Uchwały 2011

14cze2011

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi.

14cze2011

w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę i posesję, sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek miejski w gminie Świerzawa".

14cze2011

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

14cze2011

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu Miasta i Gminy Świerzawa za 2010 rok.

14cze2011

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

14cze2011

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

14cze2011

w sprawie zmiany planu prac Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady.

27kwi2011

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

27kwi2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

27kwi2011

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.