Uchwały 2011

27kwi2011

w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dal Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2011".

27kwi2011

w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie.

28lut2011

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2011".

28lut2011

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr III/6/2010 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 grudnia 2010r.

28lut2011

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Świerzawa lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

28lut2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

28lut2011

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/123/2009 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inksentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

28lut2011

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Wyrównanie szans edukacji uczniów szkół podstawowych w gminie Świerzawa".

28lut2011

w sprawie przyjęcia "programu ochrony i promocji zdrowia dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2015".

28lut2011

w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2011.