Uchwały 2012

16kwi2012

  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

16kwi2012

  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

16kwi2012

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Świerzawa w 2012 roku.

16kwi2012

  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta i Gminy w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerzawie.

16kwi2012

  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Świerzawa.

8mar2012

  w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie.

7mar2012

  zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Świerzawie

7mar2012

  w sprawie statutu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie.

7mar2012

  zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7mar2012

  w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.