Uchwały 2011

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.

16sie2011

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Konsultacji Społecznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi".

16sie2011

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa.

16sie2011

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa

16sie2011

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

16sie2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

16sie2011

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

16sie2011

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2011-2013

16sie2011

w sprawie opłat za świadczenia Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego prowadzonego przez miasto i gminę Świerzawa.

16sie2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.