GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

11sty2016
ULOTKA INFORMACYJNA
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że w najbliższym czasie (luty-marzec) planowana jest zmiana sposobu odbierania odpadów zmieszanych z zabudowy wielolokalowej w centrum miasta. Dotychczasowe pojemniki ogólnodostępne o poj. 1100l. zostaną zastąpione pojemnikami  indywidualnie przypisanymi do każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego w danej nieruchomości. Powodem zmiany jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta. Zmiana ma na celu umożliwienie sprawowania kontroli nad sposobem postępowania z odpadami przez każdego z właścicieli/użytkowników lokali zgodnie z zadeklarowanym sposobem zbiórki odpadów.  Zbiórka selektywna odpadów surowcowych następować będzie w systemie dotychczasowym do pojemników ogólnodostępnych. Możliwy jest również  odbiór odpadów selektywnych w systemie workowym bezpośrednio z terenu nieruchomości, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez zarządzającego nieruchomością. Posiadacze lokali będą odpowiedzialni za przekazane pojemniki oraz za ich udostępnianie do opróżnienia odpadów w terminach  objazdu śmieciarki.
 
Informujemy również, że na terenie miasta w rejonie zabudowy wielolokalowej, zostały rozstawione pojemniki metalowe o pojemności 1100l przeznaczone na zbiórkę selektywną odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych. Pojemniki  przeznaczone są do korzystania dla ogółu mieszkańców zamieszkałych w rejonie ich rozmieszczenia. Pojemniki zostały oznakowane napisem „POPIÓŁ” i przeznaczone są wyłącznie na ten rodzaj odpadów. ZAKAZUJE SIĘ umieszczania w tych pojemnikach innego rodzaju odpadów.  Wyodrębnienie popiołu ma na celu ograniczenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych na instalację, a tym samym niższe koszty ich przetworzenia. Odrębna zbiórka popiołu eliminuje również  groźbę pożaru i zniszczenia pojemników.  Dotychczas rozmieszczono w centrum miasta 10 pojemników na popiół i od dalszego sposobu korzystania przez mieszkańców będzie uzależnione zwiększenie liczby punktów zbiórki.
 
APELUJEMY  o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją oraz  umieszczanie wysegregowanych odpadów do odpowiednich  pojemników.
Segregując odpady dbasz nie tylko o środowisko ale również o swoją kieszeń.
 
Inspektor ds. ochrony
Środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

 

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje obowiązujące na 2014 rok:
a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Świerzawa:

7kwi2014

Świerzawa, kwiecień 2014
 
I N F O R M A C J A
 
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013 :