GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

11sty2016
ULOTKA INFORMACYJNA
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że w najbliższym czasie (luty-marzec) planowana jest zmiana sposobu odbierania odpadów zmieszanych z zabudowy wielolokalowej w centrum miasta. Dotychczasowe pojemniki ogólnodostępne o poj. 1100l. zostaną zastąpione pojemnikami  indywidualnie przypisanymi do każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego w danej nieruchomości. Powodem zmiany jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta. Zmiana ma na celu umożliwienie sprawowania kontroli nad sposobem postępowania z odpadami przez każdego z właścicieli/użytkowników lokali zgodnie z zadeklarowanym sposobem zbiórki odpadów.  Zbiórka selektywna odpadów surowcowych następować będzie w systemie dotychczasowym do pojemników ogólnodostępnych. Możliwy jest również  odbiór odpadów selektywnych w systemie workowym bezpośrednio z terenu nieruchomości, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez zarządzającego nieruchomością. Posiadacze lokali będą odpowiedzialni za przekazane pojemniki oraz za ich udostępnianie do opróżnienia odpadów w terminach  objazdu śmieciarki.
 
Informujemy również, że na terenie miasta w rejonie zabudowy wielolokalowej, zostały rozstawione pojemniki metalowe o pojemności 1100l przeznaczone na zbiórkę selektywną odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych. Pojemniki  przeznaczone są do korzystania dla ogółu mieszkańców zamieszkałych w rejonie ich rozmieszczenia. Pojemniki zostały oznakowane napisem „POPIÓŁ” i przeznaczone są wyłącznie na ten rodzaj odpadów. ZAKAZUJE SIĘ umieszczania w tych pojemnikach innego rodzaju odpadów.  Wyodrębnienie popiołu ma na celu ograniczenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych na instalację, a tym samym niższe koszty ich przetworzenia. Odrębna zbiórka popiołu eliminuje również  groźbę pożaru i zniszczenia pojemników.  Dotychczas rozmieszczono w centrum miasta 10 pojemników na popiół i od dalszego sposobu korzystania przez mieszkańców będzie uzależnione zwiększenie liczby punktów zbiórki.
 
APELUJEMY  o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją oraz  umieszczanie wysegregowanych odpadów do odpowiednich  pojemników.
Segregując odpady dbasz nie tylko o środowisko ale również o swoją kieszeń.
 
Inspektor ds. ochrony
Środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

 

1gru2015

  SEGREGACJA ODPADÓW – PRZYPOMINAMY ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

 

                      Segregacja odpadów powstających w naszych domach nie jest skomplikowana. Dbając o środowisko naturalne warto podjąć trud segregowania odpadów domowych.  

 

Jest wiele korzyści wynikających z segregacji odpadów, oto kilka z nich:

    mniejsza opłata śmieciowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    redukcja ilości odpadów na wysypiskach, co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych za zagospodarowanie odpadów przez gminę,

    znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, szczególnie przez odpady niebezpieczne (wody, powietrza oraz gleby)

    użycie na nowo odpadów odzyskanych z recyklingu, co zmniejsza wykorzystywanie surowców naturalnych.

 

                      Odpady domowe należy segregować zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie naszej gminy. W gminie Świerzawa możemy segregować odpady w systemie workowym oraz do udostępnionych pojemników ogólnodostępnych.

Wyróżniamy trzy kolory pojemników/worków na odpady selektywne:

 

PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

Można wrzucać: 

- gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery

- torby i worki papierowe

- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów;

Nie wrzucamy:

- papieru i tektury połączonych z elementami innych rodzajów materiałów

- segregatorów, kalki, tapet

- silnie zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru.

 

Uwaga:

Pamiętajmy, aby segregowana makulatura nie była wrzucana mokra oraz silnie zanieczyszczona. Przed wrzuceniem do pojemnika należy oddzielić elementy takie jak np. okładki, ramki od kalendarzy, elementy z innych tworzyw, metale itp. Pudła i kartony powinny być zgniecione lub przedarte, aby właściwie wykorzystać pojemność worka/pojemnika.

Odpady wielomateriałowe (np. kartony po produktach mlecznych, sokach, napojach) zbierane są razem z odpadami z tworzyw sztucznych i powinny być umieszczane w workach/pojemnikach koloru żółtego.

 

 

SZKŁO – KOLOR ZIELONY

 

Można wrzucać:

- opakowania szklane, bez nakrętek (np. butelki, słoiki)

- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami;

Nie wrzucamy:

- zakrętek, kapsli, korków

- szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych

- ceramiki, fajansu, porcelany

- naczyń żaroodpornych i wyrobów ze szkła hartowanego

- żarówek, lamp jarzeniowych

- zniczy

-opakowań po lekach i środkach chwasto- i owadobójczych

- butelek po olejach, smarach, lakierach, farbach

- termometrów

- kineskopów

 

Uwaga:

Pamiętajmy, żeby umieszczać opakowania bez zakrętek, opróżnione z płynów oraz pozostałości pokarmowych i innych zanieczyszczeń.

Dobrze jest słoik, bądź butelkę przed wrzuceniem do pojemnika/worka lekko przemyć ewentualnie mechanicznie usunąć pozostałości pokarmowe. Nie trzeba usuwać etykiet.   Nie tłuc opakowań szklanych przy zbiórce do worka.

 

 

 

PLASTIK (TWORZYWA SZTUCZNE) – KOLOR ŻÓŁTY

Można wrzucać:

- puste, niezakręcone i zgniecione butelki plastikowe

- opakowania po tzw. chemii gospodarczej (np. po płynach do naczyń, szamponach itp.)

- niezanieczyszczoną folię i torebki foliowe

-plastikowe wiaderka, doniczki, kanistry itp.

-nakrętki i zatyczki plastikowe

-czyste opakowania  (bez pozostałości folii aluminiowej) po produktach spożywczych (np. po margarynach, jogurtach, kefirach, serkach, lodach itp.)

- wielomateriałowe odpady opakowaniowe (np. kartony po sokach, napojach, produktach mlecznych) 

Nie wrzucamy:

- artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami

- tworzyw sztucznych piankowych (np. styropianu)

- tworzyw gumowych

- opakowań po olejach (w tym również po olejach jadalnych), smarach, lakierach, farbach

-opakowań po środkach chwasto- i owadopodobnych

- opakowań po lekarstwach,

- artykułów higienicznych (np. pieluchy, waciki, patyczki)

-elementów sprzętu AGD, części samochodowych,

- inne produkty typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki, wkłady do długopisów, zdjęcia, zapalniczki, materiały wykonane z gąbki itp.

Uwaga:

Pamiętajmy o zgniataniu opakowań przed ich umieszczeniem w worku lub pojemniku aby właściwie wykorzystać pojemność worka/pojemnika. Nie trzeba odrywać papierowej etykiety.  Nie ma potrzeby dokładnego mycia opakowań, ale należy pamiętać, że trzeba opakowanie opróżnić z zawartości. Opakowania typu: butelki po oleju, tacki po mięsie, gotowych daniach itp. nie segregujemy tylko wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.  

 

WAŻNE:

·                nie jest wymagane mycie opakowań, jednak bezwzględnie należy usunąć z opakowań zawartość np. pozostałości po żywności, płynach i substancjach półpłynnych. Odpady organiczne mogą spowodować  zanieczyszczenie wszystkich opakowań zebranych w worku/pojemniku, przez co nie będą nadawać się do odzysku;

·                butelki plastikowe i inne opakowania, jeżeli materiał, z którego są wykonane na to pozwala, należy zgnieść przed umieszczeniem w worku/pojemniku. Zwiększona niepotrzebnie dostawa worków lub częstotliwość opróżniania pojemników podwyższa koszty funkcjonowania systemy, tym samym może skutkować zwyżką opłaty śmieciowej;

·                odpady niebezpieczne oraz odpady tzw. problemowe np.  baterie, odpady zawierające rtęć, opakowania po środkach ochrony roślin, farby, kleje, oleje silnikowe, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, opony, gruz, odpady zielone i wiele innych odpadów można dostarczyć i przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Sędziszowej ul. Polna 6   (przy siedzibie ZLG). Dostarczenie odpadów do PSZOK-u należy wcześniej uzgodnić z zarządcą punktu telefonicznie pod nr   757135385.  Odpady te nie wolno umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane oraz nie podlegają one selektywnej zbiórce.

 

UWAGA:

 

Stwierdzenie prowadzenia nieprawidłowej segregacji odpadów np. umieszczenia w workach do segregacji odpadów nie podlegającej zbiórce, mieszanie różnych rodzajów odpadów selektywnych lub umieszczanie odpadów podlegających zbiórce w pojemniku na odpady zmieszane, będzie skutkowało wydaniem decyzji zmieniającej wymiar zadeklarowanej opłaty miesięcznej tzn. zwiększającej opłatę do stawki podstawowej. W zakresie tym będą przeprowadzane kontrole sprawdzające.

 

Przygotował:

Krzysztof Jagiełło

                       

 

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje obowiązujące na 2014 rok:
a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Świerzawa:

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 :

27lis2013

 

Urząd Miasta i Gminy
          w Świerzawie
Świerzawa, listopad 2013
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ODBIERANIU ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIERZAWA
 
  1. Pojemnik z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami zebranymi selektywnie należy wystawiać poza teren nieruchomości przy drodze ogólnodostępnej, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu odbierającego.
  2. Na wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnych przypadkach (np. osoba niepełnosprawna, w podeszłym wieku itp.), odbiór pojemnika lub worków może nastąpić w inny sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
  3. Pojemnik lub worki z odpadami należy wystawiać w terminie odbioru ustalonym według obowiązującego harmonogramu   - najpóźniej do godz. 7.00.
  4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania powierzonego pojemnika we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
  5. Odpady zmieszane należy umieszczać w udostępnionym pojemniku, a w sytuacji ewentualnego przepełnienia pojemnika, dopuszcza się dostawienie odpadow w foliowym worku na odpady w kolorze czarnym o pojemności 120 litrów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uporządkowania odpadów, które wypadły z pojemnika wskutek jego przepełnienia.
  6. Zabrania się umieszczania w pojemniku na odpady zmieszane,   odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów zielonych, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, części samochodowych, a także odpadów innych niż komunalne pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. W pojemniku na odpady nie wolno umieszczać lekarstw i chemikaliów, substancji żrących i wybuchowych, a także gorącego popiołu i żużlu.
  7. Odpady komunalne niepodlegające odbiorowi z terenu nieruchomości,
można przekazać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonym w Sędziszowej przy ul. Polnej 6. Dostarczenie odpadów we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.
  8. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki, w pojemniku na odpady zmieszane nie należy umieszczać odpadów podlegających selektywnej zbiórce, za wyjątkiem odpadów nienadających się do odzysku z uwagi na trwałe zabrudzenie, zanieczyszczenie lub połączenie z innymi matariałami.
9. Selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić zgodnie z upublicznioną wcześniej ulotką edukacyjną, a w szczególności przed umieszczeniem w worku lub pojemniku na selektywną zbiórkę, zgnieść odpady opakowaniowe, o ile pozwala na to materiał, z którego sa wykonane.
10.  Zapotrzebowanie na zwiększoną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy lub w firmie odbierającej odpady.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

 

20wrz2013
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Poniżej przedstawiamy w formie tabelarycznej nowy harmonogram odbioru odpadów w IV kwartale 2013 r. Plik jest w formacie PDF. Aby go pobrać należy kliknąć na nazwę pliku i pobrać na komputer.
W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony powyższy harmonogram w rozbiciu na poszczególne miejscowości.

1sie2013

I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Świerzawa  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa określone zostały następujące podstawowe wymagania dotyczące sposobu umieszczania i udostępniania pojemników i worków do odbioru odpadów:
·          pojemniki należy ustawiać w miejscu dostępnym dla osób korzystających
z pojemnika i przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości oraz do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów;
·          w przypadku braku bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników, pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w inny sposób uzgodniony z odbierającym odpady;
·          pojemniki należy ustawiać tak, aby nie utrudniały korzystania z sąsiadującej nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
·          w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ustawianie pojemników na nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel;
·          worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać
w miejscu ustawienia pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
UWAGA. Pojemniki i worki należy wystawiać przy drodze ogólnodostępnej (poza prywatnymi dojazdami do posesji).
Nie zastosowanie się właścicieli nieruchomości do ustalonych zasad umieszczania
i udostępniania pojemników lub worków z odpadami, będzie skutkować brakiem odbioru odpadów z terenu nieruchomości.
 
Inspektor d/s Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Ekologii

(-) Krzysztof Jagiełło