty2016
ULOTKA INFORMACYJNA
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że w najbliższym czasie (luty-marzec) planowana jest zmiana sposobu odbierania odpadów zmieszanych z zabudowy wielolokalowej w centrum miasta. Dotychczasowe pojemniki ogólnodostępne o poj. 1100l. zostaną zastąpione pojemnikami  indywidualnie przypisanymi do każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego w danej nieruchomości. Powodem zmiany jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta. Zmiana ma na celu umożliwienie sprawowania kontroli nad sposobem postępowania z odpadami przez każdego z właścicieli/użytkowników lokali zgodnie z zadeklarowanym sposobem zbiórki odpadów.  Zbiórka selektywna odpadów surowcowych następować będzie w systemie dotychczasowym do pojemników ogólnodostępnych. Możliwy jest również  odbiór odpadów selektywnych w systemie workowym bezpośrednio z terenu nieruchomości, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez zarządzającego nieruchomością. Posiadacze lokali będą odpowiedzialni za przekazane pojemniki oraz za ich udostępnianie do opróżnienia odpadów w terminach  objazdu śmieciarki.
 
Informujemy również, że na terenie miasta w rejonie zabudowy wielolokalowej, zostały rozstawione pojemniki metalowe o pojemności 1100l przeznaczone na zbiórkę selektywną odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych. Pojemniki  przeznaczone są do korzystania dla ogółu mieszkańców zamieszkałych w rejonie ich rozmieszczenia. Pojemniki zostały oznakowane napisem „POPIÓŁ” i przeznaczone są wyłącznie na ten rodzaj odpadów. ZAKAZUJE SIĘ umieszczania w tych pojemnikach innego rodzaju odpadów.  Wyodrębnienie popiołu ma na celu ograniczenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych na instalację, a tym samym niższe koszty ich przetworzenia. Odrębna zbiórka popiołu eliminuje również  groźbę pożaru i zniszczenia pojemników.  Dotychczas rozmieszczono w centrum miasta 10 pojemników na popiół i od dalszego sposobu korzystania przez mieszkańców będzie uzależnione zwiększenie liczby punktów zbiórki.
 
APELUJEMY  o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją oraz  umieszczanie wysegregowanych odpadów do odpowiednich  pojemników.
Segregując odpady dbasz nie tylko o środowisko ale również o swoją kieszeń.
 
Inspektor ds. ochrony
Środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

 

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje obowiązujące na 2014 rok:
a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Świerzawa:

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 :

27lis2013

 

Urząd Miasta i Gminy
          w Świerzawie
Świerzawa, listopad 2013
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIERANIU ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIERZAWA
 
  1. Pojemnik z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami zebranymi selektywnie należy wystawiać poza teren nieruchomości przy drodze ogólnodostępnej, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu odbierającego.
  2. Na wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnych przypadkach (np. osoba niepełnosprawna, w podeszłym wieku itp.), odbiór pojemnika lub worków może nastąpić w inny sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
  3. Pojemnik lub worki z odpadami należy wystawiać w terminie odbioru ustalonym według obowiązującego harmonogramu   - najpóźniej do godz. 7.00.
  4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania powierzonego pojemnika we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
  5. Odpady zmieszane należy umieszczać w udostępnionym pojemniku, a w sytuacji ewentualnego przepełnienia pojemnika, dopuszcza się dostawienie odpadow w foliowym worku na odpady w kolorze czarnym o pojemności 120 litrów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania odpadów, które wypadły z pojemnika wskutek jego przepełnienia.
  6. Zabrania się umieszczania w pojemniku na odpady zmieszane,   odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów zielonych, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, części samochodowych, a także odpadów innych niż komunalne pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. W pojemniku na odpady nie wolno umieszczać lekarstw i chemikaliów, substancji żrących i wybuchowych, a także gorącego popiołu i żużlu.
  7. Odpady komunalne niepodlegające odbiorowi z terenu nieruchomości,
można przekazać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonym w Sędziszowej przy ul. Polnej 6. Dostarczenie odpadów we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.
  8. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemniku na odpady zmieszane nie należy umieszczać odpadów podlegających selektywnej zbiórce, za wyjątkiem odpadów nienadających się do odzysku z uwagi na trwałe zabrudzenie, zanieczyszczenie lub połączenie z innymi matariałami.
9. Selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić zgodnie z upublicznioną wcześniej ulotką edukacyjną, a w szczególności przed umieszczeniem w worku lub pojemniku na selektywną zbiórkę, zgnieść odpady opakowaniowe, o ile pozwala na to materiał, z którego sa wykonane.
10.  Zapotrzebowanie na zwiększoną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy lub w firmie odbierającej odpady.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło