Uchwały 2012

27cze2012

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

27cze2012

  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok.

30maj2012

  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

30maj2012

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dal stanowiska o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek dla osób piastujących stanowiska kierownicze w szkołach, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

30maj2012

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

16maj2012

  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

16maj2012

w sprawie   przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Świerzawa".

16maj2012

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określenia stałej stopy procentowej od tych opłat.

16maj2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

16maj2012

  w sprawie nadania "Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie"